A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Vật lý chất rắn - điện tử

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

 1)        N. H. Hai, N. D. Phu, C. V. Thach, N. H. Luong, N. Chau, H. D. Chinh and L. H. Hoang, Oxidation Resistance of Fe1-xNixO.Fe2O3 nanoparticle, VNU. J. Sci., Mathematics - Physics, Vol. 22 (2006), 52.

2)        Hồ Tuấn Hùng, Sử dụng đồng hồ đo thời gian trong Vật lí 10, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 14 (2006), ISSN 1859 - 0810, 14 - 17.

3)        Hồ Tuấn Hùng, Hướng dẫn thực hành định luật Bôilơ Mariot, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 16 (2006), ISSN 1859 - 0810, 11 - 12.

4)        L. H. Hoang, N. V. Minh, N. V. Hung, N. T. Khoi, N. T. M. Hien and I. S. Yang, Some new results on application of Raman spectroscopy to study materials, Advances in Natural Science, Vol. 3&4 (2007), 355.

5)        L. H. Hoang, N. T. M. Hien, N. T. Khoi, K. Tanaguchi, T. Arima and I. S. Yang, Internal Raman modes of multiferroic MnWO4, Advances in Natural Science, Vol. 3&4 (2007), 529.

6)        Nguyen Van Hung, Nguyen Dinh Lam, Nguyen Van Minh and Nguyen The Khoi, Properties of ZnO:Cu, Co thin film prepared by spin coating method, Advances in Natural Sciences, Vol. 8, No 3 & 4 (2007), 231 - 237.

7)        Nguyễn Văn Hùng, Lục Huy Hoàng, Đỗ Danh Bích, Nguyễn Thị Thanh Hà và Nguyễn Thế Khôi, Cảm biến nhạy khí xác định thành phần khí độc trong môi trường, Tạp chí Khoa học ĐHSP (2007), 31 - 35.

8)        Hồ Tuấn Hùng, Các phương án thí nghiệm chuyển động đều sử dụng bộ Thí nghiệm Vật lí 10, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 19 (2007), ISSN 1859 - 0810, 23 - 24.

9)                  Hồ Tuấn Hùng, Vài thủ thuật cơ bản khi thực hiện thí nghiệm vật lí phổ thông, Tạp chí Thiết bị giáo dục, ISSN 1859 - 0810, số 22 (2007), 25 - 26.

10)    Hồ Tuấn Hùng, Khảo sát thấu kính hội tụ trong Vật lí 9, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 24 (2007), ISSN 1859 - 0810, 24 - 25.

11)    Hồ Tuấn Hùng và Đào Trí Thức, Xác định thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất, Tạp chí Thiết bị giáo dục, ISSN 1859 - 0810, số 27 (2007), 25 - 26.

12)    Hồ Tuấn Hùng, Tìm hiểu đồng hồ đo điện vạn năng trong thí nghiệm điện lớp 11, Tạp chí Thiết bị giáo dục, ISSN 1859 - 0810, số đặc biệt (2007), 19 - 20.

13)    Hồ Tuấn Hùng (lấy tên Hồ Quỳnh Đôi), Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điot bán dẫn, Tạp chí Thiết bị giáo dục, ISSN 1859 - 0810, số đặc biệt (2007), 37 - 38.

14)    Nguyen Van Minh et al., Hexacyano based molecular magnetic materials: Possible study and application, Advances in Natural Sciences, Vol. 8, No. 3 (2007), 1 - 7.

15)    Nguyen Van Minh et al., A Raman scattering study of La0.7Sr0.3Mn1-x
NixO3
, Communications in Physics, Vol. 17, No. 2 (2007), 99 - 104.

16)    P. V. Vinh, S. K. Kim and T. D. Thien, Deposition of CrN hard films by cathodic arc plasma deposition, Advances in Natural Sciences, Advances in Natural Sciences, Vol. 8, No. 3, 2007.

17)    Luc Huy Hoang and Nguyen Van Minh et al., Some new results on applications of Raman spectroscopy to study materials, Advances in Natural Sciences, Vol. 9, No. 1 (2008), 9 - 17.

18)    Hồ Tuấn Hùng, Thí nghiệm biểu diễn hiện tượng tự cảm - năng lượng từ trường - lớp 11 THPT, Tạp chí Thiết bị giáo dục, ISSN 1859 - 0810, số 31 (2008), 21 - 22.

19)    Hồ Tuấn Hùng (lấy tên Hồ Quỳnh Đôi), Thực hành Vật lí lớp 11 THPT bài “Lực từ trường và dòng điện Fuco”, Tạp chí Thiết bị giáo dục, ISSN 1859 - 0810, số 31 (2008), 27 - 28.

20)    Hồ Tuấn Hùng, Nguyên nhân sai số trong bài thí nghiệm về từ trường và dòng điện Fuco, Tạp chí Thiết bị giáo dục, ISSN 1859 - 0810, số 34 (2008), 31 - 32.

21)    Hồ Tuấn Hùng, Hướng dẫn làm thí nghiệm về dao động cơ học, Tạp chí Thiết bị giáo dục, ISSN 1859 - 0810, số 40 (2008), 24.

22)    N. H. Luong, N. T. M. Phuong, P. T. Hien, H. N. Nhat, L. H. Hoang, N. Chau and N. H. Hai, Room - temperature large magnetocaloric effect in perovskites (La1-xNdx)0.7Sr0.3MnO3, VNU. J. Sci., Nat. Sci, Vol. 24 (2008), 30.

23)    Nguyen Van Minh et al., KxNiy[Fe(CN)6].xH2O Prussian Blue:
A study of size effect on the structural, optical and magnetic properties
, Communications in Physics, Vol. 18, No. 1 (2008), 43 - 47.

24)    Nguyen Van Minh et al., Study of some nanomaterials by Raman spectroscopy, Advances in Natural Sciences, Vol. 8, No. 3 (2008), 1 - 8.

25)    Nguyen Van Minh et al., A review on Raman spectroscopy of the oxide magnetic semiconductor Zn­1-xMnxO, J.Sci.HNUE, Vol. 53, No. 1 (2008), 67 - 72.

26)    Nguyen Van Minh et al., A Raman spectroscopy study of nano - sized TiO2, J. Sci. HNUE, Vol. 53, No. 5 (2008), 60 - 65.

27)    N. V. Minh, D. L. Binh, P. K. Phu, L. H. Hoang, N. V. Hung and
N. T. Khoi,
A review on Raman spectroscopy of the oxide magnetic semiconductor Zn1-xMnxO, J. Sci. HNUE, Vol. 53 (2008), 67.

28)    Khong Cat Cuong, Trinh Duc Thien, Pham Thu Nga, Nguyen Van Minh and Nguyen Van Hung, Sol - gel synthesis and particle size characterization of CdSe Quantum dots, VNU J.Sci., Mathematics Physics 25 (2009), 207 - 211.

29)    Nguyen Van Hung, Nguyen Van Minh, Pham Van Vinh and Pham Van Ben, Investigating the structural and optical properties of the
Zn1-xCoxO films prepared by the high voltage spray prolysis method
,
J. Sci. HNUE, Natural Sci, Vol. 54, No. 6 (2009), 42 - 47.

30)    Hồ Tuấn Hùng, Khảo sát hiện tượng quang điện ngoài, Tạp chí Thiết bị giáo dục, ISSN 1859 - 0810, số 44 (2009), 27.

31)    Hồ Tuấn Hùng, Sử dụng dao động kí để đo tín hiệu điện, Tạp chí Thiết bị giáo dục, ISSN 1859 - 0810, số 57 (2010), 30 - 32.

32)    Khổng Cát Cương, Đỗ Văn Dũng, Phạm Thu Nga, Nguyễn Văn Hùng, Tổng hợp nano tinh thể CdSe/ZnS, tổ hợp chúng với polymer và khảo sát tính chất quang, J. Sci. HNUE, Natural Sci, Vol. 56, No. 3 (2011), 37 - 42.


Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

 1)        Sun Kyu Kim, Pham Van Vinh, Deposition of (Ti,Cr,Zr)N-MoS2 Thin Films by Magnetron Sputtering, J. Kor. Inst. Surf. Eng, Vol. 39, No. 6 (2006), 263 - 267.

2)        Nguyen Van Minh et al., The effect of Fe substitution on the structural transition of LaMn1-xFexO3 manganites: A Raman spectroscopy study, Journal of Nonlinear Optical Physics và Materials, Vol. 15 - 7 (World Scientific)(ISI) (2006), 1.

3)        Nguyen Van Minh et al., A Raman scattering study of structural changesin LaMn1-xCoxO3+d system, Vibrational Spectroscopy, Vol. 42 (2006), 353 - 356.

4)        Nguyen Van Minh et al., Resonance Raman Study of I2 - Intercalated Single - Walled Carbon Nanotubes, IEEE Transactions on Nanotechnology, Vol. 6 (2007), 126 - 129.

5)                  D. Cammilleri, F. Fossard, D. Débarre, C. Tran Manh, C. Dubois, E. Bustarret, C. Marcenat, P. Achatz, D. Bouchier and J. Boulmer, Highly doped Si and Ge formed by GILD (gas immersion laser doping), from GILD to superconducting silicon, Thin Solid Films, Vol. 517 (2008), 75 - 79.

6)        D. Cammilleri, F. Fossard, M. Halbwax, C. Tran Manh, N. Yam, D. Débarre, J. Boulmer and D. Bouchier, Localized laser thermal annealing of nanometric SiGe layers protected by a dielectric Bragg mirror, Thin Solid Films, Vol. 517 (2008), 327 - 330.

7)        Nguyen Huu Dinh, Nguyen Van Minh et al., Formation of metallacyclic complexes by activation of an aryl C - H bond in a platinum - safrole analogue of zeise’s salt, Organometallics, Vol. 27 (2008), 3611 - 3613 (ISI).

8)        N. H. Hai, N. D. Phu, N. H. Luong, N. Chau, H. D. Chinh, L. H. Hoang and D. L. Leslie - Pelecky, Mechanism for Sustainable Magnetic Nanoparticles under Ambient Conditions, J. Korean Phys. Soc, Vol. 52 (2008), 1327 - 1331.

9)        L. H. Hoang, N. T. Khoi, N. H. Hai, W. Pacuski and In - Sang Yang, Magneto - Optical Properties of ZnO:Co Nanocrystalline Films, J. Korean Phys. Soc, Vol. 52 (2008), 1621 - 1624.

10)    N. T. Khuat, V. T. A. Nguyen, T. N. Phan, L. H. Hoang, C. V. Thach, N. H. Hai, and N. Chau, Sorting CD4 + T Cells in Blood by Magnetic Nanoparticles Coated with Anti - CD4 Antibody, J. Korean Phys. Soc, Vol. 53 (2008), 3832 - 3836.

11)          Sun Kyu Kim, Pham Van Vinh and Jae Wook Lee, Deposition of superhard nanolayered TiCrAlSiN thin films by cathodic arc plasma deposition, Surface and Coatings Technology, Vol. 202 (2008), 5395 - 5399.

12)    Sun Kyu Kim, Pham Van Vinh, Vinh Van Le and Jae Wook Lee, Effect of cathode arc current and bias voltage on the mechanical properties of CrAlSiN thin films, Surface and Coatings Technology, Vol. 202 (2008), 5400 - 5404.

13)    Nguyen Van Minh et al., Synthesis of anatase TiO2 particles and their size - related structural, optical ans raman spectroscopy studies, Journal of Nonlinear Optical Physics và Materials, Vol. 17, No. 2 (2008), 167 - 174 (World Scientific) (ISI).

14)    Nguyen Van Minh et al., Nano - Sized Particles of Prussian Blue Analogue KxCoy[Fe(CN)6] and KxNiy[Fe(CN)6]: Synthesis and Their Properties, Journal of the Korean Physical Society, Vol. 53, No. 6 (2008), 3559 - 3562.

15)    Nguyen Van Minh et al., Raman Studies of Ti1-xFexO2 nano - particles, IEEE Transactions on Nanotechnology, Vol. 7 (2008), 177 - 180.

16)    Nguyen Van Minh et al., A Raman spectroscopy study of disorder and local vibrational modes in La0.7Sr0.3Mn1-xMxO3 (M = Fe, Co), Journal of the Korean Physical Society, Vol. 52 (2008), 1402 - 1405.

17)    Nguyen Van Minh et al., Nano - Particles of Co Doped TiO2 Anatase: Raman Spectroscopy and Structural Studies, Journal of the Korean Physical Society, Vol. 52 (2008), 1629 - 1632.

18)    Nguyen Van Minh et al., A Magnetization Study of Prussian - blue Analogue NaxMny[Fe(CN)6], Journal of Magnetics, Vol. 13, 4 (2008), 149 - 152.

19)    Philippe Colomban, Hung Manh Dinh, Jacques Riand, Linda C. Prinsloo and Bernard Mauchamp, Nanomechanics of single silkworm and spider fibres: a Raman and micro - mechanical in situ study of the conformation change with stress, Journal of raman spectroscopy, Vol. 39 (2008), 1749 - 1764.

20)    Nguyen Minh Thuy, Do Thi Sam, Tran Minh Thi and Nguyen The Khoi, Synthesis of Mn - doped ZnS and the dopant - induced photoluminescence property, Journal of Nonlinear Optical Physics và Materials, Vol. 17 (2008), 205 - 212.

21)    Nguyen Vu, Tran Kim Anh, Nguyen Quang Liem, Nguyen Huu Quan and Nguyen The Khoi, CePO4:Tb Nanoparticles: Preparation, Structure and Optical Properties, Journal of the Korean Physical Society, Vol. 52 (2008), 1514 - 1517.

22)    Vo Vien, Nguyen Van Minh et al., A new route for obtaining Prussian blue nanoparticles, Journal of Materials Chemistry and Physics, Vol. 107 (2008), 6 - 8.

23)    Yun Ha Yoo, Diem Phuong Le, Jung Gu Kim, Sun Kyu Kim and Pham Van Vinh, Corrosion behavior of TiN, TiAlN, TiAlSiN thin films deposited on tool steel in the 3.5 wt. % NaCl solution, Thin Solid Films, Vol. 516 (2008), 3544 - 3548.

24)    Cheng Yi Wu, Ting Hsuan Chiang, Ngoc Diep Lai, Danh Bich Do, and Chia Chen Hsu, Fabrication of microlens arrays based on themass transport effect of SU - 8 photoresist using a multiexposure two - beam interference technique, Applied Optics, Vol. 48 (2009), 2473 - 2479.

25)    Ngoc Diep Lai, Yu Di Huang, Jian Hung Lin, Danh Bich Do and Chia Chen Hsu, Fabrication of periodic nanovein structures by holography lithography technique, Optics Express, Vol. 17 (2009), 3362 - 3369.

26)    Nguyen Ngoc Hai, Nguyen The Khoi and Pham Van Vinh, Preparation and magnetic properties of TiO2 doped with V, Mn, Co, La, J. Phys.: Conf. Ser. 187 012071 (2009).

27)    Luc Huy Hoang, Nguyen Thi Minh Hien, Nguyen Hoang Hai, Pham Van Hai, Nguyen The Khoi and In - Sang Yang, Raman spectroscopy of Cu doping in Zn1-xCoxO diluted magnetic semiconductor, Journal of Raman Spectroscopy, Vol. 40 (2009), 1535 - 1538.

28)    Nguyen The Khoi, Pham Quy Tu and Dam Trung Don, On the competition problems of IPhO 39 in Vietnam, Eur. J. Phys. 30 (2009), 105 - 113.

29)    Nguyen Van Minh, Raman scattering study of perovskite manganites, Journal of Physics: Conference Series (2009), doi:10.1088/1742 - 6596/187/1/012011.

30)    N. D. Phu, P. C. Phong, N. Chau, N. H. Luong, L. H. Hoang and N. H. Hai, A arsenic removal from water by magnetic Fe1-xCoxFe2O4 and Fe1-yNiyFe2O4 nanoparticles, Journal of Experimental Nanoscience, Vol. 4, No. 3 (2009), 253 - 258.

31)    Vo Vien, Nguyen Van Minh and Sung - Jin Kim, Synthesis and characterization of Co - Fe Prussian blue nanoparticles within MCM - 41, Materials Research Bulletin, Vol. 44, Issue 1 (2009), 78 - 81 (Elsevier) (ISI).

32)    Vien Vo, Young - Mee Kim, Nguyen Van Minh, Chang Seop Hong and Sung - Jin Kim, Syntheses, crystal structures and magnetic properties of coordination polymers Ni(NO2)2 and Ni(4,40-bipy)(NO2)2, Polyhedron 28 (2009), 1150 - 1154 (ISI)

33)    Ngoc Diep Lai, Tsao Shih Zheng, Danh Bich Do, Jian Hung Lin and Chia Chen Hsu, Fabrication of desired three - dimensional structures by holographic assembly technique, Appl Phys A, Vol. 100 (2010), 171 - 175.

34)    Luc Huy Hoang, Nguyen T. M. Hien, W. S. Choi, Y. S. Lee, K. Taniguchi, T. Arima, S. Yoon, X. B. Chen and In - Sang Yang, Temperature - dependent Raman scattering study of multiferroic MnWO4, Journal of Raman Spectroscopy, Vol. 41 (2010), 1005 - 1010.

35)    Luc Huy Hoang, Pham Van Hai, Nguyen Hoang Hai, Pham Van Vinh, Xiang - Bai Chen and In - Sang Yang, The microwave - assisted synthesis and characterization of Zn1-xCoxO nanopowders, Materials Letters, Vol. 64 (2010), 962 - 965.

36)    Nguyen Thi Minh Hien, Xiang - Bai Chen, Luc Huy Hoang, D. Lee, S. - Y. Jang, T. W. Noh and In - Sang Yang, Raman scattering studies of the magnetic ordering in hexagonal HoMnO3 thin films, Journal of Raman Spectroscopy, Vol. 41 (2010), 983 - 988.

37)    Nguyen Van Minh and Doan Thi Thuy Phuong, Structural and low temperature Raman scattering studies in SrTi1-xCoxO3 nanoparticles synthesized by sol - gel method, Journal of Sol Gel Science and Technology, Vol. 56 (2010), 1 - 6(ISI).

38)    Nguyen Van Minh and Dao Viet Thang, Multiferroic materials
Bi1-xSmxFeO3: a study of raman and absorption spectroscopies
, Journal of Nonlinear Optical Physics and Materials, Vol. 19 (2010) 247 - 254 (ISI).

39)    Nguyen Van Minh and Doan Thi Thuy Phuong, Dopant effects on the structural, optical and electrica, transport properties in SrTi1-xCoxO3 nanoparticles, Journal of Nonlinear Optical Physics and Materials, 19 (2010), 219 - 227 (ISI).

40)    Nguyen Van Minh and Doan Thi Thuy Phuong, Dopant effects on the structural, low temperature Raman scattering and electrical transport properties in SrTi1-xFexO3 nanoparticles synthesized by sol - gel method, Journal of Sol Gel Science and technology, Vol. 55 (2010), 255 - 260.

41)    C. M. Tran, H. Hafdallah Ouslimani, L. Zhou and A. C. Priou, High impedance surfaces based antennas for high data rate communications at 40 GHz, Progress In Electromagnetics Research C, Vol. 13 (2010), 217 -229.

42)    Woo Seok Choi, K. Taniguchi, S. J. Moon, S. S. A. Seo, T. Arima, L. H. Hoang, I. S. Yang, T. W. Noh, and Y. S. Lee, Electronic structure and anomalous band - edge absorption feature in multiferroic MnWO4, An optical spectroscopic study, Phys. Rev. B, Vol. 81 (2010) 205111.

43)    Danh Bich Do, Ngoc Diep Lai, Cheng Yi Wu, Jian Hung Lin and Chia Chen Hsu, Fabrication of ellipticity - controlled microlens arrays by controlling the parameters of the multiple - exposure two - beam interference technique, Applied Optics, Vol. 50 (2011), 579 - 585.

44)    Isnaeni, Kyoo H. Kim, Dinh L. Nguyen, Hanjo Lim, Pham Thu Nga and Yong - Hoon Cho, Shell layer dependence of photoblinking in CdSe/ZnSe/ZnS quantum dots, Applied Physics Letters 98 (2011), 012109.

45)    Nguyen Cao Khang, Nguyen Van Khanh, Nguyen Hoai Anh, Do Thi Nga and Nguyen Van Minh, The origin of visible light photocatalytic activity of N - doped and weak ferromagnetism of Fe - doped TiO2 anatase, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. NanotechNo. (IOP), 12 (2011) 015008 doi:10.1088/2043 - 6262/2/1/015008.

46)    Nguyen Van Minh and Doan Thi Thuy Phuong, SrTi1-xFexO3 nanoparticle: A study of structural, optical, impedance and magnetic properties, Journal of Experimental Nanoscience, Vol. 6, No. 3 (2011), 226 - 237.

47)    Nguyen Van Minh and Nguyen Gia Quan, Structural, optical and electromagnetic properties of Bi1-xHoxFeO3 multiferroic materials, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 509 (2011), 2663 - 2666.

48)    Pham Van Vinh and Tran Vu Diem Ngoc, Deposition of TiAlSiN hard film by cathodic arc plasma evaporation using a single target combined with a shield filter, Journal of Scientific & Industrial Research, Vol. 70 (2011), 273 - 277.


Các bài báo đăng tại các hội thảo, hội nghị trong nước


Các bài báo đăng tại các hội thảo, hội nghị quốc tế

 1)       Nguyen Van Minh et al., Phonon dynamics of the geometrically frustrated pyrochlore Y2Ru2O7 investigated by Raman spectroscopy, Proc. of 1st International Workshop on Functional Materials and The 3rd International Workshop on Nanophysics and Nanotechnology (1st IWOFM and 3rd IWONN) (2006), 229 - 230.

2)     Nguyen Van Hung, Nguyen Thi Thanh Ha, Nguyen Van Minh and Nguyen The Khoi, Nanoside Co doped SnO2: structural, raman scattering and magnetic studies, Proceding of 3rd Inter. Conference on Optoelectronics and Spectroscopy of Nano - structured Thin Films and Materials (2007) Beijing China, 77 - 80.

3)        Nguyen Van Minh et al., Cr[Fe(CN)6]·xH2O Prussian Blue analogue: A study of size effect on the structural, potical and magnetic properties, Proceedings of First International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA) (2007), 396 - 399.

4)        N. D. Phu, P. C. Phong, N. Chau, N. H. Luong, L. H. Hoang and
N. H. Hai
, Arsenic removal from water by magnetic Fe1-xCoxFe2O4 and Fe1-yNiyFe2O4 nanoparticles, 1st Intl. Workshop Nanotech. Appl, Vung Tau, Vietnam (2007), 404.

5)        L. T. Dung, N. V. Hung, L. H. Hoang, N. T. Suu, N. T. Khoi and N. V. Minh, Spectroscopic characterization of tourmaline, Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications (2008), Nha Trang, 495.

6)        P. V. Hai, P. T. Huy, N. D. Lam, N. T. Khoi and L. H. Hoang, Posible origin of ferromagnetism in Co - doped ZnO thin films, Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications (2008), Nha Trang, 485.

7)        P. V. Hai, V. T. Thu, P. D. Chung, N. D. Lam, N. T. Khoi and L. H. Hoang, Effects of thermal treated environment on the some properties of Cobalt - doped zinc oxide fabricated by sol - gel, Advances
in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications (2008), Nha Trang, 331.

8)        N. T. M. Hien, I. S. Yang, D. Lee, S. Y. Yang, T. W. Noh and L. H. Hoang, Magnetic Ordering effects on Raman spectra of hexagonal phase of HoMnO3, Proceeding of the Eleventh Vietnamese - German Seminar on Physics and Engineering (2008), Nha Trang, 326.

9)        N. V. Minh and L. H. Hoang, Raman scattering of Ga1-xMnxAs, Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications (2008), Nha Trang, 431.

10)    Nguyen Van Minh et al., Intermediate phases in synthesis of AlPO4 - 5 molecular sieve: A study of XRD and Raman spectroscopy, Proc. 8th IEEE Conference on Nanotechnology (2008), Arlington, Texas USA, ISBN: 978 - 1 - 4244 - 2104 - 6, 800 - 803.

11)    Nguyen Van Minh et al., Relation between structure and magnetic property of Ti1-xNixO2 nano - particles, Proc. 8th IEEE Conference on Nanotechnology (2008), Arlington, Texas USA, ISBN: 978 - 1 - 4244 - 2104 - 6, 797 - 799.

12)    Nguyen Van Minh et al., Raman scattering study of perovskite manganites, APCTP - ASEAN Workshop on advanced Materials Science and Nanotechnology (2008), 169 - 172.

13)    Nguyen Van Minh et al., Corrosion protection of stainless by a TiO2 nano particles coating prepared by spin coating method, APCTP - ASEAN Workshop on advanced Materials Science and Nanotechnology (2008), 1020 - 1023.

14)    Nguyen Van Minh, Doan Thi Thuy Phuong et al., Structural and Raman spectroscopy studies SrTi1-xFexO3, APCTP - ASEAN Workshop on advanced Materials Science and Nanotechnology (2008), 963 - 966.

15)    Nguyen Van Minh et al., Anovel route for obtaining Ni3[Cr(CN)6]2 nanoparticles, APCTP - ASEAN Workshop on advanced Materials Science and Nanotechnology (2008), 967 - 970.

16)    Hồ Tuấn Hùng, Studying structural and magnetics properties of SnO2:Co, Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications (2008), Nha Trang, 363.

17)    Nguyen Cao Khang, Pham Van Hai and Nguyen Van Minh,
A novel route for obtaining TiO2:N nanopowder, Proceedings of IWNA (2009), Vung Tau, Vietnam, 352 - 354.

18)    Nguyen Van Minh and Doan Thi Thuy Phuong, Raman spectroscopic study of SrTi1-xTMxO3 (TM = Fe, Co) nanoparticles, Proceedings of IWNA (2009), Vung Tau, Vietnam, 355 - 359.

19)     Phung Kim Phu, Nguyen Minh Thuan and Nguyen Van Minh, Synthesis, characterization and structural studies of RbMn[Fe(CN)], Proceedings of IWNA (2009), Vung Tau, Vietnam, 420 - 423.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream