A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Công nghệ sinh học và vi sinh

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

 1)        Đào Thị Hải Lý, Trần Hữu Phong và Mai Thị Hằng, Tuyển chọn và nghiên cứu đặc tính của xylanase từ nấm mốc dùng cho chăn nuôi, Tạp chí Công nghệ Sinh học, ISSN: 1811 - 4989 4(4) (2006), 463 - 470.

2)        Đào Thị Hải Lý, Nguyễn Đức Thành và Mai Thị Hằng, Ảnh hưởng của một số yếu tố đến nuôi cấy bao phấn cây lai F1 của một số cặp lúa lai, Tạp chí Khoa học ĐHSP. ISSN: 0868 - 3719.52 (4) (2007), 130 - 136.

3)        Đào Thị Hải Lý, Gashaw Mamo, Bo Mattiasson, Rajni Hatti-Kaul và Mai Thị Hằng, Tách dòng và biểu hiện gen mã hoá xylanase từ nấm mốc Aspergillus oryzae NM1, Tạp chí Công nghệ Sinh học, ISSN: 1811 - 4989 6 (1) (2008), 55 - 60.

4)        Đào Thị Hải Lý, Nguyễn Viết Thắng và Mai Sỹ Tuấn, Khả năng diệt ấu trùng muỗi của dịch chiết mô sẹo cây cúc áo (Spilanthes acmella (L.) Murr.), Tạp chí Y tế công cộng, ISSN: 1859 - 1132.15 (2010), 29 - 32.

5)        Mai Sỹ Tuấn và Đào Thị Hải Lí, Nghiên cứu nuôi cấy mô sẹo cây cúc áo hoa vàng (Spilanthes acmella (L.) Murr.) thu nhận chất có hoạt tính kháng tế bào ung thư, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 26. ISSN: 0866 - 8612, số 2S (2010), 261 - 265.

6)        Mai Sỹ Tuấn, Mai Thị Hằng, Nguyễn Viết Thắng và Đào Thị Hải Lí, Lựa chọn nguyên liệu nuôi cấy tạo mô sẹo và tối ưu hoá quá trình nuôi cấy lỏng mô sẹo cây cúc áo (Spilanthes acmella (L.) Murr.), Tạp chí Khoa học ĐHSP, ISSN: 0868 - 3719. 55(6) (2010), 128 - 133.

7)        Đỗ Thị Phương, Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Nga, Mai Sỹ Tuấn, Mai Thị Hằng, Đào Thị Hải Lí và Đỗ Thị Thảo, Nghiên cứu hoạt tính kháng u thực nghiệm của các hoạt chất từ dịch chiết mô sẹo cây Cúc áo hoa vàng (Spilanthes acmella (L.) Murr.) trên chuột, Tạp chí Công nghệ Sinh học, ISSN: 1811 - 4989. 8(3) (2010), 303 - 308.

8)        Vũ Thị Lý và Dương Minh Lam, Nghiên cứu hoạt tính kháng sinh của một số chủng nấm nội cộng sinh cây rừng ngập mặn, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSPHN2. số 3 (2008), 104 - 113.

9)        Duong Minh Lam and Vu Thi Thanh Tam, Three new records of Xylariaceous fungi in Muong Phang, Dien Bien, J. Sci. HNUE. 54 (1) (2009), 105 - 111.

10)    Dương Minh Lam, Lê Văn Dũng, Nghiên cứu một số đặc tính của protease từ chủng Bacillus sp. ILM1 và định hướng ứng dụng trong công nghệ thuộc da. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. 26S (2010), 159 - 166.

11)    Phan Duệ Thanh, Initial study of using earthworm powder (Perionyx excavatus) as a protein source replacement in diets for tilapia (Oreochromis sp.) juvenile, J. Sci. HNUE, Vol. 53, No. 7 (2008), 106 - 111.

12)    Phan Duệ Thanh và Lưu Thị Hồi, Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu chủng vi khuẩn sinh cellulase ngoại bào từ đường ruột cá trắm cỏ (Ctenopharyngodon idella), Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 26, số 2S (2010), 228 - 236.

13)    Trần Hữu Phong, Mai Thị Hằng, Phương Phú Công và Nguyễn Thành Đạt, Nghiên cứu một số đặc điểm của xylanaza thô từ chủng Aspergillus niger GM56 (ĐB106) và tiềm năng ứng dụng cho chăn nuôi, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 19 (2007), 33 - 38.

14)    Trần Hữu Phong, Mai Thị Hằng, Nguyễn Thành Đạt và Vũ Ngọc Hạnh, Purification and characterization of xylanase from strain Aspergillus niger DB 106, Tạp chí Công nghệ Sinh học, số 3 (2008), 357 - 365.


Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

 1)        Duong. L.M, Rajesh Jeewon, Saisamorn Lumyong and Kevin D. Hyde, DGGE coupled with ribosomal DNA phylogenies reveal uncharacterized fungal phylotypes on living leaves of Magnolia liliifera, Fungal Diversity. 23 (2006), 121 - 138.

2)        Duong. L.M, McKenzie, E.M.C., Lumyong. S. and Hyde. K.D, Fungal succession on dead leaves of Castanopsis diversifolia in Doi Suthep - Pui National Park, Thailand, Fungal Diversity. 30 (2008), 23 - 36.

3)        Wulandari. N.F., To-anun. C., Hyde. K.D., Duong. L.M., De Gruyter. J., Meffertập J.P., Groenewald. J.Z. and Crous. P.W., Phyllosticta citriasiana sp. nov., the cause of Citrus tan spot of Citrus maxima in Asia. Fungal Diversity, 34 (2009), 23 - 39.

4)        Duong Minh Lam and Nguyen Thi Hien, Antagonistic ability of Trichoderma species isolated from mangroves in Nam Dinh province, Development of IPM in Asia and Africa, 2 (2009), 251 - 256.

5)        Jacques Fournier, Marc Stadler, Kevin D. Hyde and Minh Lam Duong, The new genus Rostrohypoxylon and two new Annulohypoxylon species from Northern Thailand, Fungal Diversity, 40 (2010), 23 - 36.

6)        Kristin M. Hultgren, Phan Due Thanh and Michiko Sato, Geographic variation in decoration selectivity of Micippa platipes and Tiarinia cornigera in Japan, Marine Ecology Progress Series. Vol. 326 (2006), 235 - 244.

7)        Thi Thuy Tran, Gashaw Mamo, Bo Mattiasson and Rajni Hatti-Kaul, A thermostable phytase from Bacillus sp. MD2: cloning, expression and high - level production in Escherichia coli. A thermostable phytase from Bacillus sp. MD2: cloning, expression and high - level production in Escherichia coli, Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, Vol. 37 (2010), ISSN 1367-5435, 279 - 287.

8)        Thuy Thi Tran, Rajni Hatti-Kaul, Søren Dalsgaard and Shukun Yu, A simple and fast kinetic assay for phytases using phytic acid - protein complex as substrate, Analytical Biochemistry, Vol. 410 (2011), ISSN 0003 - 2697, 177 - 184.

9)        Thuy Thi Tran, Suhaila Omar Hashim, Yasser. Gaber, Gashaw Mamo, Bo Mattiasson and Rajni Hatti-Kaul, Thermostable alkaline phytase from Bacillus sp. MD2: effect of divalent metals on activity and stability, Journal of Inorganic Biochemistry, Vol. 105 (2011), ISSN 0162 - 0134, 1000 - 1007.

10)    Thuy Thi Tran, Gashaw Mamo, Laura Buxo, Nhi Ngọc Le, Yasser Gaber, Bo Mattiasson and Rajni Hatti-Kaul. Site directed mutagenesis on an alkaline phytase: with influence on specificity, activity and stability in acidic milieu. Enzyme Microbial Technology, Vol. 49 (2011), ISSN 0141 - 0229, 177 - 182.

11)    Van-Thuoc D, Quillaguamán J, Mamo G, Mattiasson B., Utilization of agricultural residues for poly (3-hydroxybutyrate) production by Halomonas boliviensis LC1, Journal of Applied Microbiology, 104 (2008), 420 - 428.

12)    Quillaguamán J, Van-Thuoc D, Guzmán H, Guzmán D, Martín J, Everest A and Hatti-Kaul R., Poly (3-hydroxybutyrate) production by Halomonas boliviensis in fed-batch culture, Applied Microbiology and Biotechnology, 78 (2008), 227 - 232.

13)    Guzmán H, Van-Thuoc D, Martín J, Hatti-Kaul R and Quillaguamán J., A process for the production of ectoine and poly (3-hydroxybutyrate) by Halomonas boliviensis, Applied Microbiology and Biotechnology, 84 (2009), 1069 - 1077.

14)    Quillaguamán J, Guzmán H, Van-Thuoc D, Hatti-Kaul R., Synthesis and production of polyhydroxyalkanoates by halophiles: current potential and future prospec, Applied Microbiology and Biotechnology, 85, 1687-1696. 2009.

15)    Van-Thuoc D, Guzmán H, Thi-Hang M, Hatti-Kaul R., Ectoine production by Halomonas boliviensis: optimization using response surface methodology, Marine Biotechnology, 12 (2010), 586 - 593.

16)    Van-Thuoc D, Guzmán H, Quillaguamán J, Hatti-Kaul R., High productivity of ectoines by Halomonas boliviensis using a combined two-step fed-batch culture and milking process, Journal of Biotechnology, 147 (2010), 46 - 51.

17)    M.T. Hang, P.P. Cong, N.T. Xuan, T. H. Phong, P.C. Thieu and N.T. Dat, Efficacy of Hydrolytic Enzyme Preparation from Aspergillus Spp. on the Fattening Broiler Chicken Fed with Corn Soybean Based Diets, 7 (2008), 984 - 989.


Các bài báo đăng tại hội thảo trong nước

 1)        Mai Sỹ Tuấn, Mai Thị Hằng, Đào Thị Sen, Đào Thị Hải Lí, Hoạt tính kháng khuẩn và ức chế tế bào của dịch chiết mô sẹo cây cúc áo hoa vàng (Spilanthes acmella (L.) Murr.), Kỉ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2009, 04-49/ĐHTN-2009 (2009), 447- 451.


Các bài báo đăng tại hội thảo quốc tế

1)     Thuy Thi Tran, Gashaw Mamo, Bo Mattiasson and Rajni Hatti-Kaul, Site directed mutagenesis of a recombinant phytase from Bacillus sp. MD2 to increase its activity and stability at acidic condition (Abstract). Oral presentation at International Conference on Biotechnology and Nanotechnology, Singapore (2009), ISSN 2070 - 3724, 75.

2)   Thuy Thi Tran, Gashaw Mamo, Bo Mattiasson and Rajni Hatti-Kaul, Production of recombinant Bacilli phytase in fed - batch cultivation of E. Coli (Abstract), Oral presentation at International Conference on Biotechnology and Food Engineering, Paris (2009) ISSN 2070 - 3724, 260.

3)    Kristin M. Hultgren, Phan Due Thanh and Michiko Sato, Geographic variation in decoration selectivity of Micippa platipes and Tiarinia cornigera in Japan, Marine Ecology Progress Series, Vol. 326 (2006), 235 - 244.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream