A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Lý luận giáo dục

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)          Phan Thanh Long, Bàn về đổi mới phương pháp dạy học, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 6 (2006), 30-32.

2)          Phan Thanh Long, Kinh nghiệm xã hội hóa giáo dục trên thế giới và việc xây dựng xã hội học tập ở nước ta, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 3 (2007), 159-162.

3)          Phan Thanh Long, Khích lệ học tập - một biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh, Tạp chí Giáo dục, số 194 (2008), 10-11.

4)          Phan Thanh Long, Định lượng và đánh giá lao động của giáo viên phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 223 (2009), 13-14.

5)          Phan Thanh Long, Tổ chức cho sinh viên nghiên cứu khoa học - Một biện pháp dạy học hiệu quả ở đại học, Tạp chí Giáo dục, số 232 (2010), 18, 19 và 35.

6)          Phan Thanh Long, Kinh nghiệm cải cách giáo dục ở Hàn Quốc, Tạp chí Giáo dục, số 235 (2010), 59, 64-65.

7)          Phan Thanh Long, Bài học kinh nghiệm trong đánh giá chất lượng giáo dục đại học của Hoa Kì, Tạp chí Giáo dục, số 238 (2010), 24, 61 và 62.

8)                     Phan Thanh Long, Hành vi văn hóa học đường của sinh viên trong mối quan hệ thầy trò và bạn bè ở trường, lớp, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt (2010), 57-59.

9)          Phan Thanh Long, Một số kĩ thuật khi sử dụng phương pháp thảo luận trong dạy học, Tạp chí Giáo dục, số 247 (2010), 32, 33 và 58.

10)     Phan Thanh Long, Giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho học sinh, sinh viên - yêu cầu quan trọng trong giáo dục văn hóa học đường, Tạp chí Giáo dục, số 262 (2011), 26-28.

11)     Hồ Thị Nhật, How to become a critical thinker in academic reading, HNUE Journal of Scientific Information Vol 55, No 1 (2010), 152-156.

12)     Hồ Thị Nhật, Sử dụng phương pháp cùng tham gia trong dạy học nội dung SKSS cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội, Tạp chí Giáo dục, số 233 (2010), 53-55.

13)     Hồ Thị Nhật, Quy trình xây dựng tình huống dạy học môn Giáo dục học cho sinh viên sư phạm, Tạp chí Giáo dục, số 210 (2009), 21-22.

14)     Hồ Thị Nhật, Tạo lập môi trường tâm lí trong dạy học nhằm phát huy sự sáng tạo của học sinh, Tạp chí Giáo dục, số 207 (2009), 20-22.

15)     Hồ Thị Nhật, Giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho học sinh trong nhà trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 224 (2009), 17-18.

16)     Hồ Thị Nhật, Phương pháp dạy học phát triển khả năng sáng tạo của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội qua môn Giáo dục học, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số dành riêng công bố công trình nghiên cứu của cán bộ trẻ Trường ĐHSP Hà Nội, (2009), 161-167.

17)     Hồ Thị Nhật, Đạo hiếu trong tư tưởng Nho giáo và vấn đề giáo dục lòng hiếu thảo cho thanh thiếu niên hiện nay, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số tháng 3 (2009), 60-61.

18)     Hồ Thị Nhật, Phát triển khả năng tư duy phản biện thông qua sử dụng phương pháp tư duy 6 chiếc mũ, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số tháng 8 (2009), 51-52.

19)     Lê Xuân Phán, Giáo dục trong lao động và bằng lao động, nguyên tắc vàng ngọc và phương hướng vận dụng nguyên tắc này trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, (2009), 65.

20)     Vũ Bá Tuấn, Kiểm định chất lượng hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, Tạp chí Giáo dục, số 203 (2008).

 

Các bài báo ở hội nghị, hội thảo trong nước

1)          Đàm Thị Vân Anh, Bước đầu tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục gia đình, Kỉ yếu hội thảo khoa học: Nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng TLH- GDH trong thời kì hội nhập, Kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, ĐHSP Hà Nội, (2010), 189-191.

2)          Phan Thanh Long, Kinh nghiệm giáo dục - đào tạo từ góc nhìn một số nước phát triển, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học kỉ niệm 55 năm thành lập trường ĐHSP Hà Nội, (2006), 377-380.

3)          Phan Thanh Long, Đánh giá lao động ngoài giờ lên lớp của người giáo viên tiểu học, Hội thảo khoa học đánh giá lao động giáo viên phổ thông, Bắc Ninh, (2008), 42-45.

4)          Phan Thanh Long, Cần phải đưa nội dung giáo dục văn hóa học đường vào chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm, Kỉ yếu Hội thảo khoa học nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho sinh viên các trường sư phạm, ĐHSP Hà Nội, (2010), 282-284.

5)          Phan Thanh Long, Những năng lực cần có của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong thời đại ngày nay, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học: Nâng cao năng lực giáo dục cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, (2006), 52-56.

6)          Phan Thanh Long, Giáo dục lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học, Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 40-43.

7)          Hồ Thị Nhật, Cha mẹ cần làm gì để đáp ứng nhu cầu của con cái trong việc học tập và rèn luyện đạo đức, Kỉ yếu Hội thảo “Xây dựng và phát triển mạng lưới tham vấn học đường”, Trường ĐHSP Hà Nội, (2006), 41-49.

8)          Hồ Thị Nhật, Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao khả năng chăm sóc và giáo dục con cái cho các bậc cha mẹ, Kỉ yếu Hội thảo “Xây dựng và phát triển mạng lưới tham vấn học đường”, Trường ĐHSP Hà Nội, (2006), 232-245.

9)          Hồ Thị Nhật, Dạy học truyền cảm hứng, Kỉ yếu Hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá đối với giáo dục phổ thông, cao đẳng và đại học sư phạm, do ĐHSP Hà Nội và Bộ GD&ĐT tổ chức, (2006), 78-82.

10)     Hồ Thị Nhật, Sự cần thiết của các chuyên gia tham vấn hướng nghiệp ở các trường phổ thông, Kỉ yếu Hội thảo “Mô hình đào tạo chuyên gia tham vấn - trị liệu tại Việt Nam”, do tổ chức UNICEF và ĐHSP Hà Nội tổ chức, (2007), 1-9.

11)     Hồ Thị Nhật, Sử dụng phương pháp dự án vào dạy học môn Giáo dục học cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội, Kỉ yếu hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp dạy và học ở các trường sư phạm trong xu thế hội nhập”, Bộ Giáo dục và Đào tạo - ĐHSP Hà Nội, (2009), 161-166.

12)     Hồ Thị Nhật, Dạy học phát triển khả năng sáng tạo của học sinh, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Dạy học với câu hỏi hiệu quả”, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội, (2010), 71-79.

13)     Hồ Thị Nhật, Tổ chức dạy học môn Giáo dục học nhằm phát triển kĩ năng tư duy phê phán cho sinh viên ĐHSP Hà Nội. Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học, Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 343-347.

14)     Lê Xuân Phán, Một số vấn đề về hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, Hội thảo Đổi mới phương pháp dạy và học ở các trường sư phạm trong xu thế hội nhập, Trường ĐHSP Hà Nội, (2009), 100-103.

15)     Lê Xuân Phán, Giáo dục lòng hiếu thảo cho trẻ em trong giai đoạn hiện nay, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học, Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 230-233.

16)     Nguyễn Thúy Quỳnh, Giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở, Kỉ yếu hội thảo khoa học: Nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng tâm lí học - giáo dục học trong thời kì hội nhập quốc tế, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 234-237.

17)     Trần Thị Cẩm Tú, Xây dựng bầu không khí dựa trên nền tảng các giá trị-cách thức hiệu quả để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường sư phạm, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học, Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 374-377.

18)     Vũ Bá Tuấn, Một số đặc điểm tâm lí vị thành niên có hành vi sai lệch. Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học, Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 172-175.

19)     Vũ Bá Tuấn, Sử dụng phần mềm trộn đề thi Nguyenhue 2.0 tạo các đề thi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra giữa kỳ môn giáo dục học cho sinh viên không chuyên tâm lí giáo dục Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hội thảo khoa học “Bàn về vấn đề giảng dạy giáo dục học cho sinh viên các khoa cơ bản của Trường ĐHSP Hà Nội”, (2009).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream