A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Phương pháp giảng dạy Kỹ thuật công nghiệp

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

 1)        Lê Huy Hoàng (đồng tác giả), Bàn về thiết bị dạy học trong triển khai dạy đại trà môn Công nghệ 11, Tạp chí Thiết bị dạy học, số đặc biệt về THPT (2007), ISSN 1859 - 0810, 9 - 10.

2)        Lê Huy Hoàng (đồng tác giả), Sử dụng phần mềm thí nghiệm, thực hành ảo trong dạy học đấu nối mạch điện sao, tam giác, Tạp chí Thiết bị dạy học, số 35 (2008), ISSN 1859 - 0810, 35 - 36.

3)        Lê Huy Hoàng (đồng tác giả), Về thiết bị dạy học môn Công nghệ 12 theo chương trình và sách giáo khoa mới, Tạp chí Thiết bị dạy học, số đặc biệt về THPT (2008), ISSN 1859 - 0810, 26 - 27.

4)        Lê Huy Hoàng (đồng tác giả), Dạy học dựa trên công nghệ Web, Tạp chí Thiết bị dạy học, số 57 (2010), ISSN 1859 - 0810, 5 - 7.

5)        Lê Huy Hoàng (đồng tác giả), Ứng dụng Web 2.0 trong dạy học, Tạp chí Thiết bị dạy học, số 58 (2010), ISSN 1859 - 0810, 31 - 33.

6)        Lê Huy Hoàng, Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Công nghệ ở THPT theo chương trình, sách giáo khoa mới, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 55 (2010), ISSN - 0868 - 3719, 55 - 61.

7)                  Lê Huy Hoàng, Powerpoint tương tác và ứng dụng trong dạy học Công nghệ ở phổ thông, Tạp chí Thiết bị dạy học, số 59 (2010), ISSN 1859 - 0810.

8)        Lê Huy Hoàng, Kĩ năng phát hiện vấn đề trong dạy học dựa trên giải quyết vấn đề, Tạp chí Giáo dục, số 241, kì 1 (2010), ISSN 21896 - 0866 - 7476.

9)        Lê Huy Hoàng (đồng tác giả), Dạy học Công nghệ ở trường học phổ thông theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 56 (2011), ISSN - 0868 - 3719, 162 - 168.

10)    Nguyễn Trọng Khanh và Ngô Văn Hoan, Phát triển năng lực kĩ thuật cho học sinh trong dạy học kĩ thuật công nghiệp, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 3 (2006), ISSN - 0868 - 3719, 107 - 112.

11)    Nguyễn Trọng Khanh, Dạy học nội dung cấu tạo thiết bị kĩ thuật theo hướng vận dụng phép suy luận lôgic. Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 6 (2006), ISSN - 0868 - 3719, 77 - 80.

12)    Nguyễn Trọng Khanh, Công tác thiết bị trường học - Một số vấn đề cần trao đổi qua kết quả khảo sát tại một số trường THPT, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 3 (2007), ISSN - 0868 - 3719, 52 - 56.

13)    Nguyễn Trọng Khanh và Tô Quốc Tuấn, Nâng cao chất lượng hoạt động tự học của sinh viên đáp ứng đào tạo theo học chế tín chỉ, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 4 (2009), ISSN - 0868 - 3719, 52 - 57.

14)    Nguyễn Trọng Khanh và Phí Đăng Tuệ, Tăng cường quan hệ giữa cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp - một biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, Tạp chí Giáo dục, số 240, kì 2 (2010), ISSN 21896 0866 7476, 10 - 11.Các bài báo đăng tại các hội thảo, hội nghị trong nước

 1)        Lê Huy Hoàng, Courseware với hệ thống E - learning, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Ứng dụng CNTT trong đào tạo đại học ở các trường ĐHSP, 2008, 29 - 33.

2)        Lê Huy Hoàng, Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác thiết bị ở trường phổ thông, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Đào tạo, bồi dưỡng viên chức làm công tác thiết bị trường học cho các cơ sở Giáo dục phổ thông, 2008, 25 - 27.

3)        Lê Huy Hoàng và Trần Thị Tuệ Minh, Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Kỉ yếu hội thảo quốc gia “Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên kĩ thuật tại các trường, khoa SPKT đáp ứng nhu cầu xã hội, 2010, 94 - 98.

4)        Nguyễn Trọng Khanh, Một số giải pháp về việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ sử dụng thiết bị dạy học ở trường phổ thông, Hội thảo khoa học quốc gia do Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam tổ chức (2006), 144 - 146.

5)        Nguyễn Trọng Khanh, Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và xây dựng đội ngũ cán bộ của khoa Sư phạm kĩ thuật giai đoạn 2001 - 2005 và chiến lược phát triển giai đoạn 2006 - 2010, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 55 năm xây dựng và phát triển (2006), 85 - 90.

6)        Nguyễn Trọng Khanh, Nâng cao chất lượng dạy học bằng biện pháp đánh giá, Kỉ yếu Hội thảo quốc gia về Đổi mới phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá đối với Giáo dục phổ thông, cao đẳng và ĐHSP (2006), Tạp chí Khoa học ĐHSP, ISSN - 0868 - 3719, 136 - 138.

7)        Nguyễn Trọng Khanh, Đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học môn Công nghệ phổ thông, Kỉ yếu Hội thảo về Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh (2009), 109 - 113.

8)        Nguyễn Trọng Khanh, Đổi mới phương pháp dạy học - sự đánh giá từ thực tiễn ở khoa Sư phạm kĩ thuật, Kỉ yếu Hội thảo quốc gia về Đổi mới phương pháp dạy và học ở các trường sư phạm trong xu thế hội nhập (2009), 194 - 196.

9)        Nguyễn Trọng Khanh, Đổi mới phương pháp dạy học, Kỉ yếu Hội thảo về Đổi mới phương pháp dạy học cao đẳng đáp ứng nhu cầu xã hội, Trường CĐSP Trung ương (2010), 87 - 91.

10)    Nguyễn Trọng Khanh, Đổi mới chương trình môn công nghệ phổ thông - cơ sở để đổi mới chương trình đào tạo giáo viên công nghệ, Kỉ yếu Hội thảo quốc gia về Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên dạy kĩ thuật tại các trường, khoa Sư phạm Kĩ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội (2010), 43 - 47.

11)    Đặng Minh Đức, Ứng dụng đo lường số trong dạy học tương tác, Kỉ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ nhất (2011).

12)    Nhữ Thị Việt Hoa, Sử dụng lược đồ tư duy để dạy học ôn tập phần vẽ kĩ thuật (môn Công nghệ) ở trường THPT, Kỉ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ nhất (2011).

13)    Lê Xuân Quang, Xây dựng và khai thác phòng rèn luyện nghiệp vụ
sư phạm,
Kỉ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ nhất (2011).

14)    Lê Xuân Quang, Vận dụng tư tưởng “Nghiên cứu bài học” nhằm phát triển kĩ năng dạy học cho sinh viên khoa SPKT trong học phần thực hành PPDH công nghệ, Kỉ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ nhất (2011).

15)     Lê Xuân Quang, Vai trò của công tác đoàn trong quá trình đào tạo giáo viên tại các trường sư phạm, Kỉ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc, NXB ĐHSP (2011), 38 - 40.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream