A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Tự nhiên

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)          Trần Diên Hiển, Đổi mới phương thức đào tạo giáo viên tiểu học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, Tạp chí Giáo dục, (2008).

2)          Dương Giáng Thiên Hương, Xây dựng một số tình huống có vấn đề trong dạy học môn Khoa học lớp 5 thông qua sử dụng đa phương tiện, Tạp chí Giáo dục, số 157/3 (2007), 36-37.

3)          Dương Giáng Thiên Hương, Phối hợp phương pháp nêu vấn đề và thảo luận nhóm trong dạy học một số môn học ở tiểu học, Tạp chí Giáo dục, số 165/6 (2007), 20-22.

4)          Dương Giáng Thiên Hương, Các mức độ áp dụng dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề ở tiểu học qua nhận thức của giáo viên, Tạp chí Giáo dục, số 196/8 (2008), 25-28.

5)          Dương Giáng Thiên Hương, Các cách tiếp cận giải quyết vấn đề trong dạy học tiểu học, Tạp chí Giáo dục, số 199/10 (2008), 14-17.

6)          Dương Giáng Thiên Hương, Nâng cao hiệu quả dạy học môn Tự nhiên - Xã hội lớp 3 thông qua việc sử dụng các cách tiếp cận giải quyết vấn đề, Tạp chí Giáo dục, số 201/11 (2008), 23-25.

7)          Dương Giáng Thiên Hương, Giải quyết vấn đề theo hướng tự phát hiện - một cách tiếp cận mới trong áp dụng dạy học giải quyết vấn đề ở tiểu học, Tạp chí Giáo dục, số 210/3 (2009), 23-25.

8)          Dương Giáng Thiên Hương (Đồng tác giả), Sử dụng phối hợp các cách tiếp cận giải quyết vấn đề trong dạy học ở tiểu học, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 44/5 (2009), 21-24.

9)          Dương Giáng Thiên Hương, Thiết kế bài dạy theo hướng giải quyết các tình huống có vấn đề ở tiểu học, Tạp chí Giáo dục, số 216/6 (2009), 26-28.

10)     Vũ Thu Hương (Đồng tác giả), Sử dụng các sản phẩm thủ công trong việc dạy học các môn về tự nhiên xã hội những năm đầu cấp tiểu học, Tạp chí Giáo dục, (2008).

11)     Vũ Thu Hương (Đồng tác giả), Định hướng các cách tiếp cận Giáo dục Giới tính ở những năm đầu cấp Tiểu học, Tạp chí Giáo dục, (2009).

12)     Vũ Thu Hương (Đồng tác giả), So sánh hiện trạng dạy học các môn Tự nhiên - Xã hội ở tiểu học giữa Việt Nam và Đức, Tạp chí Thiết bị giáo dục, (2010).

13)     Vũ Thu Hương (Đồng tác giả), Sử dụng câu đối trong dạy học môn Tự nhiên - Xã hội ở tiểu học, Tạp chí Thiết bị giáo dục, (2010).

14)     Vũ Thu Hương (Đồng tác giả), Thiết kế module hoạt động ngoài giờ lên lớp ở môn Tự nhiên - Xã hội lớp 3, Tạp chí Thiết bị giáo dục, (2010).

15)     Vũ Thu Hương (Đồng tác giả), Thiết kế mô hình dạy toán nhằm giáo dục môi trường cho học sinh lớp 4, Tạp chí Thiết bị giáo dục, (2010).

16)     Vũ Thu Hương, Establish the formula to calculate P-load in Hanoi surface water, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, (2010).

17)     Nguyễn Thị Thấn, Vai trò của cách tiếp cận tích hợp trong giáo dục môi trường, Tạp chí Giáo dục, số 139 (2006), 40-42.

18)     Nguyễn Thị Thấn, Một số điểm mới phần Địa lí lớp 5, Tạp chí Giáo dục, Đặc san kì 1 (2006), 42-44.

19)     Nguyễn Thị Thấn, Dạy và học chủ đề Môi trường và tài nguyên thiên nhiên môn Khoa học lớp 5, Tạp chí Giáo dục, Đặc san kì 1 (2006), 65-67.

20)     Nguyễn Thị Thấn (Đồng tác giả), Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào dạy học môn Khoa học lớp 5, Tạp chí Giáo dục, Đặc san kì 2 (2006), 30-32.

21)     Nguyễn Thị Thấn (Đồng tác giả), Xây dựng tình huống có vấn đề trong dạy học môn Khoa học lớp 5, Tạp chí Giáo dục, Đặc san kì 2 (2006), 36-38.

22)     Nguyễn Thị Thấn, Dạy và học chủ đề “Con người và Sức khỏe” môn Khoa học lớp 5, Tạp chí Giáo dục, Đặc san kì 2 (2006), 33 -35.

23)     Nguyễn Thị Thấn (Đồng tác giả), Sử dụng thí nghiệm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học môn Khoa học lớp 5, Tạp chí Giáo dục, số 162 (2007), 40-42.

24)     Nguyễn Thị Thấn (Đồng tác giả), Lập kế hoạch học tập ngoại khóa cho học sinh khi dạy chủ đề Môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong môn Khoa học lớp 5, Tạp chí Giáo dục, số 166, số đặc biệt (2007), 41-42, 27).

25)     Nguyễn Thị Thấn, Chương trình giáo dục tiểu học ở Nhật Bản và đôi điều suy nghĩ về chương trình giáo dục tiểu học ở nước ta, Tạp chí Giáo dục, số 171 (2007), 44-46.

26)     Nguyễn Thị Thấn, Vai trò của môi trường địa phương trong GDMT, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 3 (2008), 88-94.

27)     Nguyễn Thị Thấn, The dual scope of environmental education and the environmental target for primary schools, Journal of science of HNUE, Vol. 53, No. 7 (2008), 143-149.

28)     Nguyễn Thị Thấn, Sử dụng phương pháp tranh luận trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội, Tạp chí Giáo dục, số 200 (2008), 47 -50.

29)     Nguyễn Thị Thấn (Đồng tác giả), Building and using problematic situations in teaching primary science, Journal of science of HNUE, Vol. 55, No.1 (2010).

30)     Vũ Thu Hương, Sự biến đổi tải lượng Nitơ trong nước mặt khu vực Hà Nội cũ trong hơn 50 năm, Kỉ yếu hội nghị hội thảo của Viện Địa lí, (2010).

 

Các bài báo đăng trên tạp chí, hội thảo quốc tế

1)          Trần Diên Hiển, Primary Education in Vietnam Ochaminomisa University - Tokyo, (2008).

2)          Nguyễn Thị Thấn, Teacher Training and Primary Education in Vietnam, International University Exchange Seminar 2007, Hanoi National University of Education and Aichi University of Education, Sep, 2nd to Sep 12th (2007).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream