A A+

Kiểm tra và đánh giá

Cập nhật: Thứ tư Ngày 8 tháng 9, 2010
Chuyên mục: Đào tạo Thạc sỹ

Trích theo Theo điều 9 trong mục "Quy chế đào tạo Sau đại học" của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành kèm theo Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT-SĐH ngày 08/06/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đánh giá môn học được thực hiện bằng bài tập, kiểm tra thường kì, viết tiểu luận, thi kết thúc môn học. Mỗi môn học phải được đánh giá ít nhất hai lần bằng bài tập hoặc tiểu luận hoặc kiểm tra và thi kết thúc môn học. Kiểm tra và thi kết thúc môn học có thể theo hình thức thi viết hoặc vấn đáp. 

1. Điều kiện dự thi kết thúc môn học:

Học viên được dự thi kết thúc môn học khi có đủ các điều kiện sau:

  • Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp lý thuyết đã qui định trong đề cương chi tiết môn học
  • Tham dự đầy đủ các buổi thực hành, sinh hoạt khoa học.
  • Có đủ các điểm bài tập, kiểm tra thường kỷ, điểm tiểu luận theo qui định của môn học.

Học viên vắng mặt có lí do chính đáng một trong các buổi thực hành được Trưởng bộ môn xem xét bố trí buổi khác; vắng mặt có lí do chính đáng một trong các buổi sinh hoạt khoahojc được Trưởng bộ môn xem xét cho nộp báo cáo khoa học thay thế.

Học viên vắng mặt có lí do chính đáng một trong các kì kiểm tra thường kì, kì thi kết thúc môn học được dự kì kiểm tra, thi bổ sung (trường hợp này được coi là thi lần đầu). Lịch của kì kiểm tra, thi bổ sung phải được xác định trong lịch trình giảng dạy. Không tổ chức kiểm tra lại cho những học viên có điểm kiểm tra thường kì đạt dưới 5.

Không tổ chức kiểm tra, thi ngoài các kì kiểm tra và thi nêu trong lịch trình giảng dạy và đã được công bố từ đầu khóa học.

Học viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc môn học nào thì phải học lại môn học đó với khóa tiếp sau.
 

2. Những học viên có điểm ôn học không đạt yêu cầu được dự thi kết thúc môn học lại lần thứ hai. Lịch thi lại phải được ấn định và công bố từ đầu khóa học trong lịch trình giảng dạy và đảm bảo ít nhất sau 4 tuần kể từ kì thi lần thứ nhất. Khi này, điểm môn học được tính lại theo điểm thi kết thúc môn học lần thứ hai và phải ghi rõ là điểm lần hai.

Với kết quả thi lại mà điểm môn học vẫn không đạt yêu cầu, học viên phải học lại môn học đó cùng khóa kế tiếp. Số môn học được học lại cùng khóa kế tiếp của một học viên không quá ba môn và học viên phải tự túc kinh phí học tập các môn này. Nếu học viên có bốn môn trở lên phải học lại hoặc nếu học lại từ một đến ba môn mà có điểm môn học của một môn vẫn đạt dưới 5 thì học viên sẽ bị đình chỉ học tập.
 

3. Các khiếu nại về điểm chấm được giải quyết theo qui định của cơ sở đào tạo trong vòng một tháng sau ngày công bố kết quả.
 

4. Xử lí vi phạm trong quá trình đánh giá môn học: Việc xử lí vi phạm khi kiểm tra, thi kết thúc môn học thực hiện theo qui chế thi tuyển sinh sau đại học. Học viên sao chép bài tập, tiểu luận của người khác sẽ bị điểm không (0) cho phần bài tập, tiểu luận đó.

Publish: 13/07/2007 Views: 7849
Tin cùng chuyên mục
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream