A A+
Bài báo khoa học
Khoa Quản lí Giáo dục

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)          Hứa Hoàng Anh, Đánh giá năng lực hoạt động Đoàn của cán bộ Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Tạp chí Quản lí giáo dục, số 15 (2010), 42-44.

2)          Nguyễn Thị Mai Anh, Sinh viên Sư phạm bàn về đạo đức nhà giáo, Tạp chí Giáo dục Việt Nam, số 10 (2010), 25-27.

3)          Nguyễn Vân Anh, Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lí tài chính nhà trường, Tạp chí Quản lí giáo dục, số 4 (2010), 26 -28.

4)          Nguyễn Vân Anh, Quản lí dựa vào nhà trường và hướng vận dụng vào quản lí tài chính trong các cơ sở giáo dục, Tạp chí Quản lí giáo dục, số 3 (2011), 27-30.

5)          Bùi Minh Hiền và Nguyễn Xuân Hải, Chân dung người Hiệu trưởng trong lãnh đạo và quản lí nhà trường phổ thông hiện nay ở nước ta, Tạp chí Quản lí giáo dục, số 8 (2010), 17-20.

6)          Bùi Minh Hiền và Nguyễn Quốc Trị, Mấy vấn đề về phương pháp luận nghiên cứu, giảng dạy “Lịch sử giáo dục” thế giới trong các trường sư phạm Việt Nam, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, Số 6 (2007), 22-25.

7)          Bùi Minh Hiền, Tiếp cận xây dựng chương trình, giáo trình môn học ở trường đại học, cao đẳng, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 10 (2008), 5-7.

8)          Bùi Minh Hiền, Phân cấp quản lí trong giáo dục - Định hướng giải pháp trong lãnh đạo và quản lí nhà trường hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông hiện nay ở nước ta, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 10 (2008), 107-114.

9)          Bùi Minh Hiền, Nguyễn Vũ Bích Hiền, Giáo dục Phần Lan và mô hình nhà trường tự chủ, Tạp chí Giáo dục, số 21 (2009), 16 -18.

10)     Nguyễn Vũ Bích Hiền, Bùi Minh Hiền, Tiếp cận hiện đại về phát triển chương trình đào tạo cán bộ quản lí nhà trường, Tạp chí Quản lí giáo dục, số 39 (2010), 19-21.

11)     Bùi Minh Hiền, Nguyễn Xuân Hải, Tiếp cận xây dựng nội dung giáo trình “Lãnh đạo và quản lý nhà trường hiệu quả” trong đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục ở Trường Đại học sư phạm Hà Nội”, Tạp chí khoa học, số 4 (2010), 62-70.

12)     Nguyễn Vũ Bích Hiền, Nghiên cứu xây dựng thang đo đánh giá bài tập NCKH của sinh viên chuyên ngành QLGD, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, (2009), 23-27.

13)     Trần Kiểm, Một số vấn đề lí luận chương trình, Tạp chí Giáo dục, Tháng 6 (2007), 24-26.

14)     Phạm Ngọc Long, Đánh giá sinh viên trong quá trình dạy học, Tạp chí Giáo dục, số 199 (2008), 37-41.

15)     Phạm Ngọc Long, Một số vấn đề đánh giá chương trình trong các trường đại học, Tạp chí Giáo dục, số 213 (2009), 17-19.

16)     Phạm Ngọc Long, Hệ thống tiêu chí đánh giá chương trình nghiệp vụ sư phạm ở trường đại học sư phạm, Tạp chí Quản lí giáo dục, số 15 (2010), 20 -23.

17)     Nguyễn Thị Yến Phương, Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo cử nhân QLGD hệ phi chính quy trường ĐHSPHN, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 4 (2008), 144-150.

18)     Nguyễn Thị Yến Phương, Một số biện pháp phát triển năng lực sáng tạo nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi) qua hoạt động tạo hình ở trường mầm non, Tạp chí Giáo dục, số 5 (2009), 16-18.

19)     Nguyễn Thị Yến Phương, Bồi dưỡng cảm xúc, tình cảm thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi) qua hoạt động tạo hình, Tạp chí Giáo dục, số 8 (2009), 6-8.

20)     Nguyễn Thị Yến Phương, Vũ Thị Mai Hường, Vài nét về hệ thống giáo dục Israel, Tạp chí Giáo dục, số 8 (2010), 60-61.

21)     Nguyễn Xuân Thanh, Một số giải pháp quản lí chỉ đạo Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của phòng giáo dục huyện, quận, Thông tin Quản lí giáo dục, số 1 (2005), 23-25.

22)     Nguyễn Xuân Thanh, Một vài giải pháp duy trì và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống cho học sinh trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Giáo dục, số 111 (2005), 8-10.

23)     Nguyễn Xuân Thanh, Xã hội hoá giáo dục - một yêu cầu của quản lí nhà trường, Thông tin Quản lí giáo dục, số 1 (2006), 30-33.

24)     Nguyễn Xuân Thanh, Môi trường gia đình và việc giáo dục lòng nhân nghĩa cho học sinh, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 25 (2007), 48-49.

25)     Nguyễn Xuân Thanh, Giáo dục lòng nhân nghĩa cho học sinh Trung học phổ thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Tạp chí Giáo dục, số 182 (2008), 19-21.

26)     Nguyễn Xuân Thanh, Vận dụng quan điểm tiếp cận giá trị trong việc giáo dục Truyền thống nhân nghĩa cho học sinh, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 37 (2008), 34-37.

27)     Nguyễn Xuân Thức, Nguyên nhân dẫn đến khó khăn tâm lí của học sinh khi đi học lớp, Tạp chí Tâm lí học, (2006), 12-15.

28)     Nguyễn Xuân Thức, Khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất trường ĐHSP HN, Tạp chí Tâm lí học, (2006), 22-25.

29)     Nguyễn Xuân Thức, Tìm hiểu hứng thú học toán của học sinh tiểu học, Tạp chí Tâm lí học, (2007), 9-11.

30)     Nguyễn Xuân Thức, Nghiên cứu khả năng ghi nhớ của trẻ em mẫu giáo 5 - 6 tuổi có các mức độ khái quát hóa khác nhau, Tạp chí Tâm lí học, (2007), 28-34.

31)     Nguyễn Xuân Thức, Phân tích các biểu hiện khó khăn tâm lí trong học tập của sinh viên năm thứ nhất trường ĐHSP Hà Nội, Tạp chí Tâm lí học, (2007), 14-21.

32)     Nguyễn Xuân Thức, Tính tích cực vui chơi của trẻ em mẫu giáo 5 - 6 tuổi qua trò chơi đóng vai có chủ đề, Tạp chí Tâm lí học, (2008), 23-29.

33)     Nguyễn Xuân Thức, Nghiên cứu giao tiếp bạn bè của học sinh trường THCS Võ Thị Sáu TP Hòa Bình, Tạp chí khoa học Trường ĐHSPHN, (2008), 143-147.

34)     Nguyễn Xuân Thức, Phân tích tâm lí các biểu hiện của tính tích cực vui chơi của trẻ em mẫu giáo 5 - 6 tuổi qua trò chơi đóng vai có chủ đề, Tạp chí Tâm lí học, (2008), 23-31.

35)     Nguyễn Xuân Thức, Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực vui chơi trò chơi đóng vai có chủ đề của trẻ em mẫu giáo 5 - 6 tuổi, Tạp chí Tâm lí học, (2008), 15-18.

36)     Nguyễn Xuân Thức, Tương quan các chỉ số biểu hiện mức độ phát triển trí tuệ của học sinh lớp 5 Hà Nội, Tạp chí Giáo dục, (2008), 7-13.

37)     Nguyễn Xuân Thức, Nhu cầu vui chơi của học sinh tiểu học, Tạp chí Tâm lí học, (2009), 13-16.

38)     Nguyễn Xuân Thức, Phân tích tâm lí biểu hiện nhu cầu vui chơi của học sinh tiểu học, Tạp chí Tâm lí học, (2010), 14-18.

39)     Hà Thị Thu Trang, Phong cách quản lí của giáo viên chủ nhiệm lớp, Tạp chí Quản lí giáo dục, số 15 (2010), 39-41.

40)     Dương Thị Hoàng Yến, Giáo dục trí tuệ cảm xúc một nội dung quan trọng và cần thiết trong giáo dục ở nhà trường phổ thông, Tạp chí Tâm lí học, số 8 (2007), 36-43.

41)     Dương Thị Hoàng Yến, Về một quy trình phát triển trí tuệ cảm xúc theo mô hình EI 97, Tạp chí Giáo dục, số 2 (2008), 19-25.

42)     Dương Thị Hoàng Yến, Về mô hình trí tuệ cảm xúc thuần năng lực của J.Mayer và P.Salovey một đóng góp quan trọng đầu tiên về quan điểm EI là một dạng trí tuệ mới, Tạp chí Tâm lí học, số 4 (2008), 45-51.

43)     Dương Thị Hoàng Yến, Mô hình trí tuệ cảm xúc thuần năng lực chỉnh sửa EI 97 của J. Mayer và P. Salovey, Tạp chí Tâm lí học, số 8(2008), 27 -36.

 

Các bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài

1)          Nguyễn Vũ Bích Hiền, Reforming of training curriculum for educational managers at Hanoi University of Education in Vietnam, Paper submitted to the Leadership Roundtable, Thailand, (2011), 15-17.

 

Các bài báo đăng ở hội thảo, hội nghị trong nước

1)          Hứa Hoàng Anh, Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực hoạt động Đoàn của cán bộ đoàn trường ĐHSPHN, Kỉ yếu hội thảo “Đào tạo cán bộ quản lí giáo dục trong xu thế hội nhập” (Kỉ niệm 5 năm thành lập khoa Quản lí giáo dục), (2010), 151-157.

2)          Nguyễn Thị Mai Anh, Đào tạo cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, Kỉ yếu hội thảo “Đào tạo cán bộ Quản lí giáo dục trong xu thế hội nhập” (Kỉ niệm 5 năm thành lập Khoa Quản lí giáo dục), (2010), 113-117.

3)          Nguyễn Thị Mai Anh, Quản lí nhân sự giáo dục dựa vào nhà trường và lớp học, Kỉ yếu hội thảo “Định hướng mô hình quản lí giáo dục dựa vào lớp học và nhà trường đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục Việt Nam” - Khoa Quản lí giáo dục, (2011), 89-91.

4)          Nguyễn Xuân Hải, Quản lí dựa vào nhà trường trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm cho các nhà trường phổ thông trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam, Kỉ yếu hội thảo “Định hướng mô hình quản lí giáo dục dựa vào lớp học và nhà trường đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục Việt Nam”- Khoa Quản lí giáo dục, (2011), 28-34.

5)          Nguyễn Xuân Hải, Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố tác động trong thực hiện chương trình quản lí dựa vào nhà trường trên thế giới, Kỉ yếu hội thảo “Định hướng mô hình quản lí giáo dục dựa vào lớp học và nhà trường đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục Việt Nam” - Khoa Quản lí giáo dục, (2011), 35 -39.

6)          Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Thị Yến Phương, Vấn đề tự chủ, tham gia và trách nhiệm trong quản lí dựa vào nhà trường ở các nước trên thế giới, Kỉ yếu hội thảo “Định hướng mô hình quản lí giáo dục dựa vào lớp học và nhà trường đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục Việt Nam” - Khoa Quản lí giáo dục, (2011), 40-46.

7)          Nguyễn Xuân Hải, Sự thay đổi trong lãnh đạo và quản lí nhà trường phổ thông hiện nay ở VN, Kỉ yếu hội thảo “Định hướng mô hình quản lí giáo dục dựa vào lớp học và nhà trường đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục Việt Nam” - Khoa Quản lí giáo dục, (2011), 28-34.

8)          Hai Nguyen Xuan, Improving Teaching and Learning at University Level Following the Approach of School - Based Management in Vietnam, Kỉ yếu hội thảo “Định hướng mô hình quản lí giáo dục dựa vào lớp học và nhà trường đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục Việt Nam”- Khoa QLGD, (2011), 81 -88.

9)          Hien Bui Minh and Hai Nguyen Xuan, Developing Curriculums According to Accreditation System at University Level in Vietnam, Kỉ yếu hội thảo “Định hướng mô hình quản lí giáo dục dựa vào lớp học và nhà trường đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục Việt Nam” - Khoa Quản lí giáo dục, (2011), 124-134.

10)     Bùi Minh Hiền, Khoa Quản lý Giáo dục - chặng đường 5 năm xây dựng và phát triển, Kỉ yếu hội thảo “Đào tạo cán bộ QLGD trong xu thế hội nhập” (Kỉ niệm 5 năm thành lập khoa Quản lí giáo dục), (2010), 3-13.

11)     Bùi Minh Hiền, Nguyễn Xuân Hải, Phân cấp trong giáo dục - Định hướng giải pháp trong lãnh đạo và quản lí nhà trường hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông hiện nay ở nước ta, Kỉ yếu hội thảo “Định hướng mô hình quản lí giáo dục dựa vào lớp học và nhà trường đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục Việt Nam” - Khoa Quản lí giáo dục, (2011), 3-11.

12)     Bùi Minh Hiền, Nguyễn Vũ Bích Hiền, Giáo dục Phần Lan và mô hình nhà trường tự chủ, Kỉ yếu hội thảo “Định hướng mô hình quản lí giáo dục dựa vào lớp học và nhà trường đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục Việt Nam” - Khoa Quản lí giáo dục, (2011), 12-19.

13)     Bui Minh Hien and Nguyen Xuan Hai, Guiding Principles for Implementing School-Based Management Programs, Kỉ yếu hội thảo “Định hướng mô hình quản lí giáo dục dựa vào lớp học và nhà trường đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục Việt Nam” - Khoa Quản lí giáo dục, (2011), 20-27.

14)     Nguyễn Vũ Bích Hiền, Một số vấn đề về đổi mới quản lí giáo dục trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, Kỉ yếu hội thảo “Định hướng mô hình quản lí giáo dục dựa vào lớp học và nhà trường đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục Việt Nam” - Khoa Quản lí giáo dục, (2011), 135-138.

15)     Nguyễn Vũ Bích Hiền, Giới thiệu một số mô hình trường ở Thái Lan, Kỉ yếu hội thảo “Định hướng mô hình quản lí giáo dục dựa vào lớp học và nhà trường đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục Việt Nam” - Khoa Quản lí giáo dục, (2011), 139-147.

16)     Hoàng Thị Kim Huệ, Tiếp cận SBM trong Tổ chức hội đồng trường phổ thông tại Việt Nam, Kỉ yếu khoa học cán bộ trẻ các trường SP toàn quốc, (2011), 649-655.

17)     Hoàng Thị Kim Huệ, Mô hình quản lí dựa vào lớp học trong đào tạo tín chỉ, Kỉ yếu hội thảo “Định hướng mô hình quản lí giáo dục dựa vào lớp học và nhà trường đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục Việt Nam” - Khoa Quản lí giáo dục, (2011), 92-101.

18)     Đào Lan Hương, Nguồn lực trí tuệ trong nền kinh tế tri thức và một vài suy nghĩ về vấn đề của Việt Nam, Kỉ yếu hội thảo “Đào tạo cán bộ QLGD trong xu thế hội nhập” (Kỉ niệm 5 năm thành lập Khoa Quản lí giáo dục), (2010), 105-108.

19)     Vũ Thị Mai Hường, Một số vấn đề trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lí giáo dục đại học Việt Nam, Kỉ yếu khoa học cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc, (2011), 656 -661.

20)     Vũ Thị Mai Hường, Nghiên cứu lí thuyết quản lí dựa vào nhà trường và vấn đề chất lượng giáo dục trên thế giới, Kỉ yếu hội thảo “Định hướng mô hình quản lí giáo dục dựa vào lớp học và nhà trường đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục Việt Nam” - Khoa Quản lí giáo dục, (2011), 76 -80.

21)     Nguyễn Thị Ngọc Liên, Quản lí chất lượng tổng thể trong giáo dục và hướng vận dụng vào nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân quản lí giáo dục tại Trường ĐHSP Hà Nội, Kỉ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ Trường ĐHSP Hà Nội, (2009), 9 -10.

22)     Phạm Ngọc Long, Quyền tự chủ về chương trình đào tạo của các trường đại học - một số đề xuất đối với trường Đai học Sư phạm, Kỉ yếu hội thảo “Định hướng mô hình quản lí giáo dục dựa vào lớp học và nhà trường đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục Việt Nam” - Khoa Quản lí giáo dục, (2011), 54 -59.

23)     Phạm Ngọc Long, Hệ thống tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo ĐHSP, Kỉ yếu hội thảo “Đào tạo cán bộ quản lí giáo dục trong xu thế hội nhập” (Kỉ niệm 5 năm thành lập khoa Quản lí giáo dục), (2010), 134-140.

24)     Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Dạy học theo dự án với việc phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên, Kỉ yếu hội thảo “Đào tạo cán bộ quản lí giáo dục trong xu thế hội nhập” (Kỉ niệm 5 năm thành lập khoa Quản lí giáo dục), (2010), 158-163.

25)     Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Văn hóa nhà trường và hướng vận dụng để xây dựng văn hóa nhà trường tích cực, Kỉ yếu khoa học cán bộ trẻ các trường sư pham toàn quốc, (2011), 662-668.

26)     Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Một số biện pháp nâng cao vai trò của Đoàn Thanh niên trong quá trình đào tạo giáo viên các trường sư phạm dưới góc độ văn hóa nhà trường và chương trình đào tạo ẩn, Kỉ yếu hội thảo khoa học Đoàn Thanh niên với công tác nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm, (2011).

27)     Trịnh Thị Quý, Nguyên tắc quản lí chất lượng theo bộ ISO 9000:2000 và hướng áp dụng trong quản lí nhà trường, Kỉ yếu hội thảo “Định hướng mô hình quản lí giáo dục dựa vào lớp học và nhà trường đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục Việt Nam”- Khoa Quản lí giáo dục, (2011), 102 -107.

28)     Nguyễn Xuân Thanh, Đổi mới công tác quản lí nhân sự đáp ứng yêu cầu sự thay đổi, Kỉ yếu hội thảo “Đào tạo cán bộ quản lí giáo dục trong xu thế hội nhập”(Kỉ niệm 5 năm thành lập Khoa Quản lí giáo dục), (2010), 128 -130.

29)     Nguyễn Xuân Thanh, Sự cần thiết của việc nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra cho cán bộ quản lí giáo dục nhà trường, Kỉ yếu hội thảo “Đào tạo cán bộ quản lí giáo dục trong xu thế hội nhập” (Kỉ niệm 5 năm thành lập khoa Quản lí giáo dục), (2010), 131 -133.

30)     Nguyễn Xuân Thức, Biện pháp quản lí liên kết đào tạo ở trường Cán bộ quản lí giáo dục Hà Nội, Kỉ yếu hội thảo “Đào tạo cán bộ quản lí giáo dục trong xu thế hội nhập” (Kỉ niệm 5 năm thành lập Khoa Quản lí giáo dục), (2010), 141 -145.

31)     Nguyễn Xuân Thức, Nâng cao chất lượng luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lí giáo dục ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Kỉ yếu hội thảo “Đào tạo cán bộ quản lí giáo dục trong xu thế hội nhập” (Kỉ niệm 5 năm thành lập Khoa Quản lí giáo dục), (2010), 76 -78.

32)     Hà Thị Thu Trang, Mô hình quản lí dựa vào nhà trường trên thế giới, Kỉ yếu hội thảo “Định hướng mô hình quản lí giáo dục dựa vào lớp học và nhà trường đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục Việt Nam” - Khoa Quản lí giáo dục, (2011), 60 -66.

33)     Nguyễn Quốc Trị, Tư tưởng và sự nghiệp cải cách giáo dục thế giới của John Dewey (1859 - 1952), Kỉ yếu hội thảo “Đào tạo cán bộ QLGD trong xu thế hội nhập” (Kỉ niệm 5 năm thành lập Khoa Quản lí giáo dục), (2010), 164-173.

 34)    Dương Thị Hoàng Yến, Đổi mới quản lí giáo dục đại học, khâu đột phá để nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện giáo dục đại học, Kỉ yếu hội thảo “Đào tạo cán bộ quản lí giáo dục trong xu thế hội nhập” (Kỉ niệm 5 năm thành lập Khoa Quản lí giáo dục), (2010), 109-110.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream