A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Công nghệ phần mềm

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)        Nguyễn Thị Tĩnh, Đào tạo theo tín chỉ, một hệ thống đào tạo linh hoạt và hiệu quả, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 52 (2007), 3 - 7.

2)        Nguyễn Thị Tĩnh, Tổ chức thông tin trên trang web của trường đại học nhằm phục vụ có hiệu quả công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 50 (2009), 41 - 45.

3)        Đặng Thành Trung, Nguyễn Thị Thanh Vân, Phạm Thị Mai Bảo, Nguyễn Thế Lộc và Said Elnaffar, Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn với phương pháp tìm kiếm tối ưu toàn cục cho bài toán đảo điện tâm đồ, Tạp chí Khoa học ĐHSP (2010).

4)        Dang Thanh Trung, Pham Thi Mai Bao, Naixue Xiong and Nguyen The Loc, ECG Dipole Source Localization in 3D Human Model, J. Sci. HNUE, 2010.

5)        Phạm Thị Quỳnh, Huỳnh Quyết Thắng và Tạ Quang Dũng, Phương pháp xây dựng độ đo tái sử dụng của Web - Service, Tạp chí Tin học và Điều khiển học (2010).

6)        Nguyen Thi Tinh, Improvement of thinking skills and abilities of recognitions for students by using algorithm in teaching, J. Sci. HNUE, Vol. 56 (2011), 38 - 42.


Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

Các bài báo đăng tại các hội thảo, hội nghị trong nước

1)        Thang Huynh Quyet, Quynh Pham Thi and Bui Duc Hoang,
A Method of Verifying Web Service Compisition, Proceedings of Symposium on Information and Communication Technology, Hanoi, Vietnam (2010).

2)        Huỳnh Quyết Thng, Phm Th Quỳnh, Đng Trung Anh, Xây dng FrameWork đánh giá đ phc tp ca tiến trình BPEL, Chuyên san Các nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong Viễn thông và Công nghệ thông tin, 3 (23) (2010), 45 - 54.


Các bài báo đăng tại các hội thảo, hội nghị quốc tế

1)        Nguyen Thi Tinh, Teacher training and science education in Vietnam, International University Exchange Seminar 2007, Vol. 9 (2009), 96 - 101.

2)       Nguyen Thi Tinh, The actuality and deverloping tendency in teacher education at Hanoi University of Education, Vietnam, The 3rd Symposium for Asia Teacher Education Consotium, 10 (2008), 31 - 38,

3)        Dang Thanh Trung and Pham Tuan Minh, An analysis of the single moving dipole source for electrocardiography inverse problem, IEEE International Conference on Research, Innovation, and Vision for Future in Computing and Communications Technologies, 2008.

4)        Huynh Quyet Thang, Pham Thi Quynh and Tran Quoc Viet, The reusability and coupling metrics for service oriented softwares, Japan - Vietnam workshop on software engineering (2007), 53 - 63.

5)        Bao Pham Thi Mai, Trung Dang Thanh, Loc Nguyen The and Said Elnaffar, ECG dipole source localization by genetic algorithm, Kicss 2009, Korea.

6)        Pham Thi Quynh, Huynh Quyet Thang and Ta Quang Dung,
A complexity measure for web service, Proceedings of the first international conference on knowledge and systems engineering - KSE (2009).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream