A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Lý luận và phương pháp dạy học Lịch sử

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)     Nguyễn Thị Côi, Rèn luyện kĩ năng tự kiểm tra, đánh giá trong học tập lịch sử của học sinh THPT, Tạp chí Giáo dục (ISSN.0868-3719), số 50 (2006), 33-35.

2)     Nguyễn Thị Côi, Rèn luyện kĩ năng tự kiểm tra, đánh giá trong học tập cho sinh viên khoa Lịch sử Đại học Sư phạm, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN.0868-3719), số 6 (2006), 157-162.

3)     Nguyễn Thị Côi, Hiệu quả dạy học lịch sử ở trường phổ thông - thực trạng và giải pháp, Nghiên cứu lịch sử (ISSN.0886.7497), số 375 (2007), 50-58.

4)     Nguyễn Thị Côi, Làm thế nào để học sinh nắm vững kiến thức trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông?, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896.0866.7476), số 172 (2007), 29-31.

5)     Nguyễn Thị CôiNguyễn Thị Bích, Kết hợp tự luận với trắc nghiệm - biện pháp cần thiết trong đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập lịch sử ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896.0866.7476), số 191 (2008), 29-31.

6)     Nguyễn Thị Côi, Kết hợp các dạng hoạt động để nâng cao hiệu quả lịch sử ở trường phổ thông, Tạp chí giáo dục (ISSN.21896.0866.7476), số 197 (2008), 30-33.

7)     Nguyễn Thị Côi, Một số phương hướng, biện pháp nâng cao chất lượng dạy học lịch sử ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896.0866 7476), số 202 (2008), 37-39 và 29.

8)     Nguyễn Thị Côi, Thiết kế giáo án môn Lịch sử theo tinh thần đổi mới, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896.0866.7476), số 221 (2009), 36-38.

9)     Nguyễn Thị Côi, Giáo dục niệm tự hào về Thăng Long - Hà Nội cho thế hệ trẻ qua dạy học lịch sử ở trường phổ thông theo tinh thần đổi mới, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896.0866.7476), số 247 (2010), 1-3.

10)   Nguyễn Thị Côi, Rèn luyện năng lực tự học lịch sử cho học sinh góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896.0866.7476), số 260 (2011), 35-38 và 42.

11)   Nguyễn Thị Bích, Đổi mới quy trình xây dựng đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn lịch sử ở trường THCS, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896.0866.7476), số 154 (2007), 19-21.

12)   Nguyễn Thị Bích, Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập lịch sử ở trường THCS, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896.0866.7476), số 195 (2008), 32-34.

13)   Nguyễn Thị Thế Bình, Vấn đề hình thành khái niệm “cách mạng tư sản” trong dạy học lịch sử thế giới cận đại ở trường THPT theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN.0868.3719), số 4 (2008), 77-87.

14)   Nguyễn Thị Thế Bình, Việc hình thành khái niệm trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông theo yêu cầu đổi mới, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896.0866.7476),Số 152 (2006), 21-23.

15)   Nguyễn Thị Thế Bình, Từ khái niệm cách mạng tư sản đến việc tìm hiểu về tính chất của Cách mạng tháng Tám 1945 trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896.0866.7476), số 164 (2007), 34-36.

16)   Nguyễn Thị Thế Bình, Xây dựng hồ sơ học tập môn lịch sử ở trường phổ thông, Tạp chí Thiết bị giáo dục (ISSN.1889.0810), số 38 (2008), 15-16.

17)   Nguyễn Thị Thế Bình, Các biện pháp hình thành khái niệm theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN.0868-3719), số 4 (2009), 67-77.

18)   Nguyễn Thị Thế Bình, Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên khoa lịch sử trường ĐHSP Hà Nội, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896.0866.7476), số 236 (2010), 29-31

19)   Nguyễn Thị Thế Bình, Sử dụng sách giáo khoa và chuẩn kiến thức trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 12, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896. 0866.7476), số 249 (2010), 36-39.

20)   Nguyễn Thị Thế Bình, Tạo hứng thú tự học bộ môn Lịch sử cho học sinh, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896.0866.7476), số 258 (2011), 36-37.

21)   Trịnh Đình Tùng, Nghị viện châu Âu với việc giáo dục lịch sử châu Âu, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử (ISSN.0886.7497), số 6 (2006), 62-67.

22)   Trịnh Đình Tùng, Về việc giảng dạy các bài ôn tập tổng kết trong môn lịch sử ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896.0866 7476), số 131 (2006), 33-36.

23)   Trịnh Đình Tùng, Để nâng cao chất lượng dạy học lịch sử, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896.0866 7476), số 162 (2007), 23-25.

24)   Trịnh Đình Tùng, Chất lượng bộ môn lịch sử ở trường phổ thông, Tạp chí Thế giới trong ta (ISSN.0868.3549), số 5 (2008), 27-30.

25)   Trịnh Đình Tùng, Trắc nghiệm hay tự luận trong môn lịch sử ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896.0866.7476), số 183 (2008), 27-30.

26)   Trịnh Đình Tùng, Chất lượng bộ môn lịch sử, Tạp chí Xưa và Nay (ISSN.868.33 IX), số 8 (2008), 14-16.

27)   Trịnh Đình Tùng, Kiểm tra đánh giá môn Lịch sử thế nào cho hiệu quả, Tạp chí Sách giáo dục và thư viện trường học, số 7 (2008), 33-36.

28)   Trịnh Đình TùngNguyễn Mạnh Hưởng, Để sử dụng tốt các thiết bị, phương tiện kĩ thuật trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông, Tạp chí Dạy - Học ngày nay (ISSN.1859 - 2694), số 6 (2008), 18-20.

29)   Trịnh Đình TùngNguyễn Mạnh Hưởng, Sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học lịch sử ở trường phổ thông, Tạp chí Thiết bị giáo dục (ISSN.1889.0810), số 33 (2008), 34-36.

30)   Trịnh Đình TùngNguyễn Mạnh Hưởng, Sử dụng công nghệ thông tin để khai thác kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử lớp 12 THPT, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896.0866.7476), số 196 (2008), 43-45.

31)   Trịnh Đình TùngNguyễn Mạnh Hưởng, Sử dụng công nghệ thông tin để khai thác kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử lớp 12 nhằm nâng cao hiệu quả bài học, Tạp chí Dạy và Học ngày nay (ISSN.1859.2694), số 9 (2008), 36-39.

32)   Trịnh Đình Tùng, Con người Việt Nam - Nhân tố quyết định thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, Tạp chí Giáo dục lí luận (ISSN.0868), (Số 4 (2010), 3-7.

33)   Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Văn Linh - Tấm gương lớn về nhân cách người cộng sản, Tạp chí Giáo dục lí luận (ISSN.0868), số 7, (2010), 9-12.

34)   Trịnh Đình Tùng, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong môn Lịch sử 12, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896.0866.7476), số 255 (2011), 3-6.

35)   Trịnh Đình TùngLê Đình Năm, Vận dụng phương pháp giáo dục của Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, Tạp chí Hồ Chí Minh học, số 1 (2011), 25-27.

36)   Trịnh Đình Tùng, Phương pháp dạy lịch sử theo chuẩn kiến thức lớp 12 THPT, Tạp chí Thiết bị giáo dục (ISSN.1859.0810), số 52 (2011), 19-21.

37)   Trịnh Đình Tùng, Mặt trận Việt Minh - Tính hiện thực của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, Tạp chí Giáo dục lí luận (ISCN. 0868-3492), số 2+3 (2011), 54-58.

38)   Nguyễn Mạnh Hưởng, Dạy học lịch sử cho học sinh ở trường phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm M. Power Point, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN 0868-3719), số 4 (2005), 152-157.

39)   Nguyễn Mạnh Hưởng, Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào dạy học lịch sử ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896.0866.7476), số 133 (2006), 26-28.

40)   Nguyễn Mạnh Hưởng, Thiết kế bài giảng Cách mạng tháng Tám 1945 với sự hỗ trợ của phần mềm M. Power Point, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896.0866.7476), số 154 (2007) 22-25.

41)   Nguyễn Mạnh Hưởng, Công nghệ thông tin và truyền thông với vấn đề đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896.0866.7476), số 185 (2008), 41-43.

42)   Nguyễn Mạnh Hưởng, Các biện pháp nâng cao hiệu quả bài học lịch sử ở trường THPT với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896.0866.7476), số 202 (2008), 42-44 và 48.

43)   Nguyễn Mạnh Hưởng, Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và sử dụng tư liệu dạy học lịch sử, Tạp chí Thiết bị giáo dục (ISSN.1889.0810), số 39 (2008), 25-27.

44)   Nguyễn Mạnh Hưởng, Thiết kế giáo án điện tử môn Lịch sử theo hướng phát huy tính tích cực học sinh, Tạp chí Thiết bị giáo dục (ISSN.1889.0810), số 48 (2009), 22-24.

45)   Nguyễn Mạnh Hưởng, Sử dụng công nghệ thông tin để dạy bài chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, lịch sử lớp 12, Tạp chí Thiết bị giáo dục (ISSN.1889.0810), Số 50, 2009, 17-19.

46)   Nguyễn Mạnh Hưởng, Hướng dẫn sinh viên ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hồ sơ tư liệu điện tử trong dạy học lịch sử ở trường THPT, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896.0866 7476), số 228 (2009), 41-43.

47)   Nguyễn Mạnh Hưởng, Nâng cao hiệu quả bài học “Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)” với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, Tạp chí Thiết bị giáo dục (ISSN.1889.0810), số 53 (2010), 16-18.

48)   Nguyễn Mạnh Hưởng, Đặc trưng của việc dạy - học lịch sử và con đường hình thành kiến thức cho học sinh với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896.0866.7476), số 235 (2010), 41-44.

49)   Nguyễn Mạnh Hưởng, Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy bài “Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc. Giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)”, lịch sử 12, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896.0866.7476), số 236 (2010), 25-28 và 44.

50)   Nguyễn Mạnh Hưởng, Sử dụng công nghệ thông tin để hướng dẫn HS khai thác kênh hình khi dạy học về giải phóng hoàn toàn miền Nam (1975), Tạp chí Thiết bị giáo dục (ISSN.1889.0810), số 56 (2010), 19-21.

51)   Nguyễn Mạnh Hưởng, Khai thác phim tài liệu trong dạy học lịch sử ở trường THPT, Tạp chí Thiết bị giáo dục (ISSN.1889.0810), số 62 (2010), 29-32.

52)   Nguyễn Mạnh Hưởng, Nâng cao chất lượng rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896.0866.7476), số 251 (2010), 40-42.

53)   Nguyễn Mạnh Hưởng, Hướng dẫn học sinh khai thác hiệu quả các đoạn phim tài liệu trong dạy học lịch sử ở trường THPT, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896. 0866.7476), số 258 (2011), 38-40.

54)   Nguyễn Mạnh Hưởng, Khai thác hiệu quả lược đồ giáo khoa lịch sử với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, Tạp chí Thiết bị giáo dục (ISSN.1889.0810), số 67 (2011), 28-30.

55)   Nguyễn Mạnh Hưởng, Chính sách đối ngoại của Mĩ đối với Việt Nam (1945 - 1954) qua sách và tài liệu giáo khoa một số nước, Tạp chí Giáo dục - Xã hội (ISSN.1589 -3917), số 4 (64/2011), 37-39.

56)   Kiều Thế Hưng, Về phương pháp dạy học lịch sử theo chuẩn kiến thức lớp 12 THPT, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN 0868-3719), số 6 (2010).

57)   Kiều Thế Hưng, Đào tạo nghiệp vụ sư phạm - tiêu chí trực tiếp quyết định hiệu quả và chất lượng đào tạo giáo viên, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896. 0866.7476), số 6 (2010).

58)   Kiều Thế Hưng, Thực tập sư phạm trong vấn đề chất lượng đào tạo giáo viên hiện nay, Tạp chí Giáo dục (ISSN.21896. 0866.7476), số đặc biệt (6/2010).

 

Các bài báo đăng ở hội nghị, hội thảo trong nước

1)     Nguyễn Thị Bích, Kiểm tra, đánh giá đối với việc học tập lịch sử của sinh viên Cao đẳng sư phạm. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia - Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường CĐSP, Phan Thiết, 3/2006, 159-165.

2)     Nguyễn Thị Bích, Sinh viên Cao đẳng sư phạm với việc xây dựng câu hỏi, bài tập trắc nghiệm khách quan trong dạy học lịch sử ở trường THCS, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Hội thảo khoa học Quốc gia - Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường CĐSP, Phan Thiết, 3/2006, 166-172.

3)     Nguyễn Thị BíchRèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên qua hướng dẫn thảo luận khi đào đào tạo theo tín chỉ, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia - Đổi mới phương pháp dạy học đại học theo học chế tín chỉ,Huế, 4/2011, 56-62.

4)     Nguyễn Thị Thế Bình, Rèn luyện cho sinh viên Cao đẳng sư phạm kĩ năng hình thành khái niệm trong đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia - Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường CĐSP, Phan Thiết, 3/2006, 145-155.

5)     Nguyễn Thị Thế Bình, Hướng dẫn sinh viên cao đẳng sư phạm đổi mới việc hình thành khái niệm trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia, Phan Thiết, 3/2006, 171-180.

6)     Nguyễn Thị Thế Bình, Đổi mới việc hình thành khái niệm trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia - Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập lịch sử và giảng dạy lịch sử địa phương ở trường phổ thông, Đà Lạt, 4/2008, 111-117.

7)     Nguyễn Thị Thế Bình, Để nâng cao kĩ năng dạy học cho sinh viên khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia - Nâng cao chất lượng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các trường đại học sư phạm, Trường ĐHSP Hà Nội, 1/2010, 207-214.

8)     Nguyễn Thị Thế Bình, Cơ sở tâm lí đối với việc phát triển kĩ năng tự học bộ môn lịch sử cho học sinh, Kỉ yếu hội thảo khoa học Quốc gia - Nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng Tâm lí học - Giáo dục học trong thời kì hội nhập quốc tế (Mã số 02.02.7/66 ĐH 2010), Trường ĐHSP Hà Nội, 5/2010, 574-579.

9)     Nguyễn Thị Thế Bình, Học chế tín chỉ với việc phát triển kĩ năng tự học cho sinh viên khoa Lịch sử Trường ĐHSP, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia - Đổi mới phương pháp dạy học đại học theo học chế tín chỉ, Trường ĐHSP Huế, 4/2011, 47-55.

10)   Nguyễn Thị Thế Bình, Về việc giảng dạy quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc trong môn Lịch sử ở trường phổ thông, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia - Bối cảnh lịch sử 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội (2011), 374-384.

11)   Nguyễn Thị Côi, Việc kiểm tra, đánh giá trong đào tạo sinh viên ngành lịch sử ở trường Cao đẳng sư phạm, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia - Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường CĐSP, Phan Thiết, 3/2006, 90-99

12)   Nguyễn Thị Côi, Một vài suy nghĩ về thực trạng dạy học lịch sử ở trường phổ thông hiện nay và những giải pháp khắc phục, Kỉ yếu hội thảo khoa học Quốc gia - Thực trạng việc dạy và học lịch sử ở trường phổ thông nguyên nhân và giải pháp, Hà Nội, 3/2008, 79 -84.

13)   Nguyễn Thị Côi, Thực hiện các hình thức tổ chức dạy học lịch sử ở trường phổ thong theo tinh thần đổi mới, Kỉ yếu Hội thảo khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập lịch sử và giảng dạy lịch sử địa phương ở trường phổ thông, Đà Lạt, 4/2008, 104-111

14)   Nguyễn Thị Côi, Rèn luyện năng lực sư phạm môn Lịch sử cho sinh viên các trường Đại học Sư phạm, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia - Nâng cao chất lượng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các trường đại học sư phạm, Trường ĐHSP Hà Nội, 1/2010, 195-200

15)   Nguyễn Thị Côi, Vai trò của tri thức lịch sử đối với sinh viên đại học trong thời kì hội nhập thế giới và khu vực, Kỉ yếu hội thảo khoa học Quốc gia - Nghiên cứu và giảng dạy khoa học xã hội ở các trường Đại học Sư phạm trong quá trình hội nhập quốc tế, Hà Nội 6/2010, 119-125

16)   Nguyễn Thị Côi, Vai trò của sử học đối với sự phát triển đất nước thời kì hội nhập quốc tế, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia - Sử học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa: những vấn đề lí luận và phương pháp tiếp cận, Đại học Quốc gia, Hà Nội, 3/2011, 19-25.

17)   Kiều Thế Hưng, Đào tạo nghiệp vụ sư phạm - đôi điều cần phải bàn thêm, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia - Đào tạo nghiệp vụ sư phạm tại các trường ĐHSP, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, 4/2006.

18)   Kiều Thế Hưng, Dạy mẫu - một vấn đề lớn cần quan tâm trong đào tạo nghiệp vụ sư phạm trong xu thế hội nhập, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia - Đổi mới phương pháp dạy học ở các trường sư phạm trong xu thế hội nhập, Trường ĐHSP Hà Nội, 5/2009.

19)   Kiều Thế Hưng, Khi Thủ tướng đi học, Báo Tuổi trẻ cuối tuần, số 38/2009, ngày 27/9/2009.

20)   Kiều Thế Hưng, Kĩ năng dạy học trong những lời giải cho bài toán nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên hiện nay, Kỉ yếu Hội thảo khoa học về đào tạo giáo viên (Quỹ Việt Nam hòa bình và phát triển), Hà Nội, 7/2011.

21)   Kiều Thế Hưng, Nhìn từ cú sốc điểm thi môn Sử thấp, Báo Tiền phong, số ra ngày 8/8/2011.

22)   Nguyễn Mạnh Hưởng, Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia - Kỉ niệm Trường ĐHSP Hà Nội 55 năm xây dựng và phát triển (Giấy phép xuất bản số 134/GP-BVHTT cấp ngày 9/4/2005), Trường ĐHSP Hà Nội, 10/2006, 369-376.

23)   Nguyễn Mạnh Hưởng, Khai thác và sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông. Những yêu cầu cơ bản về phương pháp luận và lí luận dạy học bộ môn, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia - Các giải pháp công nghệ và quản lí trong ứng dụng CNTT-TT vào đổi mới dạy - học (Số xuất bản 87-2006/CXB/55-07/ĐHSP, ngày 24/1/2006). Trường ĐHSP Hà Nội, 12/2006, 215-220.

24)   Nguyễn Mạnh Hưởng, Khai thác và sử dụng phần mềm PowerPoint trong dạy học lịch sử ở trường cao đẳng sư phạm, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia - Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường CĐSP, Phan Thiết, 3/2006, 189-210.

25)   Nguyễn Thị CôiNguyễn Mạnh Hưởng, Thiết kế bài giảng Cách mạng tháng Tám năm 1945 với sự hỗ trợ của phần mềm M. Powerpoint, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia - Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường CĐSP, Phan Thiết, 3/2006, 180-188.

26)   Nguyễn Mạnh Hưởng, Vấn đề trọng dụng nhân tài của Hà Nội trong thời kì Pháp thống trị, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cấp Nhà nước - Nghiên cứu phát huy điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và giá trị lịch sử - văn hóa 1000 năm Thăng Long - Hà Nội phục vụ phát triển toàn diện Thủ đô (thuộc đề tài KX.09), Hà Nội, 5/2007, 472-508.

27)   Nguyễn Thị CôiNguyễn Mạnh Hưởng, Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới phương pháp dạy - học ở khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia - Ứng dụng CNTT trong đào tạo đại học ở các trường sư phạm, Trường ĐHSP Hà Nội, 12/2007, 95-100.

28)   Trịnh Đình TùngNguyễn Mạnh Hưởng, Nâng cao hiệu quả bài học lịch sử ở trường THPT với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cấp Bộ trọng điểm - Những giải pháp chủ yếu nâng cao chật lượng dạy học lịch sử Việt Nam ở trường phổ thông hiện nay (B 2007-17-109 TĐ), Trường ĐHSP Hà Nội, 10/2008, 134 -143.

29)   Trịnh Đình TùngNguyễn Mạnh Hưởng, Công nghệ thông tin -truyền thông góp phần nâng cao hiệu quả bài học môn Lịch sử, Kỉ yếu Hội thảo khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập lịch sử và giảng dạy lịch sử địa phương ở trường phổ thông, Đà Lạt, 4/2008, 131-139.

30)   Nguyễn Mạnh Hưởng, Chất độc màu da cam: Những lời thú nhận và xám hối của người chỉ huy hải quân Mĩ trong chiến tranh Việt Nam, Thông tin Trường ĐHSP Hà Nội, số 28 (2008), 13-15.

31)   Nguyễn Mạnh Hưởng, Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và sử dụng tư liệu điện tử môn Lịch sử lớp 11 THPT, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia - Ứng dụng CNTT trong công tác thiết bị dạy học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 5/2008, 57-63.

32)   Trịnh Đình TùngNguyễn Mạnh Hưởng, Một số kinh nghiệm tổ chức rèn luyện kĩ năng nghiệp vự sư phạm cho sinh viên khoa Lịch sử, trường ĐHSP Hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia - Nâng cao chất lượng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các trường đại học sư phạm, Trường ĐHSP Hà Nội, 1/2010, 201-206.

33)   Nguyễn Mạnh Hưởng, Giáo dục học sinh ghi nhớ vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia - Bối cảnh lịch sử 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội (2011), 393-399.

34)   Trịnh Đình Tùng, Để sử học gần hơn với hiện thực lịch sử, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia - Sử học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hoá: Những vấn đề lí luận và Phương pháp tiếp cận, Đại học Quốc gia, Hà Nội, 3/2011, 175-183.

 

Các bài báo đăng ở hội nghị, hội thảo quốc tế

1)     Nguyễn Mạnh Hưởng, Chính sách đối ngoại của Mĩ đối với Việt Nam (1945 - 1954) qua sách và tài liệu giáo khoa một số nước, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế - Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử quan hệ quốc tế thời kì hiện đại, Trường ĐHSP Hà Nội, 3/2011, 264-270.

2)        Nguyễn Thị Thế Bình, Về việc giảng dạy nội dung quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay trong môn lịch sử ở trường phổ thông, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế: Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử quan hệ quốc tế thời kì hiện đại, Trường ĐHSP Hà Nội, 3/2011, 242-248.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream