A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Phương pháp giảng dạy

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)          Hoàng Thanh Thúy, Nâng cao chất lượng hoạt động thực tập tại trường cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội, Tạp chí Giáo dục, số 230 (2010).

2)          Hoàng Thanh Thúy, Vận dụng dạy học dự án trong dạy học Tâm lí học ở trường Đại học Sư phạm, Tạp chí Giáo dục, số 234 (2010).

3)          Hoàng Thanh Thúy, Áp dụng dạy học vi mô trong dạy học bộ môn Phương pháp dạy học Tâm lí học - một hình thức rèn luyện kĩ năng nghề có hiệu quả cho sinh viên Đại học Sư phạm, Tạp chí Giáo dục, số 241 (2010).

4)          Hoàng Thanh Thúy, Sử dụng biện pháp “Câu chuyện cuộc đời - STOP” - một biện pháp hữu hiệu giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học bị ảnh hưởng bạo lực gia đình, Tạp chí Giáo dục, (2011).

5)          Nguyễn Thị Tình, Về khái niệm tính tích cực giảng dạy của giảng viên Đại học, Tạp chí Tâm lí học, số 4 (2007), 58-60.

6)          Nguyễn Thị Tình, Một số biểu hiện cơ bản về tính tích cực giảng dạy của giảng viên các trường Đại học, Tạp chí Tâm lí học, số 2 (2009), 31-37.

7)          Nguyễn Thị Tình, Thực trạng tính tích cực giảng dạy của giảng viên các trường Đại học được biểu hiện thông qua nhận thức của giảng viên về hoạt động sư phạm, Tạp chí Tâm lí học, số 5 (2009), 20-26.

8)          Nguyễn Thị Tình, Thái độ giảng dạy của giảng viên đại học, Tạp chí Tâm lí học, số 8 (2009), 13-18.

9)          Nguyễn Thị Tình, Tính tích cực chuẩn bị lên lớp của giảng viên Đại học, Tạp chí Tâm lí học, số 9 (2009), 29-34.

10)     Nguyễn Thị Tình, Một số biện pháp nâng cao tính tích cực giảng dạy của giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Tạp chí Tâm lí học, số 1 (2010), 31-38.

11)     Nguyễn Thị Tình, Thực nghiệm nâng cao tính tích cực giảng dạy của giảng viên đại học, Tạp chí Tâm lí học, số 8 (2010), 50-58.

12)     Nguyễn Thị Tình, Những yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực giảng dạy của giảng viên đại học, Tạp chí Tâm lí học, số 2 (2011), 80-88.

13)     Nguyễn Thị Tình, Tính tích cực giảng dạy của giảng viên đại học,Thực trạng - nguyên nhân và giải pháp, Tạp chí Tâm lí học, số 8 (2011), 10-20.

14)     Phan Thị Hồng Vinh, Đánh giá chất lượng đào tạo trong các trường TCCN, cao đẳng và đại học, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 18 (2007).

15)     Phan Thị Hồng Vinh, Giáo dục luật sở hữu trí tuệ cho sinh viên sư phạm thông qua tổ chức hoạt động ngoại khóa, Tạp chí Giáo dục, số tháng 1 (2010).

16)     Phan Thị Hồng Vinh và Nguyễn Đức Giang, Giáo dục luật sở hữu trí tuệ thông qua tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ĐHSP Hà Nội, Tạp chí Giáo dục, số tháng 8 (2010).

 

Các bài báo ở hội nghị, hội thảo trong nước

1)          Nguyễn Đức Giang, Thực trạng khó khăn tâm lí của sinh viên trường ĐHSP Hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, Kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, ĐHSP Hà Nội, (2010), 200-204.

2)          Hoàng Thanh Thúy, Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng nghề giúp cử nhân Tâm lí - Giáo dục học vượt qua thử thách trong thời kì hội nhập, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, ĐHSP Hà Nội, (2010), 562-566.

3)          Hoàng Thanh Thúy, Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho trẻ em bị ảnh hưởng bạo lực gia đình, Kỉ yếu hội thảo “20 năm Hội khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam - Thành tựu và Triển vọng”, (2010).

4)          Nguyễn Thị Tình, Đàm Thị Vân Anh, Hoàng Trung Học, Thực trạng khả năng đáp ứng công tác tham vấn của giáo viên trường trung học phổ thông, Kỉ yếu hội thảo “Xây dựng và phát triển mạng lưới tham vấn trong trường học”, Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), 192-202.

5)          Nguyễn Thị Tình, Tính tích cực giảng dạy trên lớp của giảng viên Đại học, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Nhà trường Việt Nam trong một nền giáo dục tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc”, Hội khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam, (2009), 305-312.

6)          Nguyễn Thị Tình, Biện pháp nâng cao tính tích cực giảng dạy của giảng viên Đại học trong mô hình nhà trường đại học Việt nam hiện đại và hội nhập, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Nhà trường Việt Nam trong một nền giáo dục tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc”, Hội khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam, (2009), 248-253.

7)          Nguyễn Thị Tình, Rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ của sinh viên Sư phạm- Thực trạng - Nguyên nhân và giải pháp, Kỉ yếu hội thảo khoa học nâng cao chất lượng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các trường Đại học Sư phạm, Hà Nội, (2010), 183-190.

8)          Nguyễn Thị Tình, Tính tích cực chuẩn bị bài giảng của giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, ĐHSP Hà Nội, (2010), 150-156.

9)          Nguyễn Thị Tình, Tính tích cực giảng dạy trên lớp của giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, ĐHSP Hà Nội, (2010), 157-163.

10)     Nguyễn Thị Tình, Thái độ giảng dạy của giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “20 năm khoa học tâm lí - Giáo dục Việt Nam - Thành tựu và Triển vọng”, Hà Nội, (2010), 84-87.

11)     Nguyễn Thị Tình, Biện pháp nâng cao tính tích cực giảng dạy của giảng viên trường Đại học Sư phạm hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “20 năm khoa học tâm lí - Giáo dục Việt Nam - Thành tựu và Triển vọng”, Hà Nội, (2010), 235-241.

12)     Nguyễn Thị Tình, Thiết kế nội dung tâm lí học theo Modul - một hướng đi phù hợp với mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “20 năm khoa học tâm lí - Giáo dục Việt Nam - Thành tựu và Triển vọng”, Hà Nội, (2010), 174-188.

13)     Nguyễn Thị Tình, Tính tích cực giảng dạy của giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội - Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Ứng dụng Tâm lí học, giáo dục học vào đổi mới căn bản và toàn diện nều giáo dục Việt Nam”, Hội khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam, (2011), 139-144.

14)     Phan Thị Hồng Vinh, Tích hợp luật sở hữu trí tuệ vào nội dung chương trình Giáo dục học trong trường ĐHSP Hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 83-86.

15)     Phan Thị Hồng Vinh, Tổng quan nghiên cứu tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên trong các trường ĐHSP theo cách tiếp cận năng lực thực hiện, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010),
396-399.

 

Các bài báo ở hội nghị, hội thảo quốc tế

1)        Nguyễn Thị Tình, Kĩ năng ngôn ngữ nói của sinh viên sư phạm, Kỉ yếu hội thảo quốc tế “Nhu cầu, định hướng và đào tạo tâm lí học đường tại Việt Nam”, Viện Tâm lí học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, (2009), 227-231.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream