A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Lý luận dạy học

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)          Đào Ngọc Anh, Quan điểm tiếp cận nghề nghiệp trong dạy học sinh viên trường Đại học Sư phạm, Tạp chí Giáo dục, số 181 (2008).

2)          Trịnh Thuý Giang, Nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục học thông qua việc sử dụng tình huống sư phạm trong quá trình dạy học, Tạp chí Khoa học giáo dục, (2006).

3)          Trịnh Thuý Giang, Vấn đề sử dụng tình huống sư phạm trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học ở Đại học Sư phạm, Tạp chí Khoa học giáo dục, (2007).

4)          Trịnh Thuý Giang, Tổ chức thảo luận bằng phương pháp Case study trong giảng dạy môn Giáo dục học, Tạp chí Khoa học giáo dục, (2009).

5)          Trịnh Thuý Giang, Những yếu tố làm nên một câu chuyện giáo dục hay để sử dụng trong giảng dạy môn Giáo dục học, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, (2009).

6)          Trịnh Thuý Giang, Thiết kế bài giảng môn Giáo dục học bằng phương pháp Case study, Tạp chí Giáo dục, (2009), 23-25.

7)          Trịnh Thuý Giang, Tổ chức học tập theo nhóm với kĩ thuật ghép hình để dạy học Giáo dục học bằng phương pháp Case study”, Tạp chí Giáo dục, số 251 (2010).

8)          Nguyễn Thị Thanh Hồng, Thiết kế chương trình hướng dẫn tự học môn Giáo dục học trên máy vi tính, Tạp chí Giáo dục, số 106 (2005), 39-41.

9)          Nguyễn Thị Thanh Hồng, Những yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng tự học môn Giáo dục học của sinh viên các trường sư phạm, Tạp chí Giáo dục, số 182 (2008), 22-24.

10)     Nguyễn Thị Thanh Hồng, Thực trạng xu hướng chọn nghề của học sinh một số trường THPT hiện nay, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt (2009), 16-19.

11)     Nguyễn Thị Thanh Hồng, Hình thành kĩ năng khai thác thông tin trên mạng Internet để dạy học môn Giáo dục học ở trường ĐHSP Hà Nội, Tạp chí Giáo dục, số 228 (2009), 23-25.

12)     Nguyễn Thị Thanh Hồng, Tổ chức tự học môn Giáo dục học cho sinh viên Đại học sư phạm có sự hỗ trợ của hệ thống E-Learning, Tạp chí Giáo dục, số 237 (2010), 48-50.

13)     Nguyễn Thị Thanh Hồng, Mô hình tổ chức tự học Giáo dục học cho sinh viên ĐHSP có sự hỗ trợ của hệ thống E-Learning, Tạp chí Giáo dục, số 268 (2011), 16 và 20-22.

14)     Trần Thị Tuyết Oanh, Mục tiêu học tập ở lĩnh vực thái độ và các phương pháp đánh giá của giáo viên, Tạp chí Giáo dục, số 131 (2006), 21-23, 14.

15)     Trần Thị Tuyết Oanh, Môi trường học tập hiện đại và những kĩ năng cần hình thành cho sinh viên đại học, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 5 (2006), 46-49.

16)     Trần Thị Tuyết Oanh, Dạy học hướng vào phát huy khả năng sáng tạo của sinh viên đại học, Tạp chí Giáo dục, số 151 (2006), 9, 13-15.

17)     Trần Thị Tuyết Oanh, Đánh giá hoạt động của giảng viên và chất lượng dạy học ở đại học, Tạp chí Giáo dục, số 158 (2007), 17-19.

18)     Trần Thị Tuyết Oanh, Đảm bảo chất lượng các luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lí giáo dục, Tạp chí Giáo dục, số 170 (2007), 8-10.

19)     Trần Thị Tuyết Oanh, Sử dụng các phương pháp đánh giá hỗ trợ cho dạy học có hiệu quả, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 23 (2007), 20-24.

20)     Trần Thị Tuyết Oanh, Hình thành tư duy phê phán cho sinh viên trong quá trình dạy học đại học, Tạp chí Giáo dục, số 213 (2009), 14-16, 23.

21)     Trần Thị Tuyết Oanh, Tiếp cận đánh giá trên cơ sở thực hiện và hoạt động học của sinh viên đại học hiện nay, Tạp chí Giáo dục, số 239 (2010), 16-18.

22)     Trần Thị Tuyết Oanh, Xây dựng bài tập thực hành môn giáo dục học theo tiếp cận phát triển năng lực, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 68 (2011), 27-29 và 33.

23)     Nguyễn Thị Thanh Trà, Sự phù hợp tự đánh giá về lĩnh vực nhận thức trong quá trình học môn Giáo dục học của sinh viên trường ĐHSP Hà Nội, Tạp chí Giáo dục, số 249 (2010).

24)     Nguyễn Thị Thanh Trà, Mối quan hệ giữa đánh giá và tự đánh giá kết quả học tập trong quá trình dạy học, Tạp chí Giáo dục, số 262 (2011).

25)     Nguyễn Đăng Trung, Phương hướng vận dụng quan điểm sư phạm tích hợp trong quá trình dạy học môn Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm, Tạp chí Giáo dục, số 182 (2008).

26)     Nguyễn Đăng Trung, Thực trạng vận dụng quan điểm sư phạm tích hợp trong dạy học môn Giáo dục học ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Tạp chí Giáo dục, số 220 (2009).

27)     Nguyễn Đăng Trung, Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong quá trình dạy học, Tạp chí Giáo dục, số 235 (2010).

28)     Từ Đức Văn, Tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non và vai trò của giáo viên mầm non, Tạp chí Quản lí giáo dục, số 15 (2010).

29)     Từ Đức Văn, Sử dụng phương pháp thảo luận trong dạy học môn Giáo dục học cho sinh viên ở trường Đại học, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt (2010), 38-40.

30)     Từ Đức Văn, Tìm hiểu cấu trúc và tính chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, (2011), 1-5.

 

Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

1)          Phạm Thanh Bình, Nguyễn Thị Thanh Hồng, Phan Thanh Long, Hoàng Anh Phước và Nguyễn Đức Sơn, Xây dựng mã ngành tâm lí học trường học ở Việt Nam (Preparation of Faculty for a School Psychology Program in Vietnam), Thông tin tâm lí học quốc tế, International Psychology Bulletin, Volume 14, No.1 (2010), New York - Hoa Kì, 365-369.

 

Các bài báo ở hội nghị, hội thảo trong nước

1)          Đào Thị Ngọc Anh, Vận dụng lí thuyết hội thoại văn hóa vào dạy học môn Giáo dục học ở trường ĐHSP trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Kỉ yếu hội thảo khoa học: Nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học, Giáo dục học trong thời kì hội nhập, Kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 261-265.

2)          Trịnh Thuý Giang, Bốn trụ cột giáo dục với việc giáo dục văn hoá trong nhà trường hiện nay, Kỉ yếu hội thảo khoa học “Văn hoá học đường - lí luận và thực tiễn”, Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam, kì 5 - khoá IV (mở rộng), (2009), 20-23.

3)          Trịnh Thuý Giang, Một số vấn đề về xây dựng hệ thống Case study để sử dụng trong quá rình dạy học phần Lí luận dạy học, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, Kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 309-312.

4)          Trịnh Thuý Giang, Quy trình vận dụng phương pháp Case study trong quá trình dạy học Giáo dục học, Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Hội giao lưu các trường đại học, cao đẳng cụm Trung Bắc lần thứ VIII”, (2010).

5)          Nguyễn Thị Thanh Hồng, Xây dựng chương trình tự học Giáo dục học trực tuyến cho sinh viên ĐHSP Hà Nội, Kỉ yếu Hội nghị NCS Trường ĐHSP Hà Nội lần thứ 1, (2009).

6)          Nguyễn Thị Thanh Hồng, Xây dựng phần mềm hướng dẫn tự học môn GDH và thực nghiệm ứng dụng phần mềm đã xây dựng, Báo cáo Hội thảo: “Đổi mới giảng dạy - nghiên cứu và ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH đất nước”, (2005), 245-250.

7)          Nguyễn Thị Thanh Hồng, Một số hình thức tổ chức tự học môn Giáo dục học cho sinh viên ĐHSP có sự hỗ trợ của hệ thống E-Learning, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, Kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 318-321.

8)          Nguyễn Thị Thanh Hồng, Mô hình và các biện pháp tổ chức tự học môn Giáo dục học cho sinh viên ĐHSP có sự hỗ trợ của hệ thống E-Learning, Kỉ yếu hội thảo khoa học “Ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học vào đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”, Bà Rịa - Vũng Tàu, (2011), 185-189.

9)        Mai Quốc Khánh, Rèn luyện kĩ năng học môn Giáo dục học cho sinh viên các khoa cơ bản - Trường ĐHSP Hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ lần thứ ba, (2010), 50-52.

10)     Mai Quốc Khánh, Cơ sở khoa học của phân hóa trong dạy học, Kỉ yếu Hội nghiên cứu và giảng dạy Tâm lí học - Giáo dục học trong các trường sư phạm, ĐHSP Hà Nội, (2010), 35-36.

11)     Mai Quốc Khánh, Thực trạng kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn GDH của sinh viên các khoa cơ bản trường ĐHSP Hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 212-216.

12)     Trần Thị Tuyết Oanh, Dạy học hướng vào sự phát triển tư duy cho sinh viên đại học, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học, Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 226-229.

13)     Nguyễn Nam Phương, Đổi mới phương pháp đánh giá môn Giáo dục học cho các khoa cơ bản trường Đại học Sư phạm Hà Nội với mô hình đào tạo theo tín chỉ, Kỉ yếu toàn văn Hội nghị khoa học “Đổi mới giảng dạy các môn khoa học xã hội trong trường ĐHSP Hà Nội”, ĐHSP Hà Nội, (2010), 135-141.

14)     Nguyễn Nam Phương, Khái niệm "kĩ năng" theo tiếp cận đa diện, Kỉ yếu hội thảo khoa học “20 năm khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam: thành tựu và triển vọng”, Hội khoa học Tâm lí - Giáo dục học Việt Nam, (2010), 50-57.

15)     Nguyễn Nam Phương, Thực trạng nhận thức của sinh viên các khoa cơ bản về hình thức đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học môn Giáo dục học ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ nhất, ĐHSP Hà Nội, (2011), 135-139.

16)     Nguyễn Thị Thanh Trà, Sử dụng trò chơi “Tô màu kì diệu” trong dạy học môn Toán để rèn một số kĩ năng tư duy cho học sinh lớp 2, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, ĐHSP Hà Nội, (2010), 49-50.

17)     Nguyễn Thị Thanh Trà, Sử dụng hình thức e-learning hỗ trợ dạy học môn Giáo dục học cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội, Kỉ yếu hội thảo “Ứng dụng CNTT và đổi mới PP giảng dạy trong các trường sư phạm, Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu”, (2007), 57-60.

18)     Nguyễn Thị Thanh Trà, Mối quan hệ giữa đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của người học về kết quả học tập trong quá trình dạy học. Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 242-244.

19)     Nguyễn Đăng Trung, Năng lực sư phạm và vai trò của nó trong hoạt động sư phạm, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học, Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 164-168.

20)     Từ Đức Văn, Chất lượng luận văn thạc sĩ quản lí giáo dục- Thực trạng và giải pháp, Hội thảo quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy khoa học xã hội ở các trường Đại học Sư phạm trong quá trình hội nhập quốc tế”, ĐHSP Hà Nội, (2010).

21)     Từ Đức Văn, Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục học cho sinh viên các khoa cơ bản trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 382-387.

22)     Từ Đức Văn, Thiết lập mối quan hệ tương tác giữa thầy và trò - một yêu cầu tất yếu của dạy học hiện đại, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học, Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010), 388-391.

23)     Từ Đức Văn (Đồng tác giả), Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn Giáo dục học cho sinh viên các trường ĐHSP, Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học, Giáo dục học vào thực tiễn trong thời kì hội nhập”, kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội, (2010),
392-395.

 

Các bài báo ở hội nghị, hội thảo quốc tế

1)          Đào Thị Ngọc Anh, Các công nghệ dạy học hiện đại trong trường Đại học (tiếng Nga), đăng trong tài liệu của Hội thảo khoa học Liên ngành lần thứ 7 do Trường Đại học Sư phạm Gecxen, thành phố Xanh-pê-tecbua (LB Nga) chủ trì, (“Инновационные технологии обучения студентов в высшей школе”/ Материалы 7-й Межрегиональной межотраслевой научно-практической конференции с участием ближнего и дальнего зарубежья, Санкт-Петербург), (2006), 236-238.

2)          Đào Thị Ngọc Anh, Các quan điểm tiếp cận đến khái niệm chất lượng giáo dục sư phạm sau Đại học (tiếng Nga), đăng trong tài liệu của Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 6 do Viện giáo dục sư phạm sau Đại học của thành phố Xanh-pê-tec-bua chủ trì, (“О подходах к определению качества постдипломного образования”/ Материалы VI международной научно-практической конференции “Постдипломное образование:Проблемы качества”, Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования), (11 -12 апреля 2006), 52-55.

3)         Nguyễn Thị Thanh Hồng, Tìm hiểu mô hình tham vấn tại một số trường học ở New York, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, Viện Tâm lí học - Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội, (2009), 365-369.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream