A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Phương pháp giảng dạy Hóa học

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

 1)        Đặng Thị Oanh và Dương Huy Cẩn, Tăng cường hoạt động tự học, tự rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên hoá học bằng phương pháp dạy học vi mô, Tạp chí Khoa học ĐHSP (2006), ISSN 0868 - 3719.

2)        Đặng Thị Oanh và Dương Huy Cẩn, Tổ chức semine theo tài liệu tự học có hướng dẫn nhằm tăng cường tự học tự nghiên cứu cho sinh viên, Tạp chí Giáo dục, số 153, kì 1 tháng 1 (2007), ISSN 21896 - 0866 - 7476, 23

3)        Đặng Thị Oanh, Dương Huy Cẩn, Nguyễn Thị Ngà và Nguyễn Thị Kim Ánh, Đổi mới phương pháp dạy học ở các trường đại học và cao đẳng theo hướng tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, số 11 (2008), ISSN 0886 - 7004, 32 - 34.

4)        Đặng Thị Oanh và Nguyễn Kim Thành, Nguyên tắc xây dựng và việc sử dụng thư viện tư liệu hỗ trợ quá trình dạy học Hoá học, Tạp chí Giáo dục, số 148 kì 2 tháng 10 (2006), 34.

5)        Đặng Thị Oanh và Nguyễn Kim Thành, Thiết kế và sử dụng mođun tra cứu bổ trợ kiến thức cho học viên lớn tuổi khi tự học bài Clo, Tạp chí Khoa học ĐHSP (2006), ISSN 0868 - 3719.

6)        Đặng Thị Oanh và Nguyễn Thị Kim Ánh, Rèn luyện kĩ năng thí nghiệm cho sinh viên khoa Hoá học thông qua phương pháp dạy học vi mô, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 3 (2007), ISSN 0868 - 3719.

7)        Đặng Thị Oanh và Nguyễn Thị Kim Ánh, Xây dựng giáo trình
E - Learning một biện pháp đổi mới phương pháp dạy học đại học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ
, Tạp chí Khoa học Trường ĐH Quy Nhơn, tập III, số 3 (2009), ISSN 1859 - 0357.

8)        Đặng Thị Oanh và Nguyễn Thị Ngà, Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn - một biện pháp rèn luyện năng lực cho học sinh chuyên hoá phổ thông, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 6 (2007), ISSN 0868 - 3719, 118 - 126.

9)        Đặng Thị Oanh và Nguyễn Thị Ngà, Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo nội dung bài tập với bài “Phản ứng hạt nhân” - một biện pháp rèn luyện năng lực cho học sinh chuyên Hoá phổ thông, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 8 (2008), ISSN 0868 - 3719, 52 - 60.

10)    Trần Trung Ninh, Câu hỏi trắc nghiệm rèn kiến thức kĩ năng thực hành Hoá học cho học sinh lớp 11, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, số 2 (74) (2008), ISSN 0886 - 7004, 7, 8, 22.

11)    Trần Trung Ninh, Giải nhanh bài tập trắc nghiệm bằng phương pháp trung bình, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, số 8 (80) (2008), ISSN 0886 - 7004, 13 - 14.

12)    Trần Trung Ninh, Ứng dụng phần mềm Chemoffice để thiết kế một số bài tập hoá học phổ thông, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, số 3(87) (2009), ISSN 0886 - 7004, 13 - 14.

13)    Trần Trung Ninh và Bùi Thị Hạnh, Áp dụng dạy học dự án trong việc dạy học phần hoá hữu cơ ở trường Cao đẳng Thuỷ sản, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, số 12 (84) (2008), ISSN 0886 - 7004, 38 - 40.

14)    Trần Trung Ninh và Bùi Thị Hạnh, Dạy học hoá học hữu cơ bằng WebQuest, Tạp chí Giáo dục, số 230, kì 2 tháng 1 (2010), ISSN 21896 - 0866 - 7476, 45 - 47.

15)    Trần Trung Ninh và Bùi Thị Hạnh, Đổi mới trong dạy học hoá học phổ thông bắt đầu từ các trường sư phạm, Tạp chí Giáo dục, số 132 (2006), ISSN 21896 - 0866 - 7476, 41 - 42.

16)    Trần Trung Ninh và Bùi Thị Hạnh, Phần mềm thi trắc nghiệm khách quan Lotus và ứng dụng trong dạy học Hoá học, Tạp chí Giáo dục, số 178, kì 1 tháng 12 (2007), ISSN 21896 - 0866 - 7476, 38 - 39.

17)    Trần Trung Ninh và Bùi Thị Hạnh, Using the seminar method with the aid of computers to teach organic chemistry at fisheries college in order to increase student creativity and activity, Tạp chí Khoa học ĐHSP, Vol. 55, No. 1 (2010), ISSN 0868 - 3719, 67 - 75.

18)    Trần Trung Ninh và Bùi Thị Hạnh, Xây dựng bài kiểm tra trắc nghiệm phần hiđrocacbon trong dạy học hoá học ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 162 (2007), ISSN 0866 - 7476, 36 - 37.

19)    Trần Trung Ninh và Bùi Thị Hạnh, Xây dựng e - book hoá học hữu cơ hỗ trợ sinh viên tự học ở trường Cao đẳng Thủy sản, Tạp chí Giáo dục, số 236, kì 2 tháng 4 (2010), ISSN 21896 - 0866 - 7476, 52 - 53, 55, 2010

20)    Trần Trung Ninh, Bùi Thị Hạnh và Trần Thành Huế, Sử dụng phần mềm Hoá học lượng tử khảo sát một số nội dung về phản ứng nitro hoá toluen (C6H5CH3) bằng tính hoá học lượng tử (chương trình Đại học, Cao đẳng), Tạp chí Giáo dục, số 218, kì 2 tháng 7 (2009), ISSN 0886 - 7004, 36 - 37.

21)    Trần Trung Ninh và Đinh Thị Nga, Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ luyện tập hoá học hữu cơ 11 - ban nâng cao, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, số 7 (79) (2008), ISSN 0886 - 7004, 42 - 45.

22)    Trần Trung Ninh, Ngô Thị Hoa và Lê Thị Thu Hương, Đề thi GCE và một vài suy nghĩ về cách dạy học Hoá học ở Việt Nam, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, số 4 (76) (2008), ISSN 0886 - 7004, 1 - 4.

23)    Trần Trung Ninh và Nguyễn Thị Ngà, Ứng dụng phần mềm SPSS để đánh giá chất lượng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, Tạp chí Khoa học ĐHSP, Vol. 52 No. 6 (2007), ISSN 0868 - 3719, 110 - 117.

24)    Tran Trung Ninh and Nguyen Thi Nga, Ways to improve abilities of gifted chemistry students at Tran Phu high school in Hai Phong city,
J. Sci. HNUE, Educational Science, Vol. 55, No. 1 (2010), ISSN 0868 - 3719, 60 - 66.

25)    Trần Trung Ninh, Nguyễn Thị Ngà và Nguyễn Ánh Mai, Thiết kế
e - book nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Hoá học ở trường THPT
,
J. Sci. HNUE, Educational Science, Vol. 53, N0.4 (2008), ISSN 0868 - 3719, 24 - 31.

26)    Trần Trung Ninh và Phạm Ngọc Sơn, Minh họa động một số cơ chế phản ứng hoá học hữu cơ trên phần mềm Macromedia Flash MX và sử dụng trong dạy học Hoá học, Tạp chí Giáo dục, số 129 (2006), ISSN 21896 - 0866 - 7476, 39 - 40.

27)    Tran Trung Ninh and Willasith Bunsuk, Using information and comunication technologies in teaching first year chemistry at the national university of Laos, J. Sci. HNUE, Educational Science, Vol. 55, No. 1 (2010), ISSN 0868 - 3719, 76 - 80.

28)    Võ Văn Duyên Em và Nguyễn Thị Sửu, Xây dựng mô hình dạy học kiến tạo - tương tác và vận dụng vào việc thiết kế bài học môn Hoá học ở trường THPT, Tạp chí Khoa học trường Đại học Quy Nhơn, số 3 (1) (2007), ISSN 1859 - 0357, 73 - 82.

29)    Võ Văn Duyên Em và Nguyễn Thị Sửu, Áp dụng cấu trúc Jigsaw trong dạy học hợp tác vào giảng dạy bài Luyện tập chương oxi - lưu huỳnh, Hoá học lớp 10 ban nâng cao, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN II, số 2 (2007), 107 - 115.

30)    Vo Van Duyen Em và Nguyen Thi Suu, Assessment of pupil achievements and study group in cooperative learning according to the Jigsaw classroom and applying into teaching the lesson practise chapter halogen 10th grade advanced chemistry, J. Sci. HNUE, Educational Science, 4 (54) (2009), ISSN 0868 - 3719, 37 - 45.

31)    Võ Văn Duyên Em và Nguyễn Thị Sửu, Nét đặc thù của dạy học theo lí thuyết kiến tạo và sự vận dụng trong dạy học Hoá học ở trường THPT, Tạp chí Khoa học trường Đại học Quy Nhơn, 3 (3) (2009), ISSN 1859 - 0357, 55 - 61.

32)    Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Sửu và Nguyễn Hữu Đĩnh, Sử dụng phần mềm Adobe Flash thiết kế một số mô phỏng Hoá học hữu cơ ở trường THPT, Tạp chí Khoa học ĐHSP, Vol. 55, No. 8 (2010), ISSN 0868 - 3719, 37 - 45.

33)    Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Sửu và Nguyễn Hữu Đĩnh, Xây dựng các mô phỏng trong dạy học Hoá học - Trường THPT bằng phần mềm Adobe flash, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, số 1 (2011), ISSN 0886 - 7004, 6 - 12.Các bài báo đăng tại các hội nghị, hội thảo

 1)        Đặng Thị Oanh và Đỗ Thị Quỳnh Mai, Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên các trường Đại học theo hướng “Cá thể hoá” người học, đáp ứng việc đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Đổi mới phương pháp dạy học Đại học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế (2009), 35 - 36.

2)        Đặng Thị Oanh và Đỗ Thị Quỳnh Mai, Nghiên cứu và áp dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng trong đào tạo SV sư phạm thông qua môn học: phương pháp dạy học Hoá học ở phổ thông, Kỉ yếu Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ V (2010).

3)        Đặng Thị Oanh và Nguyễn Thị Kim Ánh, Áp dụng một số thủ thuật dạy học để rèn luyện kĩ năng nghề cho sinh viên khoa Hoá học trường Đại học Sư phạm, Kỉ yếu Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ V (Tiểu ban Giáo dục - Đào tạo), Hà Nội (2010).

4)        Đặng Thị Oanh và Nguyễn Thị Kim Ánh, Rèn luyện kĩ năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học học Hoá học phổ thông cho sinh viên khoa Hoá Sư phạm, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các trường Đại học Sư phạm (2010).

5)        Đặng Thị Oanh và Nguyễn Thị Kim Ánh, Xây dựng quy trình sử dụng giáo trình điện tử theo hướng tăng cường năng lực tự học tự nghiên cứu cho sinh viên sư phạm khoa Hoá học, Kỉ yếu Hội nghị Khoa học nghiên cứu sinh (2010).

6)        Đặng Thị Oanh và Phạm Ngọc Bằng, Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên hoá học, Kỉ yếu Hội nghị khoa học ĐHSP - ĐHBK - ĐHKHTN, Hà Nội (2007).

7)        Võ Văn Duyên Em và Nguyễn Thị Sửu, Áp dụng cấu trúc Jigsaw trong dạy học hợp tác vào giảng dạy bài Luyện tập chương oxi - lưu huỳnh, hoá học lớp 10 ban nâng cao, Kỉ yếu Hội nghị Khoa học trường ĐHSP Hà Nội II (2007), 79 - 80.

8)        Võ Văn Duyên Em và Nguyễn Thị Sửu, Đánh giá kết quả học tập của học sinh và của nhóm học sinh trong dạy học hợp tác theo cấu trúc Jigsaw và vận dụng vào bài dạy Luyện tập chương halogen, hoá học 10 nâng cao, Kỉ yếu Hội thảo “Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh” Viện Nghiên cứu Sư phạm - Trường ĐHSP Hà Nội (2009), 201 - 214.

9)        Trần Trung Ninh, Đoàn Ngọc Mai và Nguyễn Thị Kim Thành, Một vài suy nghĩ về đề thi tuyển sinh đại học khối A môn Hoá học năm 2010, Kỉ yếu Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ V (Tiểu ban Giáo dục - Đào tạo), Hà Nội (2010), 195 - 2000.

10)    Trần Trung Ninh và Phạm Ánh Tuyết, Thay đổi cách dự giờ và đánh giá bài dạy học hoá học theo định hướng kiểm soát đầu ra, Kỉ yếu Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ V (Tiểu ban Giáo dục - Đào tạo) (2010), 64 - 70.

11)    Trần Trung Ninh, Phạm Thị Ngân và Hoàng Thị Chiên, Một số bài tập hoá học hữu cơ dành cho học sinh chuyên Hoá ở Lạng Sơn, Kỉ yếu Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ V (Tiểu ban Giáo dục - Đào tạo), Hà Nội (2010), 156 - 162.

12)    Phạm Thị Bình, Phương pháp dạy học vi mô và việc rèn kĩ năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học Hoá học cho sinh viên sư phạm, Kỉ yếu Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ V (Tiểu ban Giáo dục - Đào tạo), Hà Nội (2010), 24 - 28.

13)    Nguyễn Thị Sửu, Nguyễn Hữu Đĩnh và Phạm Ngọc Sơn, Xây dựng một số mô phỏng về cấu trúc phân tử cacbohiđrat bằng phần mềm Adobe Flash, Kỉ yếu Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ V (Tiểu ban Giáo dục - Đào tạo), Hà Nội (2010), 208 - 213.

14)    Nguyễn Thị Sửu, Nguyễn Hữu Đĩnh và Phạm Ngọc Sơn, Xây dựng một số mô phỏng về thiết bị và diễn biến thí nghiệm Hoá học bằng phần mềm Adobe Flash, Kỉ yếu Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ V (Tiểu ban Giáo dục - Đào tạo), Hà Nội (2010), 187 - 194.

15)     Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Sửu và Nguyễn Hữu Đĩnh, Xây dựng trang web học tập Hoá học nhằm nâng cao hiệu quả việc dạy và học ở trường trung học phổ thông, Kỉ yếu hội nghị khoa học NCS lần thứ II, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2010), 87 - 93.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream