A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Địa lý Kinh tế - Xã hội

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

 1)        Đỗ Thị Minh Đức, Đô thị hoá ở Việt Nam trong bối cảnh của thế giới đô thị hoá, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 2 (2006), 101 - 109.

2)        Đỗ Thị Minh Đức, Du lịch cộng đồng tại làng cá ở Vân Đồn, Quảng Ninh, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 2 (2007), 149 - 153.

3)        Đỗ Thị Minh Đức, Quản lí tài nguyên ven biển và vấn đề xoá đói giảm nghèo trong các cộng đồng nghề cá ở tỉnh Khánh Hoà, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 5 (2007), 110 - 118.

4)        Đỗ Thị Minh Đức và Nguyễn Viết Thịnh, Phân tích dòng di cư và tính chọn lọc của di cư vào thành phố lớn ở Việt Nam trong thập kỉ 90 (thế kỉ XX) và thập kỉ đầu thế kỉ XXI, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 6 (2008), 3 - 16.

5)        Đỗ Thị Minh Đức và Nguyễn Viết Thịnh, Nông thôn Đồng bằng sông Hồng dưới góc nhìn địa văn hoá, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 2 (2010), 3 - 12.

6)        Le My Dung, Applying the Von Thunen’s model in researching suburban agriculture rings in Hanoi, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 1 (2010), 109 - 115.

7)        Vũ Thị Mai Hương, Nông nghiệp đô thị và tình hình phát triển nông nghiệp đô thị trên thế giới, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 2 (2007), 115 - 120.

8)        Tô Thị Hồng Nhung, Lao động nghề cá Khánh Hoà và vấn đề nghèo đói, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 11 (2006), 53 - 60.

9)        Nguyễn Thị Sơn, Bắc Trung Bộ với tiến trình tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 5 (2006), 116 - 123.

10)    Nguyễn Thị Sơn, Phát triển nông nghiệp với giảm đói nghèo ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHSP (2006), 153 - 160.

11)    Nguyen Thi Son, Ecotourism development in the national park should be thoroughly planned to work along with management for conservation in Vietnam. J. Sci. HNUE, Vol. 5 (2007), 126 - 132.

12)    Nguyễn Thị Sơn, Vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế nông thôn, trường hợp tỉnh Thái Bình, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 2 (2009), 17 - 26.

13)    Nguyễn Viết Thịnh và Nguyễn Khắc Anh, Những vấn đề được đặt ra trong sự phát triển nuôi trồng thuỷ sản huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 2 (2007), ISSN 0868 - 3719, 86 - 94.

14)    Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Tường Huy, Nguyễn Khắc Anh và Trần Thị Hồng Thuý, Phân tích các nhân tố địa lí tác động đến xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nghề cá huyện Giao Thuỷ, tỉnh  Nam Định, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 5 (2005),
106 - 110.

15)    Lê Thông và Phạm Thị Sen, Giới thiệu chương trình và sách giáo khoa mới môn Địa lí, Tạp chí Dạy và học ngày nay, số đặc biệt (2008), 95 - 98.

16)    Nguyễn Minh Tuệ và Đỗ Thị Thanh Nga, Kinh tế Tây Nguyên thời kì đổi mới, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 52 (2007), 100 - 105.

17)    Nguyễn Minh Tuệ và Đỗ Thị Thanh Nga, Phát triển kinh tế Tây Nguyên trên quan điểm bền vững, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 52 (2007), 106 - 110.

18)    Ngô Thị Hải Yến, Sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất và cơ cấu lao động ở Từ Sơn, Bắc Ninh trong quá trình đô thị hoá, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 5 (2009), 13 - 19.

19)    Ngô Thị Hải Yến, Kinh tế trang trại Hà Nội trong thời kì công nghiệp hoá, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN (2006), ISSN 0868 - 3719, 214 - 219.


Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

 1)   Duc Do Thi Minh, Domestic migrations in Vietnam during the last two decades: Scope, directions and socio - economic motivation. The International Journal of the Interdisciplinary Social Sciences, Vol. 1, Issue 3 (2006), Common Ground Publishing Pty Ltd, Australia, 85 - 94.

 

Các báo cáo đăng ở hội nghị, hội thảo trong nước

1)        Nguyễn Khắc Anh, Tác động của kinh tế cửa khẩu tới sự phát triển đô thị Lào Cai, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Khoa Địa lí (2007), 115 - 123.

2)        Nguyễn Khắc Anh, Tác động của kinh tế thị trường đối với kinh tế xã hội nghề cá tỉnh Khánh Hoà, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Khoa Địa lí (2008), 1 - 14.

3)        Đỗ Thị Minh Đức, Những đặc trưng cơ bản của dân cư và đô thị nước ta qua phân tích dữ liệu của cuộc Tổng điều tra dân số 1999, Điều tra di cư 2004, Điều tra biến động dân số 2006 và 2007, Hội thảo quốc tế về Việt Nam học, Hà Nội (2008).

4)        Đỗ Thị Minh Đức và Nguyễn Viết Thịnh, Di cư vào Hà Nội và những chính sách quản lí, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hoà bình”, NXB ĐHQGHN(2010), 1025 - 1032.

5)        Do Thi Minh Duc and Nguyen Viet Thinh, Migration in Hanoi and its management policies, Conference on Modern and Civilised Hanoi, organised by IVIDES and University of Passau (2010), 105 - 109.

6)        Do Thi Minh Duc and Nguyen Viet Thinh, Red River Delta Rural Areas from the viewpoint of Cultural Geography. SEAGA Conference 2010 Understanding the changing space, place and cultures of Asia Hanoi, Vietnam (2010).

7)        Le My Dung, Food security in Vietnam under the impacts of global climate change. Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Địa lí Đông Nam Á lần thứ 10 (2010), 491 - 495.

8)        Lê Mỹ Dung, Ảnh hưởng của biến động dân số đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1999 - 2009, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP Toàn quốc lần thứ nhất (2011), 382 - 387.

9)        Vũ Thị Mai Hương, Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở Việt Nam trong thời kì công nghiệp hoá - hiện đại hoá, Kỉ yếu Hội thảo khoa học khoa Địa lí - 50 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Khoa học ĐHSP (2006), 183 - 189.

10)    Vũ Thị Mai Hương, Các đặc điểm cơ bản của nông nghiệp đô thị. Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 5 (2010), NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghiệp, 769 - 775.

11)    Vũ Thị Mai Hương, Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp đô thị ở thành phố Hà Nội. Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội thảo khoa học quốc tế Địa lí Đông Nam Á lần thứ X (2010), 192 - 198.

12)    Pham Thi Ngoc Quynh et al., Climate change, sea level rise and Vietnam’s Xuan Thuy National Park, Hội thảo Khoa học khoa Địa lí (2010), 175 - 182.

13)    Pham Thi Ngoc Quynh, Community based environmental management options for participation in Vietnam craft village, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP Toàn quốc lần thứ nhất (2011), 388 - 397.

14)    Nguyen Thi Son, How Ecotourism Works to be Sustainable?, Kỉ yếu Hội thảo Nâng cao nhận thức và năng lực phát triển du lịch bền vững trong thời đại toàn cầu hoá, Trường ĐHSP Hà Nội (2007), 92 - 101.

15)    Nguyễn Thị Sơn, Kinh tế trang trại trong phát triển nông thôn ở tỉnh Thái Bình - Thực trạng và giải pháp, Kỉ yếu Hội thảo khoa học khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội (2008), 45 - 52.

16)          Nguyễn Thị Sơn, Vai trò của Du lịch sinh thái trong công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, văn hoá ở Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo Giáo dục môi trường và Du lịch sinh thái ở Khu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Ban Quản lí Vịnh Hạ Long và Đại Sứ quán Phần Lan (2008), 23 - 30.

17)    Nguyễn Thị Sơn, Hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam: quá trình phát triển và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới, Kỉ yếu Hội thảo khoa học, khoa Địa lí, trường ĐHSP Hà Nội (2010), 20 - 26.

18)    Lê Thông, Bàn về các loại vùng kinh tế - xã hội, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Nghiên cứu và đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy địa lí (2006), 103 - 108.

19)    Nguyễn Minh Tuệ, Nghiên cứu tình hình phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Nghiên cứu và đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy địa lí (2006), 117 - 123.

20)    Nguyễn Minh Tuệ và Hoàng Việt Anh, Nghiên cứu sự biến đổi cơ cấu KT - XH một số tỉnh vùng Đông Bắc và đề xuất các giải pháp tổng thể định hướng phát triển bền vững, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Những vấn đề môi trường và phát triển bền vững vùng Đông Bắc (2007),
341 - 355.

21)    Nguyễn Minh Tuệ và Trương Văn Cảnh, Phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Địa lí Đông Nam Á lần thứ X (2010), 264 - 269.

22)    Ngô Thị Hải Yến, Trần Xuân Duy và Lê Mỹ Dung, Quá trình đô thị hoá ở Bắc Ninh giai đoạn 1999 - 2009, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Địa lí Đông Nam Á lần thứ 10 (2010), 270 - 277.

 

Các bài báo đăng tại các hội thảo, hội nghị quốc tế

1)       Nguyen Khac Anh and Nguyen Thi Bich Phuong, Building scientific ground for Khanh Hoa coastal zone development strategy, Second Global Conference On Economic Geography, Beijing, China (2007).

2)        Nguyen Khac Anh, Planning for sustainable resource use of the sand dunes in the Central Coasts of Vietnam: Opportunities and challenges, NIE - SEAGA Conference, Singapore (2006), 28 - 30.

3)        Do Thi Minh Duc, Poverty reduction in fishing communities: A case study of Khanh Hoa Province, International Geographical Union conference in Brisbane, Australia (2006).

4)        Do Thi Minh Duc, The development of geography curriculum in Vietnamese Schools during the last two decades, International Research Center for Japanese Studies, International Symposium "The transformation of traditional notions of geography in East Asia and its environment caused by the introduction of the modern discipline of geography" Kyoto, Japan (2006), 19 - 26.

5)        Do Thi Minh Duc, An analysis of poverty alleviation in fishing communities in Van Don district, Quang Ninh province, Vietnam, Second Global Conference On Economic Geography, Beijing International Convention Center, Beijing, China (2007).

6)        Do Thi Minh Duc, Rethinking of improving the quality of geography education through cooperation between university geographers and school teachers, New Dimensions in Humanities Education 2008, National Institute of Education, Singapore (2008).

7)        Do Thi Minh Duc, Social capital and poverty reduction in coastal communities in Vietnam, The 9th SEAGA conference, Phillipine (2008).

8)        Tom Narins, Firooza Parvi, Monica Zappa and Pham Thi Ngoc Quynh, Global Climate Change case study: Where are rising sea levels threatening human and natural environments? “Expanding U.S - Asia Collaborations in Geography Education” - The Center for Global Geography Education (CGGE) Workshop at Nanyang Technological University, Singapore (2010).

9)        Pham Thi Ngoc Quynh, Action for Climate Change Club (ACC), UNESCO Science Education Workshop on Biodiversity and Sustainable Development - Seoul, Korea (2010), 208 - 215.

10)    Pham Thi Ngoc Quynh, Assessment of the participation of local people in environmental management in craft village: A case study of the Phuong My Bronze - casting village, Thuy Nguyen district, Haiphong city, Vietnam, International Conference SEAGA 2010: “Understanding the Changing Space, Place and Culture of Asia - Hanoi, Vietnam” (2010), 447 - 455.

11)     Nguyen Thi Son, Inbound tourist market and the potential of leisure sport tourism in vietnam, Proceedings of International Tourism Conference on “Leisure Sports và Tourism” held in Seoul by the Tourism Sciences Society of Korea (2006), 379 - 393.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream