A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Triết học Mác - Lênin

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)          Trần Đăng Sinh, Ý thức từ cách tiếp cận mácxít, Tạp chí Khoa học, số 3 (2008), 134-140.

2)          Trần Đăng Sinh, Dạy và học triết học Mác - Lênin ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá, Tạp chí Triết học, số 2 (2008), 72-76.

3)          Trần Đăng Sinh, Đổi mới phương pháp dạy học môn triết học Mác - Lênin ở các trường Đại học, Cao đẳng trong điều kiện hiện nay, Tạp chí Giáo dục, số 185 (2008), 26-29.

4)          Trần Đăng Sinh, Sự hình thành và tồn tại của đạo Hiếu trong gia đình truyền thống ở Việt Nam, Tạp chí Giáo dục, số 214 (2009), 13-15.

5)          Trần Đăng Sinh, Bàn về chữ Hiếu trong gia đình truyền thống, Tạp chí Giáo dục, số 197 (2008), 25, 27 và 19.

6)          Trần Đăng Sinh, Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa tôn giáo và dân tộc, Tạp chí Lịch sử Đảng, (2006), 22-25.

7)          Trần Đăng Sinh, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách tôn giáo, Tạp chí Hoạt động khoa học, số tháng 5 (2006), 27-29.

8)          Trần Đăng Sinh, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết lương - giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Tạp chí Quản lí nhà nước, số 160 (2009), 23-27.

9)          Trần Đăng Sinh, Tìm hiểu một số nguyên lí cơ bản trong triết học Phật giáo, Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, số 3 (2008), 20-26.

10)     Trần Đăng Sinh, Một số chính sách của các vua đầu triều Nguyễn đối với tín ngưỡng thờ thần ở làng xã Bắc Bộ, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 8 (62) (2008), 20-24.

11)     Trần Đăng Sinh, Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và đội ngũ cán bộ nhà nước, Tạp chí Quản lí nhà nước, số 148 (2008), 2-5, 18.

12)     Trần Đăng Sinh, Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Tạp chí Quản lí nhà nước, số 145 (2008), 7-10, 43.

13)     Trần Đăng Sinh, Nhân học - một bộ môn khoa học cần được quan tâm, Tạp chí Hoạt động khoa học, số tháng 5 (2008), 54-56.

14)     Trần Đăng Sinh, Đạo Phật và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam, Tạp chí Khuông Việt, số 1 (2007), 40-41.

15)     Trần Đăng Sinh, Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và ý thức đoàn kết cộng đồng Việt Nam, Tạp chí Mặt trận, số 68 (2009), 58-60.

16)     Trần Đăng Sinh, Nội dung cơ bản của đạo hiếu trong kinh điển Phật giáo, Tạp chí Khuông Việt, số 15 (2011), 23-27.

17)     Nguyễn Thị Thọ, Đạo đức người thầy Việt Nam xưa và nay, Tạp chí Giáo dục, số 150 (2006), 17-18.

18)     Nguyễn Thị Thọ, Môn Đạo đức học Mác - Lênin trong bối cảnh toàn cầu hóa, Tạp chí Giáo dục, số 167 (2007), 23-24.

19)     Nguyễn Thị Thọ, Từ đạo hiếu truyền thống, nghĩ về đạo hiếu ngày nay, Tạp chí Triết học, số 6 (2007), 13-17.

20)     Nguyễn Thị Thọ, Bạo hành gia đình nhìn từ góc độ đạo đức, Tạp chí Triết học, số 12 (2008), 69-73.

21)     Nguyễn Thị Thọ, Giáo dục đạo đức cho sinh viên sư phạm trong điều kiện hiện nay, Tạp chí Giáo dục, số 206 (2009), 54-56.

22)     Nguyễn Thị Thọ, Giáo dục gia đình và vai trò của người phụ nữ, Tạp chí Dân số và Phát triển, số 10 (2010), 28-31.

23)     Nguyễn Thị Thọ, Quan niệm của Nho giáo về đạo làm người, Tạp chí Triết học, số 4 (2011), 47-53.

24)     Nguyễn Thị Toan, Xu hướng nhập thế và chức năng bù đắp thực tại của Phật giáo Việt Nam ngày nay, Tạp chí Nghiên cứu Phật học, số 2 (2006), 42-45.

25)     Nguyễn Thị Toan, Chức năng bù đắp tâm linh của Phật giáo Việt Nam ngày nay, Tạp chí Nghiên cứu Phật học, số 3 (2006), 36-38.

26)     Nguyễn Thị Toan, Về khái niệm Niết bàn trong Phật giáo, Tạp chí Triết học, số 1 (2006), 46-50.

27)     Nguyễn Thị Toan, Vấn đề thời gian trong Phật giáo và Vật lí học hiện đại, Tạp chí Triết học, số 1 (2011), 44-50.

28)     Nguyễn Thị Toan, Tinh thần nhân văn trong phong trào cánh tả Mỹ Latinh, Tạp chí Thông tin khoa học Chính trị và Hành chính, số 3 (2011), 40-46.

29)     Nguyễn Thị Vân, Bệnh quan liêu - nguyên nhân và cách phòng chống theo chỉ dẫn của chủ tịch Hồ Chí Minh, Tạp chí Lí luận chính trị, số 9 (2010), 78-82.

30)     Nguyễn Thị Vân, Tâm lí ứng xử truyền thống và hiện đại của phụ nữ Việt Nam, Tạp chí Dân số và Phát triển, (2010), 29-32.

31)     Nguyễn Thị Vân, Công, dung, ngôn, hạnh với phụ nữ Việt Nam hiện nay, Tạp chí Phát triển nhân lực, (2010), 46-52.

 

Các bài báo ở hội nghị, hội thảo trong nước

1)          Nguyễn Thị Thọ, Đổi mới phương pháp dạy và học môn Đạo đức học ở khoa Giáo dục chính trị - trường Đại học sư phạm Hà Nội hiện nay, Kỉ yếu Hội thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy của Khoa Giáo dục chính trị, ( 2010), 85-89.

2)          Nguyễn Thị Toan, Giáo dục đạo đức nhân cách cho học sinh, sinh viên trong chiến lược giáo dục phát triển bền vững, Kỉ yếu hội thảo khoa học “Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo và vai trò của các trường đại học”, Bộ GD&ĐT - Trường ĐHSPKT Hưng Yên phối hợp tổ chức, (2010), 132-137.

 

Các bài báo đăng trong hội thảo, hội nghị quốc tế

1)         Trần Đăng Sinh, Đạo Hiếu - một giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam cần bảo tồn và phát triển trong quá trình toàn cầu hóa, Kỉ yếu hội thảo quốc tế tại Quảng Châu - Trung Quốc; Chuyên đề: “Tái lập lại tư tưởng và các giá trị trong bối cảnh toàn cầu hóa, số 2 (2009).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream