A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước1) Nguyễn Ngọc Hà và Lương Thiện Tài, Bước đầu khảo sát quá trình hấp phụ hoá học của eten, propen và iso-buten trên zeolit chabazite bằng phương pháp phiếm hàm mật độ, Báo cáo tại Hội nghị Hoá học xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần thứ IV (2007), 147 - 155.2) Trần Thành Huế, Nguyễn Ngọc Hà và Nguyễn Minh Thọ, Ab-initio Modeling of the oxidative dehydrogenation of butane over V2O5 (001) catalysts, Joint Symposium on Computational Chemistry Hanoi, Abstract (2007), 39 - 41.3) Trần Thành Huế và Nguyễn Ngọc Hà, Nghiên cứu khả năng hấp phụ NO và CO trên bề mặt Pt(001) bằng lí thuyết phiếm hàm mật độ sử dụng sóng phẳng, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, số 12 (84) (2008), 41 - 43.4) Trần Văn Tân, Nguyễn Ngọc Hà và Trần Thành Huế, Khảo sát sự hấp phụ SO2 lên bề mặt một số oxit kim loại bằng phương pháp phiếm hàm mật độ, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, số 2 (74) (2008), 41 - 44.5) Trần Văn Tân, Nguyễn Ngọc Hà và Trần Thành Huế, Khảo sát sự hấp phụ SO2 lên bề mặt một số oxit kim loại mang Pt bằng phương pháp phiếm hàm mật độ, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, số 4 (76) (2008), 37 - 40.6) Nguyễn Ngọc Hà, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Thị Sang và Lê Minh Cầm, Nghiên cứu lí thuyết khả năng hấp phụ As của zeolit bằng phương pháp phiếm hàm mật độ, Báo cáo tại Hội nghị Hoá học xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần thứ V (2009), 233 - 240.7) Nguyễn Ngọc Hà và Lê Minh Cầm, Nghiên cứu lí thuyết sự hấp phụ NO trên Mordenite bằng phương pháp phiếm hàm mật độ, Tạp chí Hoá học, tập 47 (2A) (2009), 485 - 490.8) Nguyễn Ngọc Hà, Trần Thành Huế và Nguyễn Minh Thọ, Nghiên cứu lí thuyết phản ứng oxi - đềhiđro hoá n-butan trên xúc tác V2O5 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ sử dụng sóng phẳng và thế giả, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, số 2 (86) (2009), 43 - 48.9) Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm và Trần Thành Huế, Mô phỏng lượng tử trong việc nghiên cứu các quá trình dị thể, Báo cáo tại Hội nghị Hoá học xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần thứ V (2009), 89 - 99.10) Lương Thiện Tài, Lê Minh Cầm và Nguyễn Ngọc Hà, Nghiên cứu lí thuyết sự hấp phụ eten, propen và iso-buten trên Chabazite bằng phương pháp phiếm hàm mật độ, Tạp chí Hoá học, tập 47 (2A) (2009), 261 - 266.11) Đinh Thị Thúy và Nguyễn Ngọc Hà, Nghiên cứu sự hấp phụ CO trên bề mặt Pd (001) bằng phương pháp phiếm hàm mật độ sử dụng sóng phẳng và thế giả, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, số 15 (99) (2009), 44 - 48.12) Nguyễn Tiến Trung, Trần Thành Huế, Nguyễn Minh Thọ và Nguyễn Thị Minh Huệ, Nghiên cứu lí thuyết tương tác giữa C2H6, CH3CH2F, CH3CHF2, CH2FCHF2 và CHF2CHF2 với H2O, Tạp chí Hoá học, tập 45 (2) (2007), 162 - 168.13) Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Huệ và Trần Thành Huế, Nghiên cứu lí thuyết cơ chế phản ứng của axit fulminic với oxi nguyên tử (HCNO + O), Tạp chí Hoá học, tập 47 (2A) (2009), 491 - 495.14) Phạm Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Minh Huệ và Trần Thành Huế, Nghiên cứu lí thuyết sự tạo thành liên kết hiđro chuyển dời xanh và đỏ của hệ C2H3X với H2O, Tạp chí Hoá học, tập 47 (2A) (2009), 496 - 501.15) Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Minh Huệ, Trần Thành Huế và Dương Tuấn Quang, Cơ chế phản ứng của gốc metyliđin với nước, Tạp chí Hoá học, tập 47 (4A) (2009), 642 - 646.16) Phạm Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Minh Huệ và Trần Thành Huế, Nghiên cứu lí thuyết sự tương tác tạo phức của hệ C2H3X (X: F, Cl, Br) với H2O2, Tạp chí Hoá học, tập 47 (6A) (2009).17) Trần Quốc Trị, Nguyễn Thị Minh Huệ, Trần Văn Tân và Trần Thành Huế, Nghiên cứu lí thuyết cơ chế phản ứng giữa C2H và HCN, Tạp chí Hoá học, tập 47, No. 6A (2009).18) Phạm Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Minh Huệ và Trần Thành Huế, Nghiên cứu lí thuyết về liên kết hiđro khi có tương tác tạo phức giữa C2HX (X: H, F, Cl, Br) với H2O và H2O2, Tạp chí Hoá học, tập 47, No. 6A (2009).19) Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị Minh Huệ, Bước đầu nghiên cứu lí thuyết cơ chế phản ứng của gốc metyliđin với hiđro xianua, Tạp chí Hoá học, tập 47, (6A) (2009),20) Lê Văn Khu và Nguyễn Minh Tuấn, Nghiên cứu tính chất hấp phụ phenol đỏ của một số than hoạt tính, Tạp chí Hoá học (6A) (2009).21) Hung Van Hoang and Rudolf Holze, Corrosion protection of steel using polyaniline - montmorillonite nanocomposites electrochemically synthesized, Vietnamese Journal of Chemistry (2009).22) Hung Van Hoang and Subrahmanya Shreepathi, The study of corrosion protection of soluble polyaniline - dodecylbenzenesulfo­nic acid salt on C45 steel, Vietnamese Journal of Chemistry (2009).23) Cam Le Minh and Thuy Le Hai, The transformation of n-butane over Sb/ZSM5 catalyst: the influence of Sb mass in the product selectivity, Chuyển hoá của isobutane trên xúc tác Sb - ZSM - 5, The proceedings of the 4th national conference on catalysis and adsorption, Ho Chi Minh City (2007).24) Thuy Le Hai, Phuong Dang Tuyet, Cam Le Minh and Van Anh Nguyen Thi, The catalytic behavior of V2O5/SBA 15 and V2O5/gAl2O3 in oxidative dehydrogenation of n-butane, The proceedings of the 4th national conference on catalysis and adsorption, Ho Chi Minh City (2009).25) Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà và Trần Thị Hiền, Tính chất xúc tác của V trong hệ V - Mg - O đối với quá trình oxi dehydro hoá của n-butan, Tạp chí Hoá học (6A) (2009).28) Cam Le Minh and Trevor Brown, Preliminary study on surface residence times and activation energies for sticky, non-reactive collisions in pulsed molecular diffusion tube experiments, Advances in Natural Sciences, 10(3) (2009), 41.29) Cam Le Minh and Phung Thi Lan, Study on catalytic behavior of Co/g - Al2O3 for oxidative dehydrogenation n-butan, Tạp chí Hoá học (6A) (2009).30) Lê Minh Cầm, Nguyễn Hoàng Hào và Ngô Đức Huyến, Nghiên cứu khả năng hấp phụ As(V) của bentonit và điatomit biến tính, Tạp chí Hoá học (6A) (2009).31) Lê Minh Cầm và Nguyễn Hoàng Hào, Nghiên cứu khả năng hấp phụ As của Fe trên nền bentonit, Tạp chí Hoá học (6A) (2009).32) Lê Minh Cầm, Lê Thị Hải Yến, Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Hữu Phú, Study on adsorption capacity of organic bentonite towards phenol and reactive dye levafix brilliant yellow E - GA 200%, Tạp chí Hoá học (6A) (2009).33) Lê Minh Cầm, Nguyễn Hoàng Hào và Nguyễn Hữu Phú, The catalytic activity of Cu - SBA - 15 in the oxidation of phenol by hydrogen peroxide, Tạp chí Hoá học (6A) (2009).34) Nguyen Duc Chuy, Dang Xuan Viet, Nguyen Thi Mo and Le Minh Cam, Catalytic property of fly ash in oxidation reaction, Tạp chí Hoá học (6A) (2009).35) Lê Minh Cầm và Lê Hải Thùy, Catalytic behavior of V/MeOx in the oxidative dehydrogenation (ODH) of n-buntan, Part II, The factors influence to catalytic properties of V/MgO in ODH of n-butan, Tạp chí Hoá học (6A) (2009).36) Lê Minh Cầm, Nguyễn Ngọc Hà và Lê Hải Thùy, Catalytic behavior of V/MeOx in the oxidative dehydrogenation of n-butan, Part I. The influence of the matrix on the product selectivity, Tạp chí Hoá học (6A) (2009).37) Nguyễn Kim Dung, Nguyễn Minh Tuấn, Tổng hợp, đặc trưng của rây phân tử coban silicoaluminophotphat, Tạp chí Hoá học (6A) (2009).38) Nguyễn Minh Tuấn, Lê Minh Cầm, Nguyễn Hà My và Nguyễn Hữu Phú, Nghiên cứu khả năng hấp phụ Levasix Brilliant Yellow EGA 200% trên điatomit biến tính, Tạp chí Hoá học 6(A), 2009.39) Nguyễn Minh Tuấn, Lê Minh Cầm và Nguyễn Hữu Phú, Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ thuốc nhuộm lên diatomit biến tính, Tạp chí Hoá học (6A) (2009).40) Lê Minh Cầm, Lê Hải Thùy, Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Hữu Phú, Hoạt tính xúc tác của V/MeOx trong phản ứng oxi - đehiđro hoá n-butan, Tuyển tập hội nghị Xúc tác - Hấp phụ toàn quốc lần thứ V (2009).Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế1) Cam Le Minh and Trevor Brown, Rate parameters for low-pressure steady-state protolytic cracking and dehydrogenation of isobutane over zeolite catalysts, Appl. Catalysis A: General, 310 (2006), 145.2) Cam Le Minh and Trevor Brown, Kinetics of isobutan transformation over Fe-containing ZSM5 at low pressure, 4th Asia Pacific Congress on catalysis, Singapore, (2006).3) Hue Minh Thi Nguyen, Jozef Peeters and Thérèse Zeegers-Huyskens, Theoretical study of the blue-shifting hydrogen bonds between CH2X2 and CHX3 (X = F, Cl, Br) and hydrogen peroxide, J. Molecular Structure: Theochem, 792 - 793 (2006), 16 - 22.4) Hung Van Hoang and Rudolf Holze, Electrochemical synthesis of polyaniline/montmorillonite nanocomposites and their characterization, Chemistry of materials, 18 (2006), 1976.5) K. Le Van, H. Groult, A. Mantoux, L. Perrigaud, F. Lantelme, R. Lindström, R. Badour-Hadjean, S. Zanna et D. Lincot, Amorphous vanadium oxide films synthesised by ALCVD for lithium rechargeable batteries, Journal of power sources, 160 (2006), 592.6) H. Groult, E. Balnois, A. Mantoux, K. Le Van et D. Lincot, Two-dimensional recrystallisation processes of nanometric vanadium oxide thin films grown by atomic layer chemical *apour deposition (ALCVD) evidenced by AFM, Applied Surface Science, 252 (2006), 5917.7) Nguyen Tien Trung, Tran Thanh Hue and Nguyen Minh Tho, Theoretical study of red-, blue-shifted hydrogen bonds: The interaction between CHF3 and NH3, NH2F, NH2Cl, NH2Br, CH3NH2, CH3NHCH3, The 10th Eurasia conference on chemical sciences (EUASCS-10), Manila, Philippines (2007).8) Nguyen Tien Trung and Tran Thanh Hue, Theoretical study of the origin of blue- and red-shifted dihydrogen bonds in XH2-NH2···HNZ (X: B, Al, Z: O, S), Joint symposium on the Second Vietnam - Taiwan compuational chemistry, organized in Hanoi (2007).9) Minh Tho Nguyen, Thanh Lam Nguyen, Ngan Thi Vu and Hue Minh Thi Nguyen, Heats of formation of the criegee formaldehyde oxide and dioxirane, Chemical physics letters, 448 (2007), 183 - 188.10) Subrahmanya Shreepathi, Hung Van Hoang and Rudolf Holze, Corrosion protection performance and spectroscopic investigations of soluble conducting polyaniline-dodecylbenzenesulfonate synthesized via inverse emulsion procedure, Journal of electrochemical society, 67 (2007), 154.11) K. Le Van, H. Groult, A. Barhoun et F. Lantelme, Dépôt électrolytique de carbone en milieu carbonates alcalins fondus, Journées d’électrochimie, Lyon - France (2007).12) H. Groult, K. Le Van, N. Kumagai, K. Ui, S. Komaba, A. Ogata and T. Nakajima, Use of carbonaceous nano-particles as anode materials in PC-based electrolyte, Lithium battery symposium, Fukuoka (Japan) (2007).13) H. Groult, K. Le Van, A. Mantoux, L. Perrigaud et P. Doppelt, Study of the Li+ insertion into V2O5 films deposited by CVD onto various substrates, Journal of Power Sources, 2007.14) Vu Thi Ngan, G. Gopakumar, Tran Thanh Hue and Minh Tho Nguyen, The triplet state of indigo: Electronic structure calculation, Chemical Physics Letters, 449 (2007), 11.15) M. T. Nguyen, Vinh Son Nguyen, M. H. Matus, G. Gopakumar and D. A. Dixon, Molecular mechanism for H2 release from BH3NH3, Including the vatalytic role of the lewis acid BH3, J. Phys. Chem. A, 111 (2007), 679.16) G. Gopakumar, Vinh Son Nguyen and M. T. Nguyen, Molecular mechanism of hydrogen release reactions: Topological analysis using the electron localization function, J. Mol. Struc. THEOCHEM, 811 (2007), 77.17) Vinh Son Nguyen, M. H. Matus, M. T. Nguyen and D. A. Dixon, Ammonia triborane: Theoretical study of the mechanism of hydrogen release, J. Phys. Chem. C, 111 (2007), 9603.18) Vinh Son Nguyen, M. H. Matus, D. J. Grant, M. T. Nguyen and D. A. Dixon, Computational study of the release of H2 from ammonia borane dimer (BH3NH3)2 and its ion pair isomers, J. Phys. Chem. A, 111 (2007), 8844.19) Junying Mu, Juan Xu, Luong Thi Thu Thuy, Hongwei Zhu and Zhenxing Chen, Progress of organic thin film solar cells, Electronics process technology, (Chinese).20) Junying Mu, Juan Xu, Luong Thi Thu Thuy, Hongwei Zhu and Zhenxing Chen, Low-temperature fabrication of nano-porous TiO2 films for flexible dye-sensitized solar cells, New chemical materials (2007).21) Junying Mu, Zhenxing Chen, Luong Thi Thu Thuy, Growth of well-ordered sexithiophene films on flexible substrates, Microfabrication technology (Chinese) (2007).22) Xu Juan, Chen Zhenxing, Mu Junying, Luong Thi Thu Thuy and Zhu Hongwei, Dissolution and pulverization of aluminium film on organic releasing film, China Coatings, (Chinese) (2007).23) Cam Le Minh and Trevor Brown, Catalytic decomposition of nitrous oxide over Fe-ZSM5 prepared by different methods, Advances in natural sciences, 9(3) (2008), 41.24) Le Minh Cam and Trevor C Brown, Kinetics of N2O catalytic decomposition at low pressures over H-Fe-MFI. H-Fe-MFI: Preparation and catalytic activity, Advances in natural sciences, 9 (3) (2008), 281.25) Ngoc Ha Nguyen, Minh Tho Nguyen and Thanh Hue Tran, Density functional theory study of the oxidative dehydrogenation of n-butane on the (001) surface of V2O5, The international conference on theory and application of computational, Chemistry, Shanghai China, published by the American institute of physics, 1102 (2008), 287.26) Ngoc Ha Nguyen, Minh Cam Le, Theoretical study of the interaction between C2H5OH and Mordenite zeolite by Periodic Density Functional Theory method. International Journal of Quantum Chemistry. Published online in Wiley InterScience. 111, p. 3151–3166 (2011)27) Ngoc Ha Nguyen and Wen, J.Z., Theoretical investigations on diffusion induced thermite reactions of core-shell aluminum/palladium nanoparticles, accepted, The Open Surface Science Journal 3: 82-90 (invited article).28) Mai Anh Tuan, Nguyen Ngoc Ha, Vu Quoc Trung, Luong T. Thu Thuy and Dang Xuan Thu., The role of the Quinonine and Pyridine added to Catechol to Improve the Efficiency of Dye Sensitized Solar Cell: An ab-initio Study, Energy Conversion and Management 53 (2012) 68–74.29) Nguyen Ngoc Ha, Ngo Duc Huyen and Le Minh Cam, ab-initio study of effect of basic MgO to V2O5 catalyst on oxidative dehydrogenation of C3H8 and n-C4H10, Applied Catalysis A (accepted, in progress to publish).30) Nguyen Tien Trung, Tran Thanh Hue and Minh Tho Nguyen, A theoretical study of the blue shift of the C-H and N-H bonds in the interaction of CHX3 (X = Halogens) with HNO, Overseas Vietnamese chemistry and chemical techonology conference (OCC), 1st HTH, Paris, France (2008), 46.31) Nguyen Tien Trung, Tran Thanh Hue, Minh Tho Nguyen and Thérèse Zeegers-Huyskens, Theoretical study of the interaction between HNZ (Z = O, S) and H2XNH2 (X = B, Al), Conventional and dihydrogen bonds, Phys. Chem. Chem. Phys., 10 (2008), 5105.32) K. Le Van, H. Groult, A. Barhoun et F. Lantelme, Préparation de poudres de carbone en milieu carbonates fondus, GFEC 2008, Chambon sur lac - France (2008).33) V. T. Ngan, G. Gopakumar, T. T. Hue and M. T. Nguyen, The triplet state of indigo: Electronic structure calculations, Chemical physics letters, 449 (2008), 11.34) M. T. Nguyen, T. L. Nguyen, V. T. Ngan and H. M. T. Nguyen, heats of formation of the criegee formaldehyde oxide and dioxirane, Chemical physics letters, 448 (2008), 183.35) M. T. Nguyen, M. H. Matus, V. T. Ngan, R. Haiges, K. O. Christe and D. A. Dixon, Energetics and mechanism of the decomposition of trifluoromethanol, The Journal of physical chemistry A, 112 (2008), 1298.36) K. V. Hecke, V. T. Ngan, P. Nockemann, B. Thijs, M. T. Nguyen, K. Binnemans and L. V. Meervelt, Crystal structure and ab-initio calculations of a cyano-carbamimidic acid ethyl-ester, Journal of molecular structure, 885 (2008), 97.37) M. T. Nguyen, M. H. Matus, V. E. Jackson, V. T. Ngan, J. R. Rustad and D. A. Dixon, Mechanism of the hydration of carbon dioxide: Direct participation of H2O versus microsolvation, The Journal of physical chemistry A, 112 (2008), 10386.38) G. Gopakumar, V. T. Ngan, P. Lievens and M. T. Nguyen, Electronic structure of germanium monohydrides GenH, n = 1 - 3, The Journal of physical vhemistry A, 112 (2008), 12187.39) Vinh Son Nguyen, M. H. Matus, V. T. Ngan, M. T. Nguyen and D. A. Dixon, Theoretical study of the hydrogen release from ammonia alane and the catalytic effect of alane, J. Phys. Chem. C, 112 (2008), 5662.40) Vinh Son Nguyen, M. H. Matus, M. T. Nguyen and D. A. Dixon, Reactions of diborane with ammonia and ammonia borane: catalytic effects in multiple pathways for hydrogen release, J. Phys. Chem. A, 112 (2008), 9946.41) Luong Thi Thu Thuy, Chen Z X and Zhu H W, Flexible organic solar cells based on copper phthalocyanine and buckminsterfullerene, Overseas Vietnamese chemistry and chemical technology conference, Paris, France (2008), 79 - 84.42) Luong Thi Thu Thuy, Zhenxing Chen, Hongwei Zhu and Yong Sheng, Fabrication of flexible bulk heterojunction solar cell based on copper phthalocyanine and buckminsterfullerene blend layer, Overseas Vietnamese chemistry and chemical technology conference, Paris, France (2008), 85 - 91.43) Ngoc Ha Nguyen, Thanh Hue Tran and Minh Tho Nguyen, Study of the adsorption step in the oxidative dehydrogenation of propane on V2O5 (001) using calculations of electronic density of states, Interdiscip Sci. Comput. Life Sci. 1 (2009), 308.44) Nguyen Tien Trung, Tran Thanh Hue and Minh Tho Nguyen, Interaction of CHX3 (X: F, Cl, Br) with HNO induces remarkable blue shifts of both C-H and N-H bonds, Phys. Chem. Chem. Phys. 11 (2009), 926.45) Nguyen Tien Trung, Tran Thanh Hue and Minh Tho Nguyen, First observation of blue shift of C-H bonds in low-lying singlet monohalocarbene: Interaction of CHX (X = F, Cl, Br) with HNZ (Z = O, S), Journal of physical vhemistry A (2009).46) R. S. Zhu, Hue Minh Thi Nguyen and M. C. Lin, Ab-initio study on the oxidation of NCN by OH: prediction of the individual and total rate constants, Journal of Physical Chemistry A, 113 (2009), 298 - 304.47) Hue Minh Thi Nguyen, Pham Ngoc Diep and Thérèse Zeegers Huyskens, Theoretical study of the interaction between monohalogenated ethylenes and water, J. Molecular Structure: Theochem, 897 (2009), 48 - 54.48) K. Le Van, H. Groult, F. Lantelme, M. Dubois, D. Avignant, A. Tressaud, S. Komabad, N. Kumagai and S. Sigrist, Electrochemical formation of carbon nano-powders with various porosities in molten alkali carbonates, Electrochimica Acta, 54 (2009), 4566.49) J. Park, Hue M. T. Nguyen, Z. F. Xu and M. C. Lin, Kinetic study of the 2-Naphthyl (C10H7) radical reaction with C2H2, Journal of physical chemistry A, 113 (44) (2009), 12199.50) V. T. Ngan, J. De Haeck, H. T. Le, G. Gopakumar, P. Lievens and M. T. Nguyen, Experimental detection and theoretical characterization of germanium-doped lithium clusters linGe (n = 1 - 7), The Journal of Physical Chemistry A, 113 (2009), 9080.51) M. T. Nguyen, M. H. Matus, V. T. Ngan, D. J. Grant and D. A. Dixon, Thermochemistry and electronic structure of small boron and boron oxides and their anions, The journal of physical chemistry A, 113 (2009), 4895.52) T. Holtzl, V. T. Ngan, M. T. Nguyen and T. Veszpremi, Resonance structures of N-heterocyclic carbenes, Chem. Phys. Lett. 481 (2009), 54.53) S. Swinnen, Vinh Son Nguyen, S. Sakai and M. T. Nguyen, Calculations suggest facile hydrogen release from water using boranes and alanes as catalysts, Chem. Phys. Lett. , 472 (2009), 175.54) Vinh Son Nguyen, S. Swinnen, M. T. Nguyen and D. A. Dixon, Computational study of molecular complexes based on ammonia alane for chemical hydrogen storage, J. Phys. Chem. C, 113 (2009), 18914,55) J. Y. Mu, Z. X. Chen and T. T. T. Luong, X-ray diffraction investigations of well-ordered sexithiophene films deposited on flexible substrates, Journal of Materials Processing Technology, 209 (2009), 1491.56) Luong Thi Thu Thuy, Chen Zhenxing, Zhu Hongwei, Sheng Yong and Hu Yu, X-ray diffraction investigations of well-ordered copper phthalocyanine films deposited on flexible ITO substrate, New chemical materials, (Chinese), 37 (2009), 40.57) Luong Thi Thu Thuy, Zhenxing Chen, Hongwei Zhu, Yong Sheng and Yu Hu, Influence of copper phthalocyanine and buckminsterfullerene blend layer on photoVoltaic properties of flexible solar cells, Journal of function materials, (Chinese), 7 (2009), 1140.58) Le Minh Cam, Tran Van Hung, Nguyen Thi Thu, Le Van Khu and Nguyen Huu Phu, Activated carbon (AC) containing transition metal oxides (MeOx) in phenol adsorption and catalytic oxidation of adsorbed phenol by hydrogen peroxide, International conference on biology, Environment and chemistry, Hong Kong, China (2010).59) Dang Tuyet Phuong, Nguyen Quoc Tuan, Bui Thi Hai Linh, Le Gia Hy, Tran Manh Cuong, Tran Thi Kim Hoa, Le Minh Cam and Vu Anh Tuan, Photocatalytic degradation of p-xylene over doped titania thin film, The 7th international membrane science and technology conference (IMSTEC10), Sydney, Australia (2010).60) Cam Le Minh and Trevor Brown, Preliminary study on surface residence times and activation energies for sticky, non-reactive collisions in Pulsed Molecular Diffusion Tube Experiments, Advances in Natural Sciences 10 (3) (2009).61) Ngoc Ha Nguyen, Shane Kendell, Cam Le Minh and Trevor Brown, Mechanistic investigation into the rearrangement of lactone into methacrylic acid over phosphomolybdic acid catalyst, Catal Lett, 136 (2010), 28 - 34.62) Ngoc Ha Nguyen, Thanh Hue Tran, Minh Tho Nguyen and Minh Cam Le, Density functional theory study of the oxidative dehydrogenation of propane on the (001) surface of V2O5, International Journal of Quantum Chemistry, Vol. 110 (2010), 2653 - 2670.63) Pham Ngoc Diep, Hue Minh Thi Nguyen, Tran Thanh Hue and Thérèse Zeegers Huyskens, Theoretical investigation of the interaction between monohalogenated Ethenes and Hydrogen Peroxide, J. Molecular Structure: Theochem, 976 (1 - 3) (2010), 73 - 80.64) S. Swinnen, Vinh Son Nguyen, S. Sakai and M. T. Nguyen, Potential hydrogen storage of lithium amidoboranes and derivatives, Chem. Phys. Lett. 489 (2010), 148.65) S. Swinnen, Vinh Son Nguyen and M. T. Nguyen, Catalytic generation of molecular hydrogen from hydrazine using lithium and beryllium hydrides, Chem. Phys. Lett. 496 (2010), 25.66) V. G. Kiselev, S. Swinnen, Vinh Son Nguyen, N. P. Gritsan and M. T. Nguyen, Fast reactions of hydroxycarbenes: tunneling effect versus bimolecular processes, J. Phys. Chem. A, 114 (2010), 5573.67) Vinh Son Nguyen, S. Swinnen and M. T. Nguyen, Calculations suggest a new route to ammonium hydrotriborate salt for use in hydrogen storage, Chem. Phys. Lett. 500 (2010), 237.68) Zhu H. W., Chen Z. X., Sheng Y. and Luong T. T. T., Flaky polyacrylic acid/aluminium composite particles prepared using in-situ polymerization, Dyes Pigm, 86 (2010), 155.69) Luong T Thu Thuy, Chen Zhenxing and Zhu Hongwei, Flexible solar cells based on copper phthalocyanine and buckminsterfullerene, Solar Energy Materials and Solar Cells, 94 (2010), 1059.70) Pham Ngoc Diep, Hue Minh Thi Nguyen, Tran Thanh Hue and Thérèse Zeegers Huyskens, Theoretical investigation of the interaction between monohalogenated ethenes and hydrogen peroxide, J. Molecular Structure: Theochem, 976 (2010), 73.71) Ngoc Ha Nguyen and Minh Cam Le, Theoretical study of the interaction between C2H5OH and mordenite zeolite by periodic density functional theory method, International Journal of Quantum Chemistry, Vol. 111 (2011), 3151 - 3166.72) Ngoc Ha Nguyen, Richter Henning and John Z. Wen, Molecular dynamics simulation of iron nanoparticle sintering during flame synthesis, Journal of Nanoparticle Research, 13 (2011), 803.73) Ngoc Ha Nguyen, Hu, A., Persic, J. and Wen J. Z., Molecular dynamics simulation of energetic aluminum/palladium core-shell nanoparticles, Chemical Physics Letters, 503 (2011), 112.74) Jin Hee Kim, Seung Song, Hung Van Hoang, Chil-Hoon Doh and Dong-Won Kim, Study on the cycling performance of Li4Ti5O12 electrode in the ionic liquid electrolytes containing additive, Bull. Korean Chem. Soc, 32 (2011), 105.75) Jalal Arjomandi, Anwar-ul-Haq Ali Shah, Salma Bilal, Hung Van Hoang and Rudolf Holze, In situ Raman and UV-vis spectroscopic studies of polypyrrole and poly(pyrrole-2,6-dimethyl-b-cyclodextrin), Spectrochimica Acta Part A, 78 (2011), 1.76) Truong Ba Tai, Hue Minh Thi Nguyen and Minh Tho Nguyen, The group 14 cationic clusters encapsulated by coinage metal X10M+, with X = Ge, Sn, Pb, and M = Cu, Ag, Au: enhanced stability of 8 shell electron systems, Chemical Physics Letters, 502 (2011), 187 - 193.77) Hsin-Yu Tang, Hue M. T. Nguyen, Wen-Fei Huang and M. C. Lin, Mechanisms for reactions of trimethylaluminum with molecular oxygen and water, Chemical Physics Letters, Submitted (2011).78) Pham Vu Nhat, Vu Thi Ngan, Truong Ba Tai, and Minh Tho Nguyen, Electronic structures, vibrational and thermochemical properties of neutral and charged niobium clusters Nbn, n =7 - 12, The Journal of Physical Chemistry (2011), DOI: 10. 1021/jp110758p.79) Vinh Son Nguyen, H. L. Abbott, M. M. Dawley‡, T. M. Orlando‡, J. Leszczynski and M. T. Nguyen, Theoretical study of formamide decomposition pathways, J. Phys. Chem. A, 115 (2011), 841.


Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream