A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Phương pháp giảng dạy Địa lý

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

 1)        Đặng Văn Đức, Sử dụng phương pháp dạy học vi mô trong các tiết thực hành phương pháp dạy học cho sinh viên khoa Địa lí - trường ĐHSP Hà Nội, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 3 (2006).

2)        Đặng Văn Đức, Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới phương pháp đào tạo ở khoa Địa lí, ĐHSP Hà Nội, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 6 (2006).

3)        Đặng Văn Đức, Xây dựng phần mềm trắc nghiệm khách quan môn Địa lí lớp 12 - THPT, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 6 (2007).

4)        Đặng Văn Đức, Dạy học theo phương pháp tiếp cận khoa học, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 6 (2007).

5)        Đặng Văn Đức, Đổi mới phương pháp dạy học ở trường ĐHSP Hà Nội theo hướng dạy học tích cực, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 8 (2008).

6)        Đặng Văn Đức, Ứng dụng Công nghệ thông tin trong đào tạo giáo viên chất lượng cao ở khoa Địa lí trường ĐHSP Hà Nội, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 8 (2009).

7)        Đặng Văn Đức, Tổ chức hoạt động Giáo dục vì sự phát triển bền vững ngoài giờ lên lớp theo hướng tăng cường đặt và giải quyết vấn đề từ thực tế địa phương, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 3 (2010).

8)        Nguyễn Thị Thu Hằng, Xây dựng mạng lưới Giáo dục vì sự phát triển bền vững và các hoạt động của nó (Kỉ niệm 35 năm ngày môi trường thế giới 5 - 6 - 1972), Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 3 (2007).

9)        Nguyễn Thị Thu Hằng, Tích hợp Giáo dục vì sự phát triển bền vững vào các học phần Địa lí ở trường ĐHSP Hà Nội, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 8 (2008).

10)    Nguyễn Thị Thu Hằng, Điều tra nhận thức của sinh viên về Giáo dục vì sự phát triển bền vững, Tạp chí Giáo dục, số 228, kì 2 (2009), 31 - 33.

11)    Nguyễn Thị Thu Hằng, Cơ sở lí luận và thực tiễn của Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong nhà trường trên thế giới và Việt Nam, Tạp chí Giáo dục, số 53 - 55.

12)    Nguyễn Thị Thu Hằng, Tích hợp Giáo dục biến đổi khí hậu vào Sách giáo khoa Địa lí phổ thông Việt Nam, Hội nghị khoa học Địa lí toàn Quốc lần thứ 5, (2010).

13)    Nguyễn Thị Thu Hằng, Thiết kế các mô đun Giáo dục môi trường vì sự phát triển bền vững, Tạp chí Giáo dục, số 244, kì 2 (2010), 49 - 51.

14)    Nguyễn Thị Thu Hằng và Đoàn Thị Thanh Phương, Thiết kế bài giảng khai thác nội dung Giáo dục môi trường trong Sách giáo khoa Địa lí phổ thông, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 3 (2004).

15)    Đoàn Thị Thanh Phương, Trao đổi về phương pháp hợp tác theo nhóm nhỏ, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 6 (2004).

16)    Đoàn Thị Thanh Phương, Hoạt động ngoại khoá - Một hình thức dạy học hiệu quả dành cho sinh viên Địa lí trong học phần “Giáo dục vì sự phát triển bền vững”, Tạp chí Giáo dục, số 246 kì 2 (2010).

17)    Trần Thị Thanh Thuỷ, Sử dụng phương pháp dạy học dự án có ứng dụng CNTT trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 2 (2006), 160 - 166.

18)    Trần Thị Thanh Thuỷ, Sử dụng phương pháp dạy học vi mô trong các tiết thực hành phương pháp giảng dạy cho sinh viên Khoa Địa lí Trường ĐHSP Hà Nội, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 4 (2006), 158 - 161.

19)    Trần Thị Thanh Thuỷ, Sử dụng phần mềm Macromedia Flash để xây dựng mô hình động phục vụ cho dạy học Địa lí lớp 10 - THPT, Kỉ yếu hội thảo khoa học Khoa Địa lí - 50 năm xây dựng và phát triển (2008), 307 - 311.

20)    Trần Thị Thanh Thuỷ, Các năng lực sư phạm cần hình thành cho sinh viên Khoa Địa lí trường ĐHSP Hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ Khoa Địa lí - Trường ĐHSPHN, (2008).

21)    Trần Thị Thanh Thuỷ, Sử dụng dịch vụ tìm kiếm thông tin trên mạng Internet vào dạy học môn Địa lí ở trường phổ thông, Tạp chí Thiết bị giáo dục (2010), 19 - 21.

22)    Trần Thị Thanh Thuỷ, Xác định hệ thống kĩ năng giảng dạy cho
sinh viên ngành sư phạm Địa lí
, Hội Thảo Địa lí Đông Nam Á (2011), 303 - 309.

23)    Applying some points of behaviourism theories of Burrubus Federic Skinner and Albert Bandura to determine some teaching - skills training methods for Geography - eacher - studen, J.Sci.HNUE (2011), 101 - 106.

24)    Trần Thị Thanh Thuỷ, Điều tra về hiện trạng kĩ năng giảng dạy của sinh viên sư phạm Địa lí - Trường ĐHSP Hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo khoa học 55 năm thành lập Khoa Địa lí - Trường ĐHSP Hà Nội (2011).

25)    Trần Đức Tuấn, Từ Giáo dục môi trường đến Giáo dục vì sự phát triển bền vững, Tạp chí Giáo dục (2006).

26)    Trần Đức Tuấn, Đổi mới đào tạo giáo viên ở trường ĐHSP theo định hướng của Giáo dục vì sự phát triển bền vững, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 4 (2007).

27)    Trần Đức Tuấn, Những điều kiện cơ bản để tiến hành Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 6 (2007).

28)    Trần Đức Tuấn, Mô hình đổi mới thiết kế bài học địa lí theo quan điểm công nghệ dạy học địa lí, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 4 (2008).

29)    Ngô Thị Hải Yến, Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua khai thác biểu đồ trong dạy - học Địa lí lớp 9 - THCS, Tạp chí Khoa học ĐHSP số 6 (2007), 138 - 143.

30)    Ngô Thị Hải Yến, Phát huy hiệu quả sử dụng tranh, ảnh trong dạy học môn Địa lí, Tạp chí Giáo dục, số 183 (2008), 32 - 37.

31)    Ngô Thị Hải Yến, Một số vấn đề về chức năng năng nhận thức và điều khiển nhận thức của kênh hình trong dạy học Địa lí ở nhà trường phổ thông (ví dụ lớp 9 - THCS), Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 4 (2008), 102 - 108.

32)    Ngô Thị Hải Yến, Xây dựng bài tập nhận thức thông qua khai thác kênh hình trong dạy học Địa lí lớp 9 - THCS, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ, Trường ĐHSP Hà Nội (2008), 97 - 106.

33)    Ngô Thị Hải Yến, Một số kĩ năng sử dụng kênh hình trong giảng dạy môn Địa lí ở trường phổ thông, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 50 (2009), 25 - 28.

34)    Ngô Thị Hải Yến, Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình trong dạy dạy học Địa lí ở trường phổ thông, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 54 (2010), 20 - 22.


Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

 1)         Nguyen Thi Thu Hang, Reform In Syllabuses and methods of geographical Teaching In Vietnamese School - Changes in Geographical Education: Past, Present and Future, Proceedings of the Internationnal Geographical Union Commission on Geographical Educaton Symposium, Brisbane, Australia (2006), 329 - 333.

2)          Tran Duc Tuan, ESD and Education reform in Vietnam: Innovative Approaches are in place, the Task is to expand them, Sang Saeng, Korea (2009).


Các bài báo đăng tại các hội thảo, hội nghị trong nước

 1)        Đặng Văn Đức, Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo giáo viên chất lượng cao ở khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo khoa học các trường ĐHSP (2007).

2)        Đặng Văn Đức, Khoa Địa lí với việc đào tạo Thạc sĩ cho Dự án đào tạo giáo viên THCS VIE 1718 (SF), Kỉ yếu Hội thảo khoa học đào tạo Thạc sĩ dự án VIE 1718 (2008).

3)        Đặng Văn Đức, Đổi mới phương pháp dạy và học ở các trường
sư phạm trong xu thế hội nhập
, Kỉ yếu Hội thảo khoa học ĐHSP Hà Nội (2009).

4)        Đặng Văn Đức, Ứng dụng ICT vào đổi mới phương pháp dạy học ở ĐHSP trong quá trình hội nhập quốc tế, Kỉ yếu Hội thảo khoa học - Trường ĐHSP Hà Nội (2010).

5)        Đặng Văn Đức, Thiết kế môđun Giáo dục vì sự phát triển bền vững dựa trên thực tế địa phương cho hoạt động ngoài giờ lên lớp bằng phương pháp tiếp cận khoa học, Kỉ yếu Hội thảo khoa học - Địa lí, Trường ĐHSP Hà Nội (năm 2010).

6)        Đặng Văn Đức, Tổ chức hoạt động Giáo dục vì sự phát triển bền vững ngoài giờ lên lớp theo hướng tăng cường đặt và giải quyết vấn đề từ thực tế địa phương, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế - Địa lí Đông Nam Á (SEAGA) (2010).

7)        Nguyễn Trọng Phúc, Một số vấn đề trong thiết kế, xây dựng, sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá các bộ môn trong chương trình giảng dạy ở trường Đại học, Cao đẳng, phổ thông, Hội nghị khoa học Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá trong dạy học, ĐHSP - Đại học Huế (2005).

8)        Nguyễn Trọng Phúc, Hiện trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy hoc bộ môn Địa lí Kinh tế - xã hội ở trường phổ thông thuộc các tỉnh trung du phía Bắc, Hội nghị khoa học khoa Địa lí ĐHSP Hà Nội (2006).

9)        Nguyễn Trọng Phúc, Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Địa phương ở trường phổ thông, cao đẳng và ĐHSP, Hội nghị khoa học Đào tạo giáo viên công nghệ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông (2006).

10)    Nguyễn Trọng Phúc, Một số ý kiến xung quanh việc xác định: Nội dung và quy trình rèn luyện kĩ năng sư phạm đối với sinh viên năm thứ I và II khoa Địa lí ĐHSP, Hội thảo khoa học Viện nghiên cứu sư phạm TP Hồ Chí Minh - Viện Nghiên cứu Giáo dục (2006).

11)     Nguyễn Trọng Phúc, Thiết kế, xây dựng Hệ thống bài giảng điện tử Địa lí kinh tế - xã hội Thế giới và Việt Nam, Hội thảo khoa học, Khoa Địa lí ĐHSP Hà Nội (2006), 252 - 258.

12)    Nguyễn Trọng Phúc, Xây dựng seri bản đồ phục vụ việc dạy học
Địa lí Địa phương ở trường phổ thông nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử,
Hội thảo khoa học Các giải pháp công nghệ và quản lí trong ứng dụng CNTT - TT vào đổi mới dạy học, Bộ GD - ĐT, Dự án Giáo dục Đại học - Trường ĐHSP Hà Nội (2006).

13)    Nguyễn Trọng Phúc, Một số vấn đề trong đào tạo Thạc sĩ và nghiên cứu sinh chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Địa lí trong giai đoạn hiện nay, Hội thảo khoa học, Khoa Địa lí ĐHSP Hà Nội (2008).

14)    Nguyễn Trọng Phúc, Thiết kế, xây dựng Website dạy học Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam ở trường phổ thông, Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc thứ 5 (2010).

15)    Nguyễn Trọng Phúc, Phương pháp luận, những quan điểm và mối quan hệ với các khoa học khác của lí luận và phương pháp dạy học của bộ môn Địa lí, Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc thứ 5 (2010).

16)    Nguyễn Trọng Phúc, Phương pháp thu thập, xử lí thông tin trong nghiên cứu dạy và học bộ môn Địa lí, Hội thảo khoa Địa lí ĐHSP Hà Nội (2010).

17)    Nguyễn Trọng Phúc, Những nguyên tắc và những yêu cầu cơ bản của việc Thiết kế, xây dựng Website dạy - học bộ môn Địa lí, Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội (2010).

18)    Nguyễn Trọng Phúc, Thiết kế, xây dựng Website dạy học Địa lí lớp 12 ở trường phổ thông, Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội thảo khoa học: Sử dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả tại các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh (2010).

19)    Đoàn Thị Thanh Phương, Giáo dục môi trường cho học sinh THCS vì sự phát triển bền vững, Kỉ yếu hội thảo khoa học khoa Địa lí, 50 năm xây dựng và phát triển, Hà Nội (2006), 321 - 326.

20)    Đoàn Thị Thanh Phương, Tổ chức hoạt động ngoại khoá Giáo dục vì sự phát triển bền vững cho sinh viên khoa Địa lí, ĐHSP Hà Nội, Kỉ yếu hội thảo khoa học khoa Địa lí, Hà Nội (2008), 49 - 53.

21)    Đoàn Thanh Phương, Tình hình Giáo dục vì sự phát triển bền vững cho sinh viên năm thứ tư khoa Địa lí thông qua hoạt động ngoại khoá, Kỉ yếu Hội nghị khoa học NCS trường ĐHSP Hà Nội lần II, tập 2 (2010), 150 - 154.

22)    Trần Đức Tuấn, Tiến tới một quan niệm về đào tạo nghiệp vụ sư phạm ở các trướng ĐHSP, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao đào tạo nghiệp vụ sư phạm ở các trường ĐHSP” Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh (2006).

23)    Trần Đức Tuấn, Tăng cường Giáo dục du lịch bền vững ở Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao nhận thức và nâng lực phát triển du lịch bền vững”, Hạ Long (2006).

24)    Trần Đức Tuấn, Tăng cường Giáo dục biến đổi khí hậu ở Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Biến đổi khí hậu và phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam”, Hội thảo do Viện Gớt (CHLB Đức) tổ chức (2010).

25)    Trần Đức Tuấn, Sứ mạng của các trường ĐHSP trong Giáo dục vì sự phát triển bền vững, Kỉ yếu Hội thảo toàn quốc “Giáo dục vì sự phát triển bền vững và vai trò của các trường cao đẳng, đại học”, Trường ĐHSP Kĩ thuật Hưng Yên (2010).

26)    Trần Đức Tuấn, Giáo dục vì sự phát triển bền vững: Triết lí và Mục tiêu của Giáo dục hiện đại, Hội thảo toàn quốc lần thứ 3 về phát triển bền vững (2011).

35)    Ngô Thị Hải Yến, Tìm hiểu một số vấn đề về thực trạng sử dụng kênh hình trong dạy học Địa lí ở nhà trường THCS hiện nay, Kỉ yếu Hội thảo khoa học, Khoa Địa lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2008).

36)    Ngô Thị Hải Yến, Một số vấn đề về phân tích Sách giáo khoa trong dạy học Địa lí của giáo viên ở nhà trường phổ thông, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ, Khoa Địa lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2008).

37)    Ngô Thị Hải Yến, Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên cho sinh viên khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội thông qua môn Giáo dục dân số - Sức khoẻ sinh sản, Kỉ yếu Hội thảo khoa Địa lí (2010), 160 - 167.

38)     Ngô Thị Hải Yến, Đổi mới tiêu chí đánh giá tiết dạy Địa lí ở trường phổ thông, Kỉ yếu Hội thảo Địa lí Quốc tế Đông Nam Á (2010).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream