Ứng dụng CNTT trong dạy học Tiểu học
A A+
Ứng dụng CNTT trong dạy học Tiểu học

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC

1. Tên học phần: ng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở Tiểu học (ICT in Primary Education)

Mã học phần: PRIM 448

2 Số tín chỉ : 2

3. Trình độ:  Dùng cho sinh viên ĐHSP năm thứ 3

4. Phân bố thời gian:

- Lên lớp:                       

30 tiết.

+ Lý thuyết:                    

13 tiết.

+ Bài tập:                          

13 tiết.

+ Thảo luận:                    

0 tiết.

+ Thực hành, thí nghiệm: 

4 tiết.

- Tự học, tự nghiên cứu:                          

60 tiết.

5. Điều kiện tiên quyết:

Tin học đại cương và các học phần trong khối kiến thức chuyên nghiệp bắt buộc

6. Tóm tắt nội dung môn học: (19)

Học phần này cung cấp cho sinh viên một số hiểu biết về E_learning, chuẩn Scorms, thiết kế kịch bản cho bài giảng E_learning, sử dụng phần mềm Adobe Captivate để thiết kế bài giảng E_learning các môn học trong chương trình Tiểu học

 

7. Nội dung chi tiết môn học: (20)

 

Chương I.  TỔNG QUAN VỀ E-LEARNING

( 6 tiết =6LT+0TH)

1. E-Learning là gì?

1.1 Khái niệm E-learning .

1.2 Cấu trúc của một chương trình đào tạo E-Learning

1.3 Một số hình  thức E-Learning.

1.4 Tình hình phát triển và ứng dụng E-Learning trên thế giới.

1.5 Tình hình phát triển và ứng dụng  Learning ở Việt Nam.

2. Lợi ích của E-Learning .

3. Đối tượng của E-Learning.

4. Kiến trúc hệ thống Đào Tạo Trực Tuyến

5. Công cụ thực hiện cho E-Learning .

6. Một số phần mềm sọan bài giảng E- Learning

7. Chuẩn SCORMS là gì?

8. Tiến trình thiết kế một bài giảng E_Learning

9. Cấu trúc và kịch bản một bài giảng E- Learning

10. Ví dụ một số kịch bản

11. Tiêu chuẩn đánh giá một bài giảng e- learning

 

Chương 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ADOBE CAPTIVATE TRONG THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E_LEARNING (THEO CHUẨN SCORM)

( 24 tiết= 0LT+24TH)

1. Giới thiệu ADOBE CAPTIVATE (Tổng quan, ưu nhược…)

2. Yêu cầu hệ thống

3. Làm việc với ADOBE CAPTIVATE

3.1 Giao diện

3.2 Các menu

4. Một số thao tác trên ADOBE CAPTIVATE

          4.1 Các thao tác cơ bản

4.2 Các thao tác với slide

4.3 Chèn các đối tượng vào slide….

4.4 Thu video, âm thanh, …

5. Thực hành thiết kế bài giảng E_learning trên ADOBE CAPTIVATE

6. Kết xuất bài giảng

6.1 Kết xuất bài giảng ra định dạng web

6.2 Kết xuất ra định dạng SCO

6.3 Kết xuất ra gói SCORM

6.4 Kết xuất ra file chạy .exe

8. Học liệu: (21)

8.1. Giáo trình môn học: Ứng dụng CNTT &TT trong dạy học ở Tiểu học

8.2. Danh mục tài liệu tham khảo

- Trung tâm CNTT-ĐHSPHN : Ứng dụng CNTT trong dạy học

- Đào Quang Trung: Thiết kế bài giảng điện tử toán 3,4,5 theo sách mới. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ GD&ĐT, 2006-2008, Mã số B2006-17-52

8.3. Trang web sử dụng cho môn học.

http://thi-baigiang.moet.gov.vn/

http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning

http://edu.net.vn/media/95/default.aspx


9. Hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học:

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên (điểm chuyên cần):  (22)

- Hình thức: tham gia lớp học, chuẩn bị bài.

- Điểm: 0 hoặc 10. Sinh viên bị điểm 0 khi tham gia dưới 80% thời lượng học trên lớp; sinh viên được 10 điểm chuyên cần khi tham gia từ 80% thời lượng học trên lớp trở lên

- Tỷ trọng: 10%

9.2. Kiểm tra giữa kỳ (điểm kiểm tra bộ phận):

- Hình thức: (23): làm bài tập lớn ( thiết kế kịch bản 1 bài học cụ thể ở tiểu học)

- Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng : 30%

9.3. Thi kết thúc môn học:

- Hình thức: (24). Làm bài tập lớn ( Số hóa kịch bản bằng Adobe Captivate  để có một bài giảng E_learning )

- Điều kiện dự thi hết môn: Điểm chuyên cần: 10; và Điểm kiểm tra bộ phận: từ 3 điểm trở lên;

- Điểm: từ 0 đến 10 và được làm tròn đến một chữ số thập phân;

- Tỷ trọng: 60%

Documents:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top