A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Khoa học máy tính

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

 1)        Vũ Đình Hoà và Đỗ Như An, Số đồ thị tối đại, Tạp chí Tin học và Điều khiển, 22 (3) (2006).

2)        Vũ Đình Hoà và Đỗ Như An, Kết quả mới về đồ thị tối đại, Tạp chí Tin học và Điều khiển, 22 (2), (2006).

3)        Vũ Đình Hoà và Nguyễn Hữu Mùi, Solving the Permutation Flow Shop Schedunling Problem Genetic Algorithms, J. Sci. HNUE, Vol. 54, No. 1 (2009), 40 - 45.

4)        Vũ Đình Hoà và Đỗ Minh Tuân, Thuật toán đa thức tìm tập ổn định trong cực đại của đồ thị lưỡng phân, Tạp chí Khoa học ĐHSP, Vol. 55, No. 3 (2010), 3 - 11.

5)        Nguyễn Tân Ân, Mô hình hệ dự báo ứng dụng mạng nơron nhân tạo thử nghiệm trên số liệu thời tiết của tỉnh Vĩnh Phúc, Tạp chí Khoa học ĐHSP, Vol. 55, No. 3 (2010).

6)        Vũ Đình Hoà và Đỗ Minh Tuân, Thuật toán đa thức tìm tập ổn định trong cực đại của đồ thị lưỡng phân, J. Sci. HNUE, Vol. 55, No. 3 (2010), 3 - 11.

7)        Vũ Đình Hoà, Inscribed triangle with smallest diameter, J. Sci. HNUE, Vol. 56, No. 1 (2011), 34 - 39.

8)        Vũ Đình Hoà và Đỗ Minh Tuân, On strongly regular graphs of order n = 7(2p+1) where 2p+1 is a prime number, J. Sci. HNUE, Vol. 55, No. 6 (2011), 113 - 127.

9)        Vũ Đình Hoà và Đặng Xuân Thọ, Genetic algorithms and application in examination scheduling, J. Sci. HNUE, Vol. 56, No 1 (2011), 40 - 49.


Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

 1)        Peter Adams, Hayri Ardal, J´an Maˇnuch, Vu Đinh Hoa, Moshe Rosenfeld and Ladislav Stacho, Spanning cubic graph designs, P. Adams, et al., Spanning cubic graph designs, Discrete Mathematic, doi:10.1016/j.disc.2008.07.031, (2009).


Các bài báo đăng tại các hội thảo, hội nghị  trong nước

1)        Moshe Rosenfeld and Vu Dinh Hoa, Decomposition of complete graphs into cubic graphs, Kỉ yếu hội thảo quốc gia, Huế, NXB Khoa học Kĩ thuật (2008), 94 - 106.

2)        Vũ Đình Hoà, Methode to decompose complete graphs into cubic graphs. Tuyển tập công trình nghiên cứu nghiên cứu công nghệ thông tin và truyền thông 2008. NXB Khoa học và Kĩ thuật (2008), 25 - 31.

3)        Nguyễn Tân Ân và Nguyễn Quang Hoan, Dự báo sự biến đổi của một số thông số thời tiết với ứng dụng của mạng nơron nhân tạo, Hội thảo quốc gia lần thứ 13: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin (2010).

4)        Vu Đinh Hoa, Longest cycles and restgraph in maximalnonhamiltonian graphs. The mathematical Foundation of Informatics, Editors Do Long Van and M Ilto, Japan, World Scientific, eProceedings, Doi 10.1142/9789812703118-007 (2008), 67 - 70.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream